Professor: Fonde bør ‘disciplinere’ krav om afrapportering

Fondene bør nøje overveje, hvor mange krav de stiller til deres bevillingsmodtagere om afrapportering. Netop fondene har nemlig friheden til at styre uden om unødvendigt bureaukrati. Sådan lød ét af hovedbudskaberne fra evalueringsekspert og professor Peter Dahler-Larsen til sidste uges seminar om ‘Den Gode Afrapportering’ hos Novo Nordisk Fonden.

Foundgood-seminar
Med grøn­ne sed­ler er­klæ­re­de stør­ste­delen af pu­bli­kum, at det er vig­tigt at kun­ne do­ku­men­te­re, at fon­de­nes ud­de­lin­ger ska­ber re­sul­ta­ter. Ved spørgs­må­let om de i dag sy­ste­ma­tisk rap­por­te­rer ef­fek­ten af de ud­del­te mid­ler, var del­ta­ger­ne me­re del­te (fo­to: Su­ne Holm Pedersen).

“Er det vig­tigt at kun­ne do­ku­men­te­re, at de pen­ge fon­de­ne ud­de­ler ska­ber resultater?"

Så­dan lød spørgs­må­let fra Leo Fon­dets di­rek­tør Jes­per Mai­lind, da han i sid­ste uge bød vel­kom­men til små 150 del­ta­ge­re til et se­mi­nar om ‘Den Go­de Af­rap­por­te­ring’ ar­ran­ge­ret af No­vo Nor­disk Fon­den, KR Fo­un­da­tion og Leo Fondet.

Umid­del­bart ef­ter spørgs­må­let røg en skov af grøn­ne pa­pir­lap­per be­kræf­ten­de i vej­ret blandt publikum.

Men iføl­ge pro­fes­sor Pe­ter Da­h­ler-Lar­sen, som var før­ste op­lægs­hol­der, skal fon­de­ne pas­se på, at do­ku­men­ta­tions­ar­bej­det ik­ke en­der i selv­på­ført bureaukrati:

Jeg me­ner vir­ke­lig al­vor­ligt, at af­rap­por­te­rings­krav og krav til ef­fek­t­vur­de­ring må di­sci­pli­ne­res i mæng­de, stram­hed og dosis.

Pe­ter Da­h­ler-Lar­sen– eva­lu­e­rings­eks­pert og pro­fes­sor, Kø­ben­havns Universitet

“Jeg me­ner vir­ke­lig al­vor­ligt, at af­rap­por­te­rings­krav og krav til ef­fek­t­vur­de­ring må di­sci­pli­ne­res i mæng­de, stram­hed og do­sis,” lød det fra eva­lu­e­rings­eks­per­ten, der le­der Cen­ter for Re­sul­ta­ter, Ef­fek­ter, Må­ling og Eva­lu­e­ring (CREME) på Kø­ben­havns Universitet.

Net­op fonds­sek­to­ren har nem­lig mu­lig­hed for at und­gå at en­de i det rap­por­te­rings­re­gi­me, der især af man­ge of­fent­ligt an­sat­te op­le­ves som sær­de­les for­styr­ren­de for ker­ne­op­ga­ven, for­kla­re­de Pe­ter Dahler-Larsen:

"Jeg hæv­der det her, for­di jeg godt kan li­de den dan­ske fonds­ver­den. Jeg kan godt li­de, at der er så man­ge men­ne­sker, der gi­ver så man­ge go­de pen­ge til så man­ge for­skel­li­ge for­mål. In­den for den of­fent­li­ge sek­tor kan vi nog­le gan­ge op­le­ve, at det bli­ver helt utro­lig stramt, hvad vi skal do­ku­men­te­re og ve­je og må­le. Der­for er det jo smukt, hvis man i fonds­ver­de­nen, på de om­rå­der hvor det er re­le­vant, prø­ver at op­træ­de en lil­le smu­le me­re lem­pe­ligt. Hvil­ket vil­le væ­re fuld­stæn­dig i over­ens­stem­mel­se med mang­fol­dig­he­den i den dan­ske fonds­ver­den," sag­de Pe­ter Dahler-Larsen.

Ny digital platform for afrapportering i centrum for debat

Op­læg­get fra Pe­ter Da­h­ler-Lar­sen var det før­ste i en ræk­ke ind­læg til se­mi­na­ret om ‘Den Go­de Afrapportering’.

I cen­trum for se­mi­na­rets de­bat om af­rap­por­te­ring var den nye di­gi­ta­le plat­form Fo­und­good, som er ud­vik­let med støt­te fra No­vo Nor­disk Fon­den, Leo Fon­det, KR Fo­un­da­tion, Lauritzen Fon­den og Ole Kirks Fond.

In­den for den of­fent­li­ge sek­tor kan vi nog­le gan­ge op­le­ve, at det bli­ver helt utro­lig stramt, hvad vi skal do­ku­men­te­re og ve­je og måle.

Pe­ter Da­h­ler-Lar­sen– eva­lu­e­rings­eks­pert og pro­fes­sor, Kø­ben­havns Universitet

Am­bi­tio­nen med plat­for­men er iføl­ge Jes­per Mai­lind at ska­be en fæl­les og sy­ste­ma­tisk struk­tur for af­rap­por­te­ring, som kan let­te ar­bej­det for bå­de fon­de og bevillingsmodtagere:

“Der­med skul­le vi ger­ne kun­ne ska­be grund­la­get for trans­pa­rent do­ku­men­ta­tion ba­se­ret på da­ta, som er ind­sam­let fra pro­jek­tets eje­re. Da­ta­e­ne kan rap­por­te­res på den må­de, som det pas­ser den in­di­vi­du­el­le fond,” for­kla­re­de Jes­per Mailind.

Og at døm­me ef­ter det sto­re frem­mø­de og den liv­li­ge de­bat lig­ger ar­bej­det med af­rap­por­te­ring langt frem­me i be­vidst­he­den hos bå­de fon­de og bevillingsmodtagere.

Systematisk afrapportering eller ej

Der var dog ik­ke al­tid enig­hed blandt de frem­mød­te fon­de om, hvor me­get af­rap­por­te­ring egent­lig bør fyl­de i dag­lig­da­gen, og hvor­dan det skal gri­bes an.

Det er bed­re at bru­ge en kro­ne ek­stra på at gen­nem­gå en an­søg­ning or­dent­ligt, så du gi­ver de rig­ti­ge pen­ge det rig­ti­ge sted, end at bru­ge den kro­ne på at føl­ge op, for­di du så skal bru­ge pen­ge bå­de in­ter­nt og hos modtageren.

Dit­lev Fløi­strup– se­kre­ta­ri­ats­chef, Knud Høj­gaards Fond

Mens bå­de Leo Fon­det og No­vo Nor­disk Fon­den så af­rap­por­te­ring og eva­lu­e­ring som en cen­tral del af fon­de­nes ‘li­cen­se to ope­ra­te’, så er­klæ­re­de se­kre­ta­ri­ats­chef Dit­lev Fløi­strup fra Knud Høj­gaards Fond, at han end­nu ik­ke er over­be­vist om det go­de i sy­ste­ma­tisk afrapportering:

"Jeg tror og­så, det er me­get af­hæn­gigt af, om du f.eks. er en so­ci­al im­pact fond el­ler en do­nor­fond. Vi ud­lod­der cir­ka 90 mio. kr. om året, og vo­res fi­lo­so­fi er: Det er bed­re at bru­ge en kro­ne ek­stra på at gen­nem­gå en an­søg­ning or­dent­ligt, så du gi­ver de rig­ti­ge pen­ge det rig­ti­ge sted, end at bru­ge den kro­ne på at føl­ge op, for­di du så skal bru­ge pen­ge bå­de in­ter­nt og hos mod­ta­ge­ren. Du kan ik­ke kræ­ve en rap­por­te­ring fra en mod­ta­ger, uden at for­hol­de dig til den, når du selv får den. Så jeg er ik­ke helt over­be­vist om det go­de i sy­ste­ma­tisk af­rap­por­te­ring for fon­de­ne,” sag­de Dit­lev Fløistrup.

Svær adfærdsændring med stort potentiale

De­bat­ten vi­ste og­så, at man­ge fon­de og be­vil­lings­mod­ta­ge­re er sær­de­les op­mærk­som­me på ri­si­ko­en for dob­bel­t­ar­bej­de ved nye it-sy­ste­mer, som ik­ke er in­te­gre­ret med de­res nu­væ­ren­de ar­bejds­gan­ge, regn­skabs- og kommunikationssystemer.

I den for­bin­del­se er­kend­te Lauritzen Fon­den, som har fi­nan­si­e­ret en del af ud­vik­lin­gen af Fo­und­good-plat­for­men, at det kræ­ver en men­ta­li­tets­æn­dring i fonds­ver­de­nen at re­a­li­se­re vi­sio­nen om fæl­les op­bak­ning til ét afrapporteringssystem:

Vi er så po­k­kers kon­ser­va­ti­ve i fonds­ver­de­nen. Vi vil rig­tig ger­ne kræ­ve af vo­res be­vil­lings­mod­ta­ge­re, at de æn­drer ad­færd, men at gø­re det selv i ad­mi­ni­stra­tio­nen, det er alt­så sværere.

In­ge Grøn­vold– di­rek­tør, Lauritzen Fonden

“Vi er så po­k­kers kon­ser­va­ti­ve i fonds­ver­de­nen. Vi vil rig­tig ger­ne kræ­ve af vo­res be­vil­lings­mod­ta­ge­re, at de æn­drer ad­færd, men at gø­re det selv i ad­mi­ni­stra­tio­nen, det er alt­så svæ­re­re. Men jeg tæn­ker: Vi skal sør­me bak­ke op om så­dan et nyt ini­ti­a­tiv og få det ud­vik­let, så det en dag kan sam­ar­bej­de med al­le vo­res øv­ri­ge ad­mi­ni­stra­ti­ve sy­ste­mer. Det tror jeg på, at det kan kom­me til. Og jeg vil ger­ne gi­ve min støt­te til ide­en," sag­de fon­dens di­rek­tør In­ge Grønvold.

Re­al­da­ni­as ana­ly­se­chef Hen­rik Ma­hn­cke så li­ge­le­des po­ten­ti­a­let i et fæl­les system:

Del­tag i debatten

På se­mi­na­rets Lin­ke­din-si­de kan du:

  • Del­ta­ge i de­bat­ten om afrapportering
  • Se bil­le­der og sli­des fra seminaret
  • Læ­se me­re om den di­gi­ta­le plat­form Foundgood

"Jeg tror ik­ke, at vi vil­le bru­ge sy­ste­met til at sty­re byg­ge­ri­et af Den Blå Pla­net el­ler no­get lig­nen­de. Men jeg sy­nes fak­tisk, at til min­dre pro­jek­ter, som vi ik­ke eva­lu­e­rer i dag, og som vi ik­ke øn­sker at eva­lu­e­re i dag med hen­syn til ef­fek­t­må­ling, dér gi­ver det me­ning. Som op­sam­ling af anek­do­tisk be­vis­fø­rel­se, af den go­de hi­sto­rie, af bil­le­der, kan jeg sag­tens se idéen," sag­de Hen­rik Mahncke.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer