Fem amerikanske storfonde opfordrer til at dække indirekte omkostninger hos ngo-erne

I USA opfordrer fem inter­natio­nale fonde resten af fonds­branchen til at skrue op for dæk­ning­en af administration­som­kost­ninger i civilsamfundsprojekter. Det skriver ma­ga­si­net The Chronicle of Philan­thropy.

Overhead USA
“Vi do­no­rer har næg­tet at en­ga­ge­re os i det her em­ne i år­ti­er. Nu har vi valgt at en­ga­ge­re os, for­di vi har et an­svar for at kom­me med løs­nin­ger. Det er et gen­nem­brud,” si­ger Dar­ren Wal­ker, di­rek­tør i Ford Foundation.

“Vi do­no­rer kan ge­ne­relt godt li­de tan­ken om, at vo­res ud­de­lin­ger er fair i for­hold til ad­mi­ni­stra­ti­ve om­kost­nin­ger, over­he­ad osv., men i re­a­li­te­ten sny­der vi os selv. Vi er ik­ke ær­li­ge over­for os selv, hvis vi tror, at vi ved at be­ta­le ti pro­cent i over­he­a­dom­kost­nin­ger rent fak­tisk dæk­ker de egent­li­ge ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger i for­bin­del­se med vo­res uddelinger.”

Så­dan si­ger di­rek­tø­ren i Ford Fo­un­da­tion, Dar­ren Wal­ker i det ame­ri­kan­ske ma­ga­sin The Chro­ni­c­le of Philant­hro­py. Sam­men med di­rek­tø­rer­ne fra hen­holds­vis Wil­li­am and Fl­ora Hewlett Fo­un­da­tion, David and Luci­le Pa­ck­ard Fo­un­da­tion, Open So­cie­ty Fo­un­da­tions og den net­op af­gå­e­de di­rek­tør for Ma­cArt­hur Fo­un­da­tion, kom­mer han nu med en op­for­dring til re­sten af fondsbranchen.

En op­for­dring til at føl­ge i fod­spo­re­ne på de fem sto­re fon­de og løs­ne op for de re­strik­ti­ve over­he­ad­sat­ser, der ty­pisk gæl­der til­skud til in­di­rek­te om­kost­nin­ger, så­som administrationsudgifter.

Ud­mel­din­gen kom­mer ef­ter et to­årigt, fæl­les læ­rings­for­løb, fon­de­ne har kørt i sam­ar­bej­de med non­pro­fit-kon­su­lent­hu­set The Brid­ge­s­pan Group. Til­sam­men rå­der de fem fon­de over godt 46 mil­li­ar­der dol­lars, og fon­de­ne tog selv ini­ti­a­tiv til for­lø­bet net­op for at un­der­sø­ge or­ga­ni­sa­tio­ner­nes øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger med at få dæk­ket in­di­rek­te omkostninger.

Vi do­no­rer har næg­tet at en­ga­ge­re os i det her em­ne i år­ti­er. Nu har vi valgt at en­ga­ge­re os, for­di vi har et an­svar for at kom­me med løs­nin­ger. Det er et gennembrud.

Dar­ren Wal­ker– di­rek­tø­ren, Ford Foundation

De 10-15 pro­cent i over­he­ad, som fle­re ame­ri­kan­ske fon­de ac­cep­te­rer i de­res pro­jek­tan­søg­nin­ger, dæk­ker nem­lig in­gen­lun­de de re­el­le in­di­rek­te ud­gif­ter for or­ga­ni­sa­tio­ner­ne. Det be­kræf­ter The Brid­ge­s­pan Groups rap­port om forløbet.

Der­med på­fø­rer de pro­jek­ter, fon­de­ne støt­ter, re­elt or­ga­ni­sa­tio­ner­ne øko­no­mi­ske tab. Og der­u­d­over med­fø­rer den kro­ni­ske un­der­fi­nan­si­e­ring an­dre pro­ble­mer, så­som per­ma­nent for­æl­det IT-ud­styr og mang­len­de ef­ter­ud­dan­nel­se af medarbejderne.

Velkendt problematik, ny holdning

Ci­vil­sam­fun­dets ud­for­drin­ger med at få fi­nan­si­e­ret in­di­rek­te pro­jektom­kost­nin­ger er i sig selv ik­ke et nyt fæ­no­men. I USA er pro­ble­ma­tik­ken blandt an­det kendt un­der nav­net ‘The Non­pro­fit Star­va­tion Cyc­le’, der stam­mer fra en ar­ti­kel fra 2009 af sam­me navn.

Her skri­ver de to for­fat­te­re, Ann Gog­gins Gre­gory og Don Howard Fall, blandt an­det at:

”En ond cir­kel ef­ter­la­der or­ga­ni­sa­tio­ner­ne så hungren­de ef­ter en an­stæn­dig in­fra­struk­tur, at de næ­sten ik­ke kan fun­ge­re som or­ga­ni­sa­tio­ner – el­ler for den sags skyld be­tje­ne bru­ger­ne af de­res pro­jek­ter. Cy­klus­sen be­gyn­der med do­no­rer­nes ure­a­li­sti­ske for­vent­nin­ger til, hvor lidt det ko­ster at dri­ve en non­pro­fit, og fø­rer til, at or­ga­ni­sa­tio­ner­ne mis­rap­por­te­rer de­res om­kost­nin­ger, mens de må skæ­re i ker­ne­drif­ten – en hand­ling, der igen be­kræf­ter do­no­rer­nes skæ­ve over­be­vis­ning. Hvis ‘the non­pro­fit star­va­tion cyc­le’ skal stop­pes, må do­no­rer­ne ta­ge føringen. ”

Her ti år og det fæl­les læ­rings­for­løb ef­ter har de fem fon­de alt­så net­op sat sig for at ef­ter­le­ve det råd i artiklen.

Dar­ren Wal­ker ud­ta­ler blandt an­det til The Chro­ni­c­le of Philant­hro­py at:

“Vi do­no­rer har næg­tet at en­ga­ge­re os i det her em­ne i år­ti­er. Nu har vi valgt at en­ga­ge­re os, for­di vi har et an­svar for at kom­me med løs­nin­ger. Det er et gennembrud.”

Og fra di­rek­tø­ren for Open So­cie­ty Fo­un­da­tions, Pa­tri­ck Ga­s­pard, ly­der det i Brid­ge­s­pan-rap­por­ten at:

“Kro­nisk un­der­fi­nan­si­e­ring er et se­ri­øst pro­blem overalt – ik­ke kun i USA. Man­ge do­no­rer, fra mul­ti­la­te­ra­le do­no­rer i Eu­ro­pa til pri­va­te filan­tro­per i Sy­døst­a­si­en, er af­hæn­gi­ge af la­ve fa­ste sat­ser, der ud­hu­ler sel­ve det ci­vil­sam­fund, vi for­sø­ger at styrke."

Livtag med et stigma

Som en del af det to­åri­ge læ­rings­for­løb, fi­nan­si­e­re­de de fem fon­de, at ek­ster­ne fir­ma­er gen­nem­gik øko­no­mi­en hos fle­re ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner, der meld­te sig fri­vil­ligt til at væ­re en del af projektet.

Gen­nem­gan­gen vi­ste, at der var en stor for­skel på, hvor sto­re de in­di­rek­te om­kost­nin­ger var or­ga­ni­sa­tio­ner­ne imel­lem, men at for­skel­len på den pro­cent­sats, de hav­de mod­ta­get til at fi­nan­si­e­re de in­di­rek­te om­kost­nin­ger i de­res se­ne­ste pro­jek­ter, i gen­nem­snit var 17 pro­cent­po­int la­ve­re end de re­el­le omkostninger.

Vo­res mod­ta­ge­re kan ik­ke op­nå de re­sul­ta­ter, vi gen­si­digt øn­sker, hvis de ik­ke har en sund økonomi.

Fl­ora Hewlett Foundation

Blandt an­det der­for har de fem fon­de be­slut­tet sig for frem­over at eks­pe­ri­men­te­re med de­res prak­sis og po­li­tik­ker om­kring in­di­rek­te omkostninger.

Fl­ora Hewlett Fo­un­da­tion har blandt an­det ud­ar­bej­det en ny po­li­tik (pdf), der går ud på, at fon­den ik­ke vil sæt­te en mini­mum- el­ler mak­si­mum­pro­cent for in­di­rek­te om­kost­nin­ger, men at fon­den der­i­mod en­ten vil ac­cep­te­re de pro­cent­sat­ser, an­sø­ger­ne selv an­gi­ver, el­ler dis­ku­te­re dem med dem. Der­u­d­over op­for­drer fon­den nu og­så ak­tivt an­sø­ge­re uden for USA til at an­fø­re de egent­li­ge om­kost­nin­ger i de­res ansøgninger

Fon­den skri­ver des­u­den på sin hjem­mesi­de at: “Vo­res mod­ta­ge­re kan ik­ke op­nå de re­sul­ta­ter, vi gen­si­digt øn­sker, hvis de ik­ke har en sund øko­no­mi,” og at hå­bet er, at den nye po­li­tik ”kan væ­re med til at for­bed­re prak­sis­sen i sek­to­ren generelt.”

Julia St­a­sch, der net­op er stop­pet som di­rek­tør i Ma­cArt­hur Fo­un­da­tion si­ger li­ge­le­des til The Chro­ni­c­le of Philant­hro­py, at de fem fonds­di­rek­tø­rer ge­ne­relt hå­ber, at de kan væ­re med til at ‘af­stig­ma­ti­se­re’ ud­gif­ter­ne til over­he­ad og administration.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer