Professor: Fonde bør ‘disciplinere’ krav om afrapportering

Fon­de­ne bør nø­je over­ve­je, hvor man­ge krav de stil­ler til de­res be­vil­lings­mod­ta­ge­re om af­rap­por­te­ring. Net­op fon­de­ne har nem­lig fri­he­den til at sty­re uden om unød­ven­digt bu­reau­kra­ti. Så­dan lød ét af ho­ved­bud­ska­ber­ne fra eva­lu­e­rings­eks­pert og pro­fes­sor Pe­ter Da­h­ler-Lar­sen til sid­ste uges se­mi­nar om ‘Den Go­de Af­rap­por­te­ring’ hos No­vo Nor­disk Fonden.

Foundgood-seminar
Med grøn­ne sed­ler er­klæ­re­de stør­ste­delen af pu­bli­kum, at det er vig­tigt at kun­ne do­ku­men­te­re, at fon­de­nes ud­de­lin­ger ska­ber re­sul­ta­ter. Ved spørgs­må­let om de i dag sy­ste­ma­tisk rap­por­te­rer ef­fek­ten af de ud­del­te mid­ler, var del­ta­ger­ne me­re del­te (fo­to: Su­ne Holm Pedersen).

“Er det vig­tigt at kun­ne do­ku­men­te­re, at de pen­ge fon­de­ne ud­de­ler ska­ber resultater?"

Så­dan lød spørgs­må­let fra Leo Fon­dets di­rek­tør Jes­per Mai­lind, da han i sid­ste uge bød vel­kom­men til små 150 del­ta­ge­re til et se­mi­nar om ‘Den Go­de Af­rap­por­te­ring’ ar­ran­ge­ret af No­vo Nor­disk Fon­den, KR Fo­un­da­tion og Leo Fondet.

Umid­del­bart ef­ter spørgs­må­let røg en skov af grøn­ne pa­pir­lap­per be­kræf­ten­de i vej­ret blandt publikum.

Men iføl­ge pro­fes­sor Pe­ter Da­h­­ler-Lar­­sen, som var før­ste op­lægs­hol­der, skal fon­de­ne pas­se på, at do­ku­men­ta­tions­ar­bej­det ik­ke en­der i selv­på­ført bureaukrati:

Jeg me­ner vir­ke­lig al­vor­ligt, at af­rap­por­te­rings­krav og krav til ef­fek­t­vur­de­ring må di­sci­pli­ne­res i mæng­de, stram­hed og dosis.

Pe­ter Da­h­­ler-Lar­­sen– eva­lu­e­rings­eks­pert og pro­fes­sor, Kø­ben­havns Universitet

“Jeg me­ner vir­ke­lig al­vor­ligt, at af­rap­por­te­rings­krav og krav til ef­fek­t­vur­de­ring må di­sci­pli­ne­res i mæng­de, stram­hed og do­sis,” lød det fra eva­lu­e­rings­eks­per­ten, der le­der Cen­ter for Re­sul­ta­ter, Ef­fek­ter, Må­ling og Eva­lu­e­ring (CREME) på Kø­ben­havns Universitet.

Net­op fonds­sek­to­ren har nem­lig mu­lig­hed for at und­gå at en­de i det rap­por­te­rings­re­gi­me, der især af man­ge of­fent­ligt an­sat­te op­le­ves som sær­de­les for­styr­ren­de for ker­ne­op­ga­ven, for­kla­re­de Pe­ter Dahler-Larsen:

"Jeg hæv­der det her, for­di jeg godt kan li­de den dan­ske fonds­ver­den. Jeg kan godt li­de, at der er så man­ge men­ne­sker, der gi­ver så man­ge go­de pen­ge til så man­ge for­skel­li­ge for­mål. In­den for den of­fent­li­ge sek­tor kan vi nog­le gan­ge op­le­ve, at det bli­ver helt utro­lig stramt, hvad vi skal do­ku­men­te­re og ve­je og må­le. Der­for er det jo smukt, hvis man i fonds­ver­de­nen, på de om­rå­der hvor det er re­le­vant, prø­ver at op­træ­de en lil­le smu­le me­re lem­pe­ligt. Hvil­ket vil­le væ­re fuld­stæn­dig i over­ens­stem­mel­se med mang­fol­dig­he­den i den dan­ske fonds­ver­den," sag­de Pe­ter Dahler-Larsen.

Ny digital platform for afrapportering i centrum for debat

Op­læg­get fra Pe­ter Da­h­­ler-Lar­­sen var det før­ste i en ræk­ke ind­læg til se­mi­na­ret om ‘Den Go­de Afrapportering’.

I cen­trum for se­mi­na­rets de­bat om af­rap­por­te­ring var den nye di­gi­ta­le plat­form Fo­und­good, som er ud­vik­let med støt­te fra No­vo Nor­disk Fon­den, Leo Fon­det, KR Fo­un­da­tion, Lauritzen Fon­den og Ole Kirks Fond.

In­den for den of­fent­li­ge sek­tor kan vi nog­le gan­ge op­le­ve, at det bli­ver helt utro­lig stramt, hvad vi skal do­ku­men­te­re og ve­je og måle.

Pe­ter Da­h­­ler-Lar­­sen– eva­lu­e­rings­eks­pert og pro­fes­sor, Kø­ben­havns Universitet

Am­bi­tio­nen med plat­for­men er iføl­ge Jes­per Mai­lind at ska­be en fæl­les og sy­ste­ma­tisk struk­tur for af­rap­por­te­ring, som kan let­te ar­bej­det for bå­de fon­de og bevillingsmodtagere:

“Der­med skul­le vi ger­ne kun­ne ska­be grund­la­get for trans­pa­rent do­ku­men­ta­tion ba­se­ret på da­ta, som er ind­sam­let fra pro­jek­tets eje­re. Da­ta­e­ne kan rap­por­te­res på den må­de, som det pas­ser den in­di­vi­du­el­le fond,” for­kla­re­de Jes­per Mailind.

Og at døm­me ef­ter det sto­re frem­mø­de og den liv­li­ge de­bat lig­ger ar­bej­det med af­rap­por­te­ring langt frem­me i be­vidst­he­den hos bå­de fon­de og bevillingsmodtagere.

Systematisk afrapportering eller ej

Der var dog ik­ke al­tid enig­hed blandt de frem­mød­te fon­de om, hvor me­get af­rap­por­te­ring egent­lig bør fyl­de i dag­lig­da­gen, og hvor­dan det skal gri­bes an.

Det er bed­re at bru­ge en kro­ne ek­stra på at gen­nem­gå en an­søg­ning or­dent­ligt, så du gi­ver de rig­ti­ge pen­ge det rig­ti­ge sted, end at bru­ge den kro­ne på at føl­ge op, for­di du så skal bru­ge pen­ge bå­de in­ter­nt og hos modtageren.

Dit­lev Fløi­strup– se­kre­ta­ri­ats­chef, Knud Høj­gaards Fond

Mens bå­de Leo Fon­det og No­vo Nor­disk Fon­den så af­rap­por­te­ring og eva­lu­e­ring som en cen­tral del af fon­de­nes ‘li­cen­se to ope­ra­te’, så er­klæ­re­de se­kre­ta­ri­ats­chef Dit­lev Fløi­strup fra Knud Høj­gaards Fond, at han end­nu ik­ke er over­be­vist om det go­de i sy­ste­ma­tisk afrapportering:

"Jeg tror og­så, det er me­get af­hæn­gigt af, om du f.eks. er en so­ci­al im­pact fond el­ler en do­nor­fond. Vi ud­lod­der cir­ka 90 mio. kr. om året, og vo­res fi­lo­so­fi er: Det er bed­re at bru­ge en kro­ne ek­stra på at gen­nem­gå en an­søg­ning or­dent­ligt, så du gi­ver de rig­ti­ge pen­ge det rig­ti­ge sted, end at bru­ge den kro­ne på at føl­ge op, for­di du så skal bru­ge pen­ge bå­de in­ter­nt og hos mod­ta­ge­ren. Du kan ik­ke kræ­ve en rap­por­te­ring fra en mod­ta­ger, uden at for­hol­de dig til den, når du selv får den. Så jeg er ik­ke helt over­be­vist om det go­de i sy­ste­ma­tisk af­rap­por­te­ring for fon­de­ne,” sag­de Dit­lev Fløistrup.

Svær adfærdsændring med stort potentiale

De­bat­ten vi­ste og­så, at man­ge fon­de og be­vil­lings­mod­ta­ge­re er sær­de­les op­mærk­som­me på ri­si­ko­en for dob­bel­t­ar­bej­de ved nye it-sy­ste­­mer, som ik­ke er in­te­gre­ret med de­res nu­væ­ren­de ar­bejds­gan­ge, regn­­skabs- og kommunikationssystemer.

I den for­bin­del­se er­kend­te Lauritzen Fon­den, som har fi­nan­si­e­ret en del af ud­vik­lin­gen af Fo­und­­good-plat­­for­­men, at det kræ­ver en men­ta­li­tets­æn­dring i fonds­ver­de­nen at re­a­li­se­re vi­sio­nen om fæl­les op­bak­ning til ét afrapporteringssystem:

Vi er så po­k­kers kon­ser­va­ti­ve i fonds­ver­de­nen. Vi vil rig­tig ger­ne kræ­ve af vo­res be­vil­lings­mod­ta­ge­re, at de æn­drer ad­færd, men at gø­re det selv i ad­mi­ni­stra­tio­nen, det er alt­så sværere.

In­ge Grøn­vold– di­rek­tør, Lauritzen Fonden

“Vi er så po­k­kers kon­ser­va­ti­ve i fonds­ver­de­nen. Vi vil rig­tig ger­ne kræ­ve af vo­res be­vil­lings­mod­ta­ge­re, at de æn­drer ad­færd, men at gø­re det selv i ad­mi­ni­stra­tio­nen, det er alt­så svæ­re­re. Men jeg tæn­ker: Vi skal sør­me bak­ke op om så­dan et nyt ini­ti­a­tiv og få det ud­vik­let, så det en dag kan sam­ar­bej­de med al­le vo­res øv­ri­ge ad­mi­ni­stra­ti­ve sy­ste­mer. Det tror jeg på, at det kan kom­me til. Og jeg vil ger­ne gi­ve min støt­te til ide­en," sag­de fon­dens di­rek­tør In­ge Grønvold.

Re­al­da­ni­as ana­ly­se­chef Hen­rik Ma­hn­cke så li­ge­le­des po­ten­ti­a­let i et fæl­les system:

Del­tag i debatten

På se­mi­na­rets Lin­ke­­din-si­­de kan du:

  • Del­ta­ge i de­bat­ten om afrapportering
  • Se bil­le­der og sli­des fra seminaret
  • Læ­se me­re om den di­gi­ta­le plat­form Foundgood

"Jeg tror ik­ke, at vi vil­le bru­ge sy­ste­met til at sty­re byg­ge­ri­et af Den Blå Pla­net el­ler no­get lig­nen­de. Men jeg sy­nes fak­tisk, at til min­dre pro­jek­ter, som vi ik­ke eva­lu­e­rer i dag, og som vi ik­ke øn­sker at eva­lu­e­re i dag med hen­syn til ef­fek­t­må­ling, dér gi­ver det me­ning. Som op­sam­ling af anek­do­tisk be­vis­fø­rel­se, af den go­de hi­sto­rie, af bil­le­der, kan jeg sag­tens se idéen," sag­de Hen­rik Mahncke.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: