Annoncespot_img

Ny formand i Otto Mønsteds Fond

Bestyrelsesformand i Otto Mønsteds Fond, Knut Conradsen fratræder som følge af ved­tægts­be­stemt aldersgrænse. Han afløses på posten af Bo Stærmose, som får følge af to nye bestyrelsesmedlemmer.

Per 1. ja­nu­ar 2018 har Ot­to Møn­steds Fond skif­tet ud i bestyrelsen:

Bo Stærmose, bestyrelsesformand
Bo Stærmose, bestyrelsesformand

Bo Stærmose er ny be­sty­rel­ses­for­mand. Han over­ta­ger po­sten ef­ter pro­fes­sor eme­ri­tus Knut Con­rad­sen, der ud­træ­der af be­sty­rel­sen på grund af vedtæg­ter­nes al­ders­be­stem­mel­se. Knut Con­rad­sen har væ­ret med­lem af Ot­to Møn­steds Fonds be­sty­rel­se si­den 2011, op­ly­ser fon­den på sin hjemmeside.

I ste­det for Knut Con­rad­sen ind­træ­der Bjar­ne Kjær Ers­bøll som nyt be­sty­rel­ses­med­lem ud­pe­get af DTU.

Bjarne Kjær Ersbøll, bestyrelsesmedlem
Bjar­ne Kjær Ers­bøll, bestyrelsesmedlem

Bjar­ne Kjær Ers­bøll er pro­fes­sor og sek­tions­le­der, og var i en pe­ri­o­de kon­sti­tu­e­ret chef for DTU Com­pu­te, In­sti­tut for Ma­te­ma­tik og Com­pu­ter Sci­en­ce. Han ar­bej­der med an­vendt sta­ti­stik og da­ta­a­na­ly­se og dæk­ker bl.a. forsk­nings­ba­se­ret rå­d­giv­ning in­den for det­te om­rå­de. Han har væ­ret an­sat på DTU si­den 1983, fra 2010 som pro­fes­sor. Blandt si­ne op­ga­ver har han vej­ledt et me­get stort an­tal spe­ci­a­lestu­de­ren­de, samt ph.d.-studerende.

Nis Alstrup, bestyrelsesmedlem
Nis Al­strup, bestyrelsesmedlem

Der­u­d­over ind­træ­der Nis Al­strup som nyt be­sty­rel­ses­med­lem i Ot­to Møn­steds Fond ud­pe­get af Dansk Er­hverv. Nis Al­strup er adm. di­rek­tør for Ale­ris-Ham­let Ho­spi­ta­ler A/S.

Han har væ­ret an­sat i Ale­ris si­den 2008, hvor Ale­ris køb­te virk­som­he­den Dan­ske Pri­vat­ho­spi­ta­ler A/S, som han hav­de væ­ret med til at grund­læg­ge. Nis Al­strup har si­den 2014 væ­ret en del af Ale­ris’ kon­cern­le­del­se i Sverige.

Nis Al­strup har si­den 2012 sid­det i Dansk Er­hvervs be­sty­rel­se og sid­der des­u­den i en ræk­ke an­dre be­sty­rel­ser. Han er ud­dan­net læ­ge fra År­hus Uni­ver­si­tet i 1989 og er spe­ci­al­læ­ge i kirurgi.

Nis Al­strup af­lø­ser di­rek­tør Bent Lar­sen, der har væ­ret med­lem af Ot­to Møn­steds Fonds be­sty­rel­se si­den 2000.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer