Gribskov Kommune

I pro­tokol­len fra et mø­de i Øko­no­mi­ud­val­get d. 29.8.2016 står der bl.a.:

“Der er fort­sat rig­tig man­ge pen­ge i fun­dra­i­sing, men det er ik­ke 'let­te' pen­ge. Det kræ­ver en målrettet ind­sats med høj pro­fes­sio­na­lis­me, og en langt me­re stra­te­gisk til­gang til det end i dag.”

“Ad­mi­ni­stra­tio­nen an­be­fa­ler, at der i for­bin­del­se med bud­get­pro­ces­sen læg­ges en ram­me for fun­dra­i­sing, som gør det mu­ligt at etab­le­re en funk­tion i kom­mu­nen, der kan ar­bej­de struk­tu­re­ret og fo­ku­se­ret med fun­dra­i­sing. Det vil som ud­gangs­punkt be­ty­de, at der skal an­sæt­tes en me­d­ar­bej­der på fuld tid, som va­re­ta­ger området.”

“Med en me­d­ar­bej­der de­di­ce­ret til fun­dra­i­sing, kan der ud­ar­bej­des en over­or­det stra­te­gi for fun­dra­i­sing. En stra­te­gi, som ud­pe­ger de pro­gram­mer og stør­re pro­jek­ter, hvor fun­dra­i­sing er re­le­vant. Ef­ter­føl­gen­de plan­læg­ges den kon­kre­te fun­dra­i­sing-ind­sats for pro­jek­tet. Her­ved sik­res det, at der tid­ligt i pro­ces­sen ak­tivt ta­ges stil­ling til, hvor det gi­ver vær­di at ar­bej­de med fun­dra­i­sing, og hvor vi 'ik­ke tror på det'. Det gi­ver mu­lig­hed for at væ­re på for­kant ift. at scre­e­ne mar­ke­det og væ­re op­mærk­som på pul­jer og fon­de. Der er etab­le­ret et EU-kon­tor, og en del af op­ga­ven vil væ­re at styr­ke sam­ar­bej­det med/trække på EU-kon­to­ret i programmer/projekter, hvor det ses relevant.”

Læs me­re her:

Fundraising-strategi
  • Stra­te­gi for fun­dra­i­sing er un­der udarbejdelse/under ved­ta­gel­se (pr. 9.1.2018)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: