Greve Kommune

Kom­mu­nen har ik­ke en fun­dra­i­sings­tra­te­gi god­kendt af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen el­ler di­rek­tio­nen. En så­dan stra­te­gi for­ven­tes dog ud­ar­bej­det i den kom­men­de byrådsperioden

Fundraising-strategi
  • Stra­te­gi for fun­dra­i­sing er un­der udarbejdelse/under ved­ta­gel­se (pr. 9.1.2018)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: