Svendborg Kommune

Fundraising-strategi & retningslinjer
  • Har in­gen fun­dra­i­sing-stra­te­gi el­ler ret­nings­linjer for fun­dra­i­sing (pr. 9.1.2018)
  • "Svend­borg Kom­mu­ne har ik­ke en stra­te­gi for fun­dra­i­sing. Der lig­ger hel­ler ik­ke nog­le prak­ti­ske do­ku­men­ter for hånd­te­ring. Der er ale­ne en prak­sis for at ved stør­re an­søg­nin­ger sker der ori­en­te­ring i kom­mu­nens di­rek­tion, med hen­blik på at kun­ne und­gå fle­re der sø­ger det sam­me sted samtidigt."

    Ven­lig hilsen
    Kim Christoffersen
    Afdelingschef
    Svend­borg Kommune

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: