Klima- og miljøområdet har fået sit eget indsamlingsshow

Lørdag aften den 14. september løb det første indsamlingsshow til fordel for klimaet over skærmene. I ‘Danmark Planter Træer’, som showet hedder, har det primære fokus været at indsamle penge til at rejse nye danske skove, men en del af midlerne går desuden til Den Danske Naturfond og til Verdensnaturfonden (WWF).

Puk Elgaard og Mikkel Kryger (foto: Mikkel Tjellesen/TV 2)
De to vær­ter på ‘Dan­mark Plan­ter Træ­er’, Puk El­gaard og Mi­k­kel Kry­ger (fo­to: Mi­k­kel Tjellesen/TV 2).

914.233 træ­er. Det re­sul­tat ma­ni­feste­re­de sig sent lør­dag af­ten på di­gi­ta­le ly­stav­ler ved fo­den af Sko­v­tår­net ved Gis­sel­feld. Her var TV 2 og Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning nem­lig vær­ter for ind­sam­lingsshowet ‘Dan­mark Plan­ter Træ­er’. Showet er det før­ste dan­ske ind­sam­lingsshow på det grøn­ne om­rå­de – ja må­ske end­da det før­ste i he­le ver­den, for­tal­te pro­gramvær­ter­ne Puk El­gaard og Mi­k­kel Kry­ger seerne.

Og hvor an­dre sto­re tv-ind­sam­lingsshow, så­som Dan­marks Ind­sam­ling og Knæk Can­cer, lø­ben­de rap­por­te­rer og op­gi­ver de­res en­de­li­ge re­sul­ta­ter i kro­ner og øre, blev ind­sam­lin­gen den­ne gang op­må­lt i træ­er. For hver 20. ind­sam­let kro­ne vil der nem­lig i den kom­men­de tid bli­ve plan­tet ét nyt træ bredt for­delt rundt om­kring i lan­det, hvor hen­holds­vis sta­ten, kom­mu­ner­ne og kir­ker­ne har re­ser­ve­ret jord til op­fø­rel­sen af nye fol­ke­sko­ve. Der­u­d­over går 20 pro­cent af de ind­sam­le­de mid­ler til at be­va­re al­le­re­de ek­si­ste­ren­de skov.

Mens or­ga­ni­sa­tio­nen Growing Tre­es Net­work Fo­un­da­tion har an­sva­ret for at op­fø­re de nye fol­ke­sko­ve, er det Den Dan­ske Na­tur­fond og WWF, der står for at op­kø­be og be­skyt­te al­le­re­de ek­si­ste­ren­de skov i hen­holds­vis Dan­mark og Uganda.

Glæde over resultatet – men ikke helt i mål

Det stør­ste en­kelt­bi­drag til ind­sam­lin­gen kom fra No­vo Nor­disk Fon­den, der do­ne­re­de en mil­li­on kro­ner til projektet.

Ind­sam­lings­re­sul­ta­tet må­lt i træ­er sva­rer til et be­løb på godt 18,3 mil­li­o­ner kro­ner. Det er et re­sul­tat, der lig­ger et godt styk­ke væk fra de ind­sam­lings­re­sul­ta­ter, bå­de Dan­marks Ind­sam­ling og Knæk Can­cer nor­malt kan præ­ste­re; her har de se­ne­ste ud­ga­ver af de to shows lig­get på hen­holds­vis 71,7 og 141,9 mil­li­o­ner kroner.

Holdt op imod må­let for ind­sam­lin­gen, der lød på en mil­li­on nye træ­er, var re­sul­ta­tet dog stort nok til at væk­ke syn­lig glæ­de hos bå­de de to vær­ter og hos præ­si­dent i Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, Ma­ria Re­u­mert Gjerding.

Vi har skre­vet dan­marks­hi­sto­rie i dag.

Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding – præ­si­dent, Dan­marks Naturfredningsforening

“Vi har skre­vet dan­marks­hi­sto­rie i dag – og jeg vil si­ge, at si­den vi be­slut­te­de at gå ind i det her sam­men med TV 2, er jeg ble­vet spurgt mas­ser af gan­ge: ‘Tror du vir­ke­lig, dan­sker­ne er klar til et kæm­pe ind­sam­lingsshow, der ik­ke hand­ler om fat­tig­doms­be­kæm­pel­se el­ler syg­dom­me, men som for før­ste gang no­gen­sin­de hand­ler om vo­res klo­de?’ Og jeg vil si­ge, at sva­ret er kom­met nu. Ja, vi er klar. Vi er klar til at ryk­ke sam­men og i fæl­les­skab væ­re med til at lø­se den stør­ste ud­for­dring, vi no­gen­sin­de har stå­et over for som men­ne­ske­hed. Så 1000, 1000 tak,” sag­de Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding til de rul­len­de kameraer. 

En positiv vinkel på et komplekst problem

Ni­co­lai Hans­son, der er pro­gram­re­dak­tør på TV 2, for­tæl­ler, at ka­na­len gen­nem en læn­ge­re pe­ri­o­de har væ­ret på ud­kig ef­ter en tv-eg­net må­de at la­ve for­tæl­lin­ger om mil­jø, kli­ma og na­tur på. Den op­rin­de­li­ge idé til ‘Dan­mark Plan­ter Træ­er’ kom fra pro­duk­tions­sel­ska­bet Tiki Me­dia, og det var en idé, der pas­se­de per­fekt ind i TV 2’s øn­ske om at la­ve en po­si­tiv klimafortælling.

"Der er man­ge ting om­kring kli­ma, der nemt kom­mer til at hand­le om alt det, vi ik­ke må læn­ge­re. I for­bin­del­se med den grøn­ne om­stil­ling, vil der og­så væ­re en mas­se af­savn – det er og­så en re­le­vant for­tæl­ling. Men vi tror, at det kan væ­re lidt svært at sam­le dan­sker­ne en lør­dag af­ten om­kring en for­tæl­ling om en mas­se ting, de ik­ke læn­ge­re må. Så for at vi kan bi­dra­ge til at øge kli­ma­be­vidst­he­den, har vi her valgt at for­sø­ge os med en po­si­tiv for­tæl­ling om­kring no­get af det, der og­så bli­ver an­be­fa­let fra FN’s si­de. Nem­lig at vi skal ha­ve me­re skov i ver­den,” si­ger Ni­co­lai Hansson.

Han kal­der showet for ”en vi­dun­der­lig hånd­gri­be­lig må­de at kun­ne la­ve en kli­ma­for­tæl­ling på,” og glæ­den over net­op det hånd­gri­be­li­ge ele­ment i at plan­te nye træ­er bli­ver gen­ta­get i Growing Tre­es Net­work Foundation.

De vær­di­er, vi ar­bej­der ef­ter, er, at al­le kan væ­re med til at gø­re en for­skel, og al­le skal ha­ve en god op­le­vel­se ved at do­ne­re træ­er. Det er he­le omdrejningspunktet.

Kim Ni­el­sen– ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Growing Tre­es Net­work Foundation

"De vær­di­er, vi ar­bej­der ef­ter, er, at al­le kan væ­re med til at gø­re en for­skel, og al­le skal ha­ve en god op­le­vel­se ved at do­ne­re træ­er. Det er he­le om­drej­nings­punk­tet. Det er og­så der­for, vi for­sø­ger at in­vol­ve­re folk til fest­li­ge sko­vind­vi­el­ser, hvor der er ta­ler og sang og så vi­de­re, og det er der­for, det ko­ster det sam­me for virk­som­he­der, som for et lil­le barn at do­ne­re et træ," si­ger Kim Ni­el­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Growing Tre­es Net­work Foundation.

Gammel eller ny skov?

Den me­get hånd­gri­be­li­ge til­gang til kli­ma- og mil­jø­om­rå­det er dog og­så ble­vet kri­ti­se­ret fra for­skel­li­ge si­der for at væ­re for sim­pel, og TV 2 er des­u­den ble­vet kri­ti­se­ret for at bru­ge for stor en del af de ind­sam­le­de mid­ler til at op­fø­re ny skov frem­for til at be­va­re al­le­re­de ek­si­ste­ren­de skov, hvor træ­er­ne er æl­dre og der­med og­så op­ta­ger me­re CO2. En kri­tik, der blandt an­det er ble­vet rejst af fle­re skoveksperter.

Ni­co­lai Hans­son for­tæl­ler, at TV 2 “ik­ke bil­der sig ind, at de red­der ver­den lør­dag den 14. sep­tem­ber,” men kal­der showet for ”et skridt på vejen.”

Hvis man prø­ver at for­mid­le no­get kom­pli­ce­ret lør­dag af­ten, ri­si­ke­rer man ba­re, at folk hop­per af. Så vi prø­ver at gø­re det en­kelt, uden at for­simp­le at det er en del af et stør­re element.

Ni­co­lai Hans­son– pro­gram­di­rek­tør, TV2

"Det kom­pli­ce­re­de fø­rer og­så til hand­ling­s­lam­mel­se, så vi for­sø­ger at hjæl­pe med at for­enk­le det – men med en kæm­pe for­stå­el­se for, at tin­ge­ne ne­de­nun­der er me­re kom­pli­ce­re­de end som så. Men hvis man prø­ver at for­mid­le no­get kom­pli­ce­ret lør­dag af­ten, ri­si­ke­rer man ba­re, at folk hop­per af. Så vi prø­ver at gø­re det en­kelt, uden at for­simp­le at det er en del af et stør­re ele­ment," si­ger Ni­co­lai Hansson.

“Showet er der, hvor vi gør no­get helt hånd­gri­be­ligt ved at sam­le pen­ge ind til at plan­te træ­er­ne, men sam­ti­dig fun­ge­rer det og­så som en form for støt­tepi­l­le i for­hold til at kun­ne bre­de kli­ma­for­tæl­lin­gen ud og øge be­vidst­he­den om­kring grøn om­stil­ling, og om hvad man selv kan gø­re. Ind­sam­lingsshowet fun­ge­rer med an­dre ord som et godt loko­mo­tiv til at kun­ne la­ve for­tæl­lin­ger, der har med kli­ma og mil­jø at gø­re," si­ger Ni­co­lai Hansson.

Ud over sel­ve ind­sam­lingsshowet, har TV 2 nem­lig i ugen op til showet haft sær­skilt fo­kus på kli­ma og mil­jø i fle­re an­dre hi­sto­ri­er og ud fra an­dre vink­ler, blandt an­det i fle­re re­gio­nal­pro­gram­mer, i Go’ Af­ten og Go’ Mor­gen Dan­mark, og på tv2​.dk.

"Men vi er med på, at det her er som at stå at øse vand væk, mens der sta­dig er tændt for ha­nen. Men på den an­den si­de – det er der alt­så og­så no­gen, der skal gø­re. Og sam­ti­dig prø­ver vi jo og­så at op­for­dre til at få sluk­ket for ha­nen," si­ger Ni­co­lai Hansson.

Glæde over opmærksomheden i Den Danske Naturfond

Flem­m­ing Ni­el­sen er di­rek­tør i Den Dan­ske Na­tur­fond, der mod­ta­ger en del af de ind­sam­le­de midler.

Den Dan­ske Na­tur­fond blev op­ret­tet i 2015 af Vil­lum Fon­den, Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond og den dan­ske stat. Fon­den op­kø­ber jord – bå­de sko­ve, ky­ster og en­ge – i he­le lan­det, for at genop­ret­te, ple­je og sik­re na­tu­ren for ef­ter­ti­den. Der­u­d­over har fon­den det som et selv­stæn­digt for­mål at “styr­ke den fol­ke­li­ge op­bak­ning til ar­bej­det med na­tur­genop­ret­ning og -beskyttelse.”

Flem­m­ing Ni­el­sen for­tæl­ler, at fon­den ge­ne­relt har fo­kus på kon­struk­tiv kom­mu­ni­ka­tion i arbejdet.

"Vi har lagt den linje, at man selv­føl­ge­lig skal gø­re op­mærk­som på, hvad ud­for­drin­ger­ne er. Man skal ik­ke skju­le dem. Men man skal og­så kun­ne se en mu­lig­hed for at kun­ne ven­de ud­vik­lin­gen – så uan­set, at ud­for­drin­ger­ne på om­rå­det er me­get sto­re, vil vi ger­ne væ­re kon­struk­ti­ve," si­ger Flem­m­ing Nielsen.

Det er et ud­tryk for, at den grøn­ne dags­or­den og he­le de­bat­ten om­kring, hvor­dan vi ud­nyt­ter klo­dens res­sour­cer, er kom­met hø­je­re op på dags­or­de­nen bå­de po­li­tisk, i me­di­er­ne og i of­fent­lig­he­den ge­ne­relt. Spe­ci­elt når man ar­bej­der in­den for om­rå­det, er det jo dej­ligt, at der kom­mer me­re op­mærk­som­hed om­kring det.

Flem­m­ing Ni­el­sen– di­rek­tør, Den Dan­ske Naturfond

Han kal­der den over­ord­ne­de idé om et ind­sam­lingsshow på det grøn­ne om­rå­de for “bå­de in­ter­es­sant og spændende.”

“Det er et ud­tryk for, at den grøn­ne dags­or­den og he­le de­bat­ten om­kring, hvor­dan vi ud­nyt­ter klo­dens res­sour­cer, er kom­met hø­je­re op på dags­or­de­nen bå­de po­li­tisk, i me­di­er­ne og i of­fent­lig­he­den ge­ne­relt. Spe­ci­elt når man ar­bej­der in­den for om­rå­det, er det jo dej­ligt, at der kom­mer me­re op­mærk­som­hed om­kring det," si­ger han.

Flem­m­ing Ni­el­sen for­tæl­ler, at Den Dan­ske Na­tur­fond ik­ke har væ­ret en ak­tiv del af ‘Dan­mark Plan­ter Træ­er’, men på fo­re­spørgsel har sagt ja til at mod­ta­ge en del af de ind­sam­le­de mid­ler til at op­kø­be og be­skyt­te al­le­re­de ek­si­ste­ren­de skov mod sko­v­hugst og kom­merci­el udnyttelse.

“Det, der gav­ner na­tu­ren mest, er at be­va­re den ek­si­ste­ren­de skov, ik­ke at plan­te nye træ­er. Vi er der­for gla­de for at mod­ta­ge pen­ge­ne – alt, der kan un­der­støt­te vo­res ar­bej­de, er vi jo gla­de for,” si­ger Flem­m­ing Ni­el­sen og un­der­stre­ger, at han ik­ke øn­sker at bi­dra­ge til kri­tik­ken om, at showet fo­ku­se­rer for me­get på ny skov frem for be­va­ring af ek­si­ste­ren­de skov

Fonds­do­na­tio­ner

Fon­de, der har do­ne­ret til ‘Dan­mark Plan­ter Træer’:

  • No­vo Nor­disk Fon­den 1.000.000 kr.
  • Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond: 100.000 kr.
  • Wil­li­am De­mant Fon­den: 50.000 kr.
  • Vogn­mand Jo­hs. Ras­mus­sen, Svebøl­le og Ruth Ras­mus­sens Fond: 25.000 kr.
  • FDE Fon­den: 10.000 kr.
  • Grun­de­jer­nes In­ve­ste­rings­fond: 10.000 kr.

Hvor­vidt tv-showet bli­ver en år­lig til­ba­ge­ven­de be­gi­ven­hed er end­nu uvist, for­tæl­ler pro­gram­di­rek­tør i TV 2 Ni­co­lai Hansson 

“Vi er rig­tig gla­de for re­sul­ta­tet i lør­dags, og der kom­mer sta­dig do­na­tio­ner ind, så vi nu kan plan­te end­nu fle­re træ­er. Og det er spæn­den­de at se, at der er stor in­ter­na­tio­nal be­vå­gen­hed om­kring ’Dan­mark plan­ter træ­er’ med om­ta­ler i me­di­er i Eng­land, Un­garn, Frank­rig, Ita­li­en, Au­stra­li­en, Ir­land, Ki­na, Tys­kland, Bel­gi­en, Taiwan, In­do­nesi­en, In­di­en, Tyr­ki­et med fle­re. Nu skal vi sam­men med Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning eva­lu­e­re på kampag­nen og der­ef­ter vur­de­re pro­jek­tets frem­tid,” si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer