Furesø Kommune

Fu­re­sø Kom­mu­ne har in­gen for­mel fun­dra­i­sing-stra­te­gi el­ler ved­ta­get po­li­tik. I 2013 drøf­te­de Fu­re­sø Kom­mu­nes di­rek­tion be­ho­vet for at etab­le­re en sær­lig ind­sats om­kring fun­dra­i­sing, men det blev ned­pri­o­ri­te­ret i for­bin­del­se med be­hand­ling af bud­get­for­slag. Kom­mu­nen har en Re­k­la­me- og Sponsor­po­li­tik, som lig­ger til­gæn­ge­lig on­li­ne.

Fu­re­sø Kom­mu­ne har i en pe­ri­o­de købt ad­gang til pul​je​gu​i​den​.dk og har og­så ind­købt bi­stand til må­l­ret­tet fundraising.

Fundraising-strategi & retningslinjer
  • Har in­gen fun­dra­i­sing-stra­te­gi el­ler ret­nings­linjer for fun­dra­i­sing (pr. 9.1.2018)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: