Annoncespot_img

Gæmelke: Norliv fastholder filantropisk kurs

Foreningen Norliv har sat sig for bordenden i Nordea Liv & Pension, og medlemmerne bliver i de kommende år eneejer af pensionsselskabet. Men det ændrer ikke på Norlivs almennyttige ambitioner, siger foreningens formand, Peter Gæmelke. I næste måned kæmper 49 kandidater om 26 pladser i foreningens besluttende myndighed, repræsen­tant­ska­bet.

Repræsentantskabsmøde, Foreningen Norliv 2017
"Jeg er ret sik­ker på, at der fort­sat vil væ­re me­get stor op­bak­ning til, at vi fort­sat skal la­ve al­men­nyt­tigt ar­bej­de,” si­ger Pe­ter Gæ­mel­ke, for­mand for Norliv.

”Vi vil helt be­stemt fast­hol­de be­slut­nin­gen om at bru­ge 20 pro­cent af over­skud­det på men­tal sundhed.”

Det fast­slår for­mand for Nor­liv, Pe­ter Gæ­mel­ke ef­ter for­e­nin­gen via et nyt ak­tie­køb fik be­stem­mende ind­fly­del­se i med­lem­mer­nes pen­sions­sel­skab, Nor­dea Liv & Pen­sion. Fore­ning­en ejer nu 70 pct. af de 330.000 med­lem­mers pensionsselskab.

Nor­liv er net­op gå­et i gang med at im­ple­men­te­re sin al­men­nyt­ti­ge stra­te­gi, som blandt an­det har fo­kus på men­tal sund­hed på ar­bejds­plad­ser i den pri­va­te sek­tor. Des­u­den er Nor­liv ved at for­be­re­de et di­gi­talt an­søg­nings­sy­stem og for­ven­ter at gå i gang med ud­de­lings­ar­bej­det i lø­bet af foråret.

Og den plan bli­ver der, iføl­ge Pe­ter Gæ­mel­ke, ik­ke æn­dret på. Hel­ler ik­ke når Nor­liv, som en del af købs­af­ta­len, i de kom­men­de år over­ta­ger den sid­ste del af ak­tier­ne fra den hid­ti­di­ge ejer Nor­dea A/B.

Der­med ven­der sel­ska­bet til­ba­ge til sit op­rin­de­li­ge ud­gangs­punkt som et kun­de­e­jet liv- og pen­sions­sel­skab, der ik­ke be­hø­ver at ska­be over­skud el­ler ud­be­ta­le ud­byt­te til sin ejer.

”Det er klart, at når nu vi in­ve­ste­rer i pen­sions­sel­ska­bet, så skal over­skud­det i størst mu­ligt om­fang kom­me kun­der­ne til go­de. Og bed­re end hidtil. Men jeg er ret sik­ker på, at der fort­sat vil væ­re me­get stor op­bak­ning til, at vi fort­sat skal la­ve al­men­nyt­tigt ar­bej­de,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

”For­de­lin­gen kan na­tur­lig­vis æn­dres af re­præ­sen­tant­ska­bet, men min indstil­ling vil væ­re, at vi mini­mum ud­de­ler 20 pct. til al­men­nyt­tigt ar­bej­de. For vo­res for­be­re­den­de ana­ly­se­ar­bej­de vi­ser, at der er stort be­hov for at hjæl­pe dan­ske­re mel­lem 25 og 70 år med at væ­re sun­de og få et godt ar­bejds­liv,” si­ger han.

Formue skabt af kunder

Selv om for­e­nin­gen Nor­liv frem­over bå­de kom­mer til at re­præ­sen­te­re al­le ejer­ne og al­le kund­er­ne i Nor­dea Liv & Pen­sion, så bør man hu­ske på, at for­e­nin­gens for­mue og­så er skabt af men­ne­sker, der ik­ke læn­ge­re er kun­der i sel­ska­bet, på­pe­ger Pe­ter Gæmelke.

”Der er jo en for­mue til­ba­ge ud over den, vi in­ve­ste­rer i sel­ska­bet, og den stam­mer bå­de fra nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re kun­der i sel­ska­bet. Der­for tror jeg det vil væ­re klogt af os fort­sat at bru­ge nog­le af pen­ge­ne til al­men­nyt­ti­ge for­mål,” si­ger han.

Det er og­så den hold­ning Pe­ter Gæ­mel­ke vil stå for, når han sam­men med 48 an­dre kan­di­da­ter stil­ler op til valg til Nor­livs re­præ­sen­tant­skab. I pe­ri­o­den 27. fe­bru­ar til 12. marts kan om­kring 160.000 med­lem­mer stem­me om hvil­ke kan­di­da­ter, der skal be­sæt­te de 26 plad­ser, som er øre­mær­ket med­lem­mer fra de tre ve­st­dan­ske re­gio­ner i re­præ­sen­tant­ska­bet. I alt er der 50 re­præ­sen­tan­ter i for­e­nin­gens øver­ste myndighed.

Fra den 19. fe­bru­ar kan med­lem­mer­ne læ­se me­re om de 49 kan­di­da­ter, og hvad de vil ar­bej­de for. Her læg­ger for­e­nin­gen nem­lig præ­sen­ta­tio­ner fra kan­di­da­ter­ne på hjem­mesi­den. Med­lem­mer­ne kan stem­me di­rek­te via et brev de mod­ta­ger i de­res e-Boks el­ler som post.

Se de 49 kan­di­da­ter her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Norliv udspringer af Tryg

Historien:

  1. I 1991 er Tryg Skade og Tryg Liv to andels­selskaber. Kunderne ejer via dem både Tryg Skade A/S og Tryg Liv. Koncer­nen bliver senere omdan­net til Tryg­heds­gruppen.
  2. Trygheds­gruppen sælger både liv- og skade­selskaberne til Nordea. Som betaling får Tryg­heds­gruppen aktier i Nordea AB. Alle forsikrings­tagerne ejer stadig Trygheds­gruppen.
  3. I 2002 køber Trygheds­gruppen Skades­for­sik­rings­sel­skabet Tryg A/S tilbage fra Nordea. Men Nordea beholder Livs­for­sikring­sdelen, som nu hedder Nordea Liv og Pension. For­sikrings­tagerne i Nordea Liv & Pension ejer stadig Trygheds­gruppen sammen i for­holdet 35:65.
  4. I 2015 bliver Trygheds­gruppen opdelt og Fore­ningen Nordea Liv & Pension (FNLP) bliver stiftet med en formue på 8 mia. kr. Foreningen har som Trygheds­gruppen et almen­nyt­tigt formål (FNLP ændrer senere navn til Norliv).
  5. I 2016 køber Norliv 25 pct. af aktierne i Nor­dea Liv & Pension og repræsen­tant­skabet beslutter at 20 pct. af fore­ning­ens overskud skal gå til mental sundhed, herunder be­kæm­pelse af arbejds­relateret stress.
  6. I december 2017 køber Norliv yder­ligere 45 pct. af Nordea Liv & Pension og får en aftale om senere at købe de reste­rende 30 pct. Dermed bliver pensions­sel­skabet igen 100 pct. ejet af kunderne.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer