Sønderborg Kommune

Søn­der­borg Kom­mu­ne har ik­ke er ved­ta­get hver­ken en stra­te­gi, po­li­tik el­ler en fast prak­sis for fun­dra­i­sing i kom­mu­nen. I kom­mu­nens svar på Dan­marks Fon­des an­mod­ning om ak­tind­sigt frem­går det, at kom­mu­nen har en del fun­dra­i­sing aktiviteter:

  1. Søn­der­borg Kom­mu­ne har op­ret­tet et Fun­dra­i­sing Net­værk, som mø­des 1-2 gan­ge år­ligt med hen­blik på er­fa­rings­ud­veks­ling. Net­vær­ket be­står af me­d­ar­bej­de­re ud­pe­get af de en­kel­te for­valt­nin­ger, og som for­ven­tes at ha­ve et over­blik over, hvil­ke fun­dra­i­sing ini­ti­a­ti­ver, der sæt­tes i værk i for­valt­nin­ger­ne. Der er dog ik­ke ta­le om en de­ci­de­ret ko­or­di­ne­ren­de funk­tion med et man­dat i for­hold til at sik­re stra­te­gi el­ler lignende.
  2. Søn­der­borg Kom­mu­ne har ik­ke en fun­dra­i­sing stra­te­gi. Det er den en­kel­te fagmedarbejder/ pro­jek­t­me­d­ar­bej­der, der har an­sva­ret for at vur­de­re, om der er ba­sis for at sø­ge ek­ster­ne mid­ler og for at sik­re, at der la­ves evt. an­søg­nin­ger ef­ter be­slut­ning fra Di­rek­tø­ren i den på­gæl­den­de for­valt­ning. Di­rek­tio­nen mod­ta­ger år­ligt en over­sigt over ek­stern finansiering.
  3. For at un­der­støt­te me­d­ar­bej­der­ne i at iden­ti­fi­ce­re op­lag­te mu­lig­he­der for ek­stern fi­nan­si­e­ring, ud­sen­des re­gel­mæs­sigt et nyheds­brev in­ter­nt i Kom­mu­nen med an­gi­vel­se af re­le­van­te fon­de og pul­jer, der kan søges.
Fundraising-strategi & retningslinjer
  • Har in­gen fun­dra­i­sing-stra­te­gi el­ler ret­nings­linjer for fun­dra­i­sing (pr. 9.1.2018)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: