Professor: Fonde bør ‘disciplinere’ krav om afrapportering

Fon­de­ne bør nø­je over­ve­je, hvor man­ge krav de stil­ler til de­res be­vil­lings­mod­ta­ge­re om af­rap­por­te­ring. Net­op fon­de­ne har nem­lig fri­he­den til at sty­re uden om unød­ven­digt bu­reau­kra­ti. Så­dan lød ét af ho­ved­bud­ska­ber­ne fra eva­lu­e­rings­eks­pert og pro­fes­sor Pe­ter Da­h­ler-Lar­sen til sid­ste uges se­mi­nar om ‘Den Go­de Af­rap­por­te­ring’ hos No­vo Nor­disk Fon­den.

Foundgood-seminar
Med grøn­ne sed­ler er­klæ­re­de stør­ste­delen af pu­bli­kum, at det er vig­tigt at kun­ne do­ku­men­te­re, at fon­de­nes ud­de­lin­ger ska­ber re­sul­ta­ter. Ved spørgs­må­let om de i dag sy­ste­ma­tisk rap­por­te­rer ef­fek­ten af de ud­del­te mid­ler, var del­ta­ger­ne me­re del­te (fo­to: Su­ne Holm Pe­der­sen).

“Er det vig­tigt at kun­ne do­ku­men­te­re, at de pen­ge fon­de­ne ud­de­ler ska­ber re­sul­ta­ter?"

Så­dan lød spørgs­må­let fra Leo Fon­dets di­rek­tør Jes­per Mai­lind, da han i sid­ste uge bød vel­kom­men til små 150 del­ta­ge­re til et se­mi­nar om ‘Den Go­de Af­rap­por­te­ring’ ar­ran­ge­ret af No­vo Nor­disk Fon­den, KR Fo­un­da­tion og Leo Fon­det.

Umid­del­bart ef­ter spørgs­må­let røg en skov af grøn­ne pa­pir­lap­per be­kræf­ten­de i vej­ret blandt pu­bli­kum.

Men iføl­ge pro­fes­sor Pe­ter Da­h­­ler-Lar­­sen, som var før­ste op­lægs­hol­der, skal fon­de­ne pas­se på, at do­ku­men­ta­tions­ar­bej­det ik­ke en­der i selv­på­ført bu­reau­kra­ti:

Jeg me­ner vir­ke­lig al­vor­ligt, at af­rap­por­te­rings­krav og krav til ef­fek­t­vur­de­ring må di­sci­pli­ne­res i mæng­de, stram­hed og do­sis.

Pe­ter Da­h­­ler-Lar­­sen– eva­lu­e­rings­eks­pert og pro­fes­sor, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

“Jeg me­ner vir­ke­lig al­vor­ligt, at af­rap­por­te­rings­krav og krav til ef­fek­t­vur­de­ring må di­sci­pli­ne­res i mæng­de, stram­hed og do­sis,” lød det fra eva­lu­e­rings­eks­per­ten, der le­der Cen­ter for Re­sul­ta­ter, Ef­fek­ter, Må­ling og Eva­lu­e­ring (CREME) på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Net­op fonds­sek­to­ren har nem­lig mu­lig­hed for at und­gå at en­de i det rap­por­te­rings­re­gi­me, der især af man­ge of­fent­ligt an­sat­te op­le­ves som sær­de­les for­styr­ren­de for ker­ne­op­ga­ven, for­kla­re­de Pe­ter Da­h­­ler-Lar­­sen:

"Jeg hæv­der det her, for­di jeg godt kan li­de den dan­ske fonds­ver­den. Jeg kan godt li­de, at der er så man­ge men­ne­sker, der gi­ver så man­ge go­de pen­ge til så man­ge for­skel­li­ge for­mål. In­den for den of­fent­li­ge sek­tor kan vi nog­le gan­ge op­le­ve, at det bli­ver helt utro­lig stramt, hvad vi skal do­ku­men­te­re og ve­je og må­le. Der­for er det jo smukt, hvis man i fonds­ver­de­nen, på de om­rå­der hvor det er re­le­vant, prø­ver at op­træ­de en lil­le smu­le me­re lem­pe­ligt. Hvil­ket vil­le væ­re fuld­stæn­dig i over­ens­stem­mel­se med mang­fol­dig­he­den i den dan­ske fonds­ver­den," sag­de Pe­ter Da­h­­ler-Lar­­sen.

Ny digital platform for afrapportering i centrum for debat

Op­læg­get fra Pe­ter Da­h­­ler-Lar­­sen var det før­ste i en ræk­ke ind­læg til se­mi­na­ret om ‘Den Go­de Af­rap­por­te­ring’.

I cen­trum for se­mi­na­rets de­bat om af­rap­por­te­ring var den nye di­gi­ta­le plat­form Fo­und­good, som er ud­vik­let med støt­te fra No­vo Nor­disk Fon­den, Leo Fon­det, KR Fo­un­da­tion, Lauritzen Fon­den og Ole Kirks Fond.

In­den for den of­fent­li­ge sek­tor kan vi nog­le gan­ge op­le­ve, at det bli­ver helt utro­lig stramt, hvad vi skal do­ku­men­te­re og ve­je og må­le.

Pe­ter Da­h­­ler-Lar­­sen– eva­lu­e­rings­eks­pert og pro­fes­sor, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

Am­bi­tio­nen med plat­for­men er iføl­ge Jes­per Mai­lind at ska­be en fæl­les og sy­ste­ma­tisk struk­tur for af­rap­por­te­ring, som kan let­te ar­bej­det for bå­de fon­de og be­vil­lings­mod­ta­ge­re:

“Der­med skul­le vi ger­ne kun­ne ska­be grund­la­get for trans­pa­rent do­ku­men­ta­tion ba­se­ret på da­ta, som er ind­sam­let fra pro­jek­tets eje­re. Da­ta­e­ne kan rap­por­te­res på den må­de, som det pas­ser den in­di­vi­du­el­le fond,” for­kla­re­de Jes­per Mai­lind.

Og at døm­me ef­ter det sto­re frem­mø­de og den liv­li­ge de­bat lig­ger ar­bej­det med af­rap­por­te­ring langt frem­me i be­vidst­he­den hos bå­de fon­de og be­vil­lings­mod­ta­ge­re.

Systematisk afrapportering eller ej

Der var dog ik­ke al­tid enig­hed blandt de frem­mød­te fon­de om, hvor me­get af­rap­por­te­ring egent­lig bør fyl­de i dag­lig­da­gen, og hvor­dan det skal gri­bes an.

Det er bed­re at bru­ge en kro­ne ek­stra på at gen­nem­gå en an­søg­ning or­dent­ligt, så du gi­ver de rig­ti­ge pen­ge det rig­ti­ge sted, end at bru­ge den kro­ne på at føl­ge op, for­di du så skal bru­ge pen­ge bå­de in­ter­nt og hos mod­ta­ge­ren.

Dit­lev Fløi­strup– se­kre­ta­ri­ats­chef, Knud Høj­gaards Fond

Mens bå­de Leo Fon­det og No­vo Nor­disk Fon­den så af­rap­por­te­ring og eva­lu­e­ring som en cen­tral del af fon­de­nes ‘li­cen­se to ope­ra­te’, så er­klæ­re­de se­kre­ta­ri­ats­chef Dit­lev Fløi­strup fra Knud Høj­gaards Fond, at han end­nu ik­ke er over­be­vist om det go­de i sy­ste­ma­tisk af­rap­por­te­ring:

"Jeg tror og­så, det er me­get af­hæn­gigt af, om du f.eks. er en so­ci­al im­pact fond el­ler en do­nor­fond. Vi ud­lod­der cir­ka 90 mio. kr. om året, og vo­res fi­lo­so­fi er: Det er bed­re at bru­ge en kro­ne ek­stra på at gen­nem­gå en an­søg­ning or­dent­ligt, så du gi­ver de rig­ti­ge pen­ge det rig­ti­ge sted, end at bru­ge den kro­ne på at føl­ge op, for­di du så skal bru­ge pen­ge bå­de in­ter­nt og hos mod­ta­ge­ren. Du kan ik­ke kræ­ve en rap­por­te­ring fra en mod­ta­ger, uden at for­hol­de dig til den, når du selv får den. Så jeg er ik­ke helt over­be­vist om det go­de i sy­ste­ma­tisk af­rap­por­te­ring for fon­de­ne,” sag­de Dit­lev Fløi­strup.

Svær adfærdsændring med stort potentiale

De­bat­ten vi­ste og­så, at man­ge fon­de og be­vil­lings­mod­ta­ge­re er sær­de­les op­mærk­som­me på ri­si­ko­en for dob­bel­t­ar­bej­de ved nye it-sy­ste­­mer, som ik­ke er in­te­gre­ret med de­res nu­væ­ren­de ar­bejds­gan­ge, regn­­skabs- og kom­mu­ni­ka­tions­sy­ste­mer.

I den for­bin­del­se er­kend­te Lauritzen Fon­den, som har fi­nan­si­e­ret en del af ud­vik­lin­gen af Fo­und­­good-plat­­for­­men, at det kræ­ver en men­ta­li­tets­æn­dring i fonds­ver­de­nen at re­a­li­se­re vi­sio­nen om fæl­les op­bak­ning til ét af­rap­por­te­rings­sy­stem:

Vi er så po­k­kers kon­ser­va­ti­ve i fonds­ver­de­nen. Vi vil rig­tig ger­ne kræ­ve af vo­res be­vil­lings­mod­ta­ge­re, at de æn­drer ad­færd, men at gø­re det selv i ad­mi­ni­stra­tio­nen, det er alt­så svæ­re­re.

In­ge Grøn­vold– di­rek­tør, Lauritzen Fon­den

“Vi er så po­k­kers kon­ser­va­ti­ve i fonds­ver­de­nen. Vi vil rig­tig ger­ne kræ­ve af vo­res be­vil­lings­mod­ta­ge­re, at de æn­drer ad­færd, men at gø­re det selv i ad­mi­ni­stra­tio­nen, det er alt­så svæ­re­re. Men jeg tæn­ker: Vi skal sør­me bak­ke op om så­dan et nyt ini­ti­a­tiv og få det ud­vik­let, så det en dag kan sam­ar­bej­de med al­le vo­res øv­ri­ge ad­mi­ni­stra­ti­ve sy­ste­mer. Det tror jeg på, at det kan kom­me til. Og jeg vil ger­ne gi­ve min støt­te til ide­en," sag­de fon­dens di­rek­tør In­ge Grøn­vold.

Re­al­da­ni­as ana­ly­se­chef Hen­rik Ma­hn­cke så li­ge­le­des po­ten­ti­a­let i et fæl­les sy­stem:

Del­tag i de­bat­ten

På se­mi­na­rets Lin­ke­­din-si­­de kan du:

  • Del­ta­ge i de­bat­ten om af­rap­por­te­ring
  • Se bil­le­der og sli­des fra se­mi­na­ret
  • Læ­se me­re om den di­gi­ta­le plat­form Fo­und­good

"Jeg tror ik­ke, at vi vil­le bru­ge sy­ste­met til at sty­re byg­ge­ri­et af Den Blå Pla­net el­ler no­get lig­nen­de. Men jeg sy­nes fak­tisk, at til min­dre pro­jek­ter, som vi ik­ke eva­lu­e­rer i dag, og som vi ik­ke øn­sker at eva­lu­e­re i dag med hen­syn til ef­fek­t­må­ling, dér gi­ver det me­ning. Som op­sam­ling af anek­do­tisk be­vis­fø­rel­se, af den go­de hi­sto­rie, af bil­le­der, kan jeg sag­tens se idéen," sag­de Hen­rik Ma­hn­cke.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…