Klima- og miljøområdet har fået sit eget indsamlingsshow

Lør­dag af­ten den 14. sep­tem­ber løb det før­ste ind­sam­lingsshow til for­del for kli­ma­et over skær­me­ne. I ‘Dan­mark Plan­ter Træ­er’, som showet hed­der, har det pri­mæ­re fo­kus væ­ret at ind­sam­le pen­ge til at rej­se nye dan­ske sko­ve, men en del af mid­ler­ne går des­u­den til Den Dan­ske Na­tur­fond og til Ver­dens­na­tur­fon­den (WWF).

Puk Elgaard og Mikkel Kryger (foto: Mikkel Tjellesen/TV 2)
De to vær­ter på ‘Dan­mark Plan­ter Træ­er’, Puk El­gaard og Mi­k­kel Kry­ger (fo­to: Mi­k­kel Tjellesen/TV 2).

914.233 træ­er. Det re­sul­tat ma­ni­feste­re­de sig sent lør­dag af­ten på di­gi­ta­le ly­stav­ler ved fo­den af Sko­v­tår­net ved Gis­sel­feld. Her var TV 2 og Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning nem­lig vær­ter for ind­sam­lingsshowet ‘Dan­mark Plan­ter Træ­er’. Showet er det før­ste dan­ske ind­sam­lingsshow på det grøn­ne om­rå­de – ja må­ske end­da det før­ste i he­le ver­den, for­tal­te pro­gramvær­ter­ne Puk El­gaard og Mi­k­kel Kry­ger seerne.

Og hvor an­dre sto­re tv-ind­­sam­lingsshow, så­som Dan­marks Ind­sam­ling og Knæk Can­cer, lø­ben­de rap­por­te­rer og op­gi­ver de­res en­de­li­ge re­sul­ta­ter i kro­ner og øre, blev ind­sam­lin­gen den­ne gang op­må­lt i træ­er. For hver 20. ind­sam­let kro­ne vil der nem­lig i den kom­men­de tid bli­ve plan­tet ét nyt træ bredt for­delt rundt om­kring i lan­det, hvor hen­holds­vis sta­ten, kom­mu­ner­ne og kir­ker­ne har re­ser­ve­ret jord til op­fø­rel­sen af nye fol­ke­sko­ve. Der­u­d­over går 20 pro­cent af de ind­sam­le­de mid­ler til at be­va­re al­le­re­de ek­si­ste­ren­de skov.

Mens or­ga­ni­sa­tio­nen Growing Tre­es Net­work Fo­un­da­tion har an­sva­ret for at op­fø­re de nye fol­ke­sko­ve, er det Den Dan­ske Na­tur­fond og WWF, der står for at op­kø­be og be­skyt­te al­le­re­de ek­si­ste­ren­de skov i hen­holds­vis Dan­mark og Uganda.

Glæde over resultatet – men ikke helt i mål

Det stør­ste en­kelt­bi­drag til ind­sam­lin­gen kom fra No­vo Nor­disk Fon­den, der do­ne­re­de en mil­li­on kro­ner til projektet.

Ind­sam­lings­re­sul­ta­tet må­lt i træ­er sva­rer til et be­løb på godt 18,3 mil­li­o­ner kro­ner. Det er et re­sul­tat, der lig­ger et godt styk­ke væk fra de ind­sam­lings­re­sul­ta­ter, bå­de Dan­marks Ind­sam­ling og Knæk Can­cer nor­malt kan præ­ste­re; her har de se­ne­ste ud­ga­ver af de to shows lig­get på hen­holds­vis 71,7 og 141,9 mil­li­o­ner kroner.

Holdt op imod må­let for ind­sam­lin­gen, der lød på en mil­li­on nye træ­er, var re­sul­ta­tet dog stort nok til at væk­ke syn­lig glæ­de hos bå­de de to vær­ter og hos præ­si­dent i Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, Ma­ria Re­u­mert Gjerding.

Vi har skre­vet dan­marks­hi­sto­rie i dag.

Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding – præ­si­dent, Dan­marks Naturfredningsforening

“Vi har skre­vet dan­marks­hi­sto­rie i dag – og jeg vil si­ge, at si­den vi be­slut­te­de at gå ind i det her sam­men med TV 2, er jeg ble­vet spurgt mas­ser af gan­ge: ‘Tror du vir­ke­lig, dan­sker­ne er klar til et kæm­pe ind­sam­lingsshow, der ik­ke hand­ler om fat­tig­doms­be­kæm­pel­se el­ler syg­dom­me, men som for før­ste gang no­gen­sin­de hand­ler om vo­res klo­de?’ Og jeg vil si­ge, at sva­ret er kom­met nu. Ja, vi er klar. Vi er klar til at ryk­ke sam­men og i fæl­les­skab væ­re med til at lø­se den stør­ste ud­for­dring, vi no­gen­sin­de har stå­et over for som men­ne­ske­hed. Så 1000, 1000 tak,” sag­de Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding til de rul­len­de kameraer. 

En positiv vinkel på et komplekst problem

Ni­co­lai Hans­son, der er pro­gram­re­dak­tør på TV 2, for­tæl­ler, at ka­na­len gen­nem en læn­ge­re pe­ri­o­de har væ­ret på ud­kig ef­ter en tv-eg­­net må­de at la­ve for­tæl­lin­ger om mil­jø, kli­ma og na­tur på. Den op­rin­de­li­ge idé til ‘Dan­mark Plan­ter Træ­er’ kom fra pro­duk­tions­sel­ska­bet Tiki Me­dia, og det var en idé, der pas­se­de per­fekt ind i TV 2’s øn­ske om at la­ve en po­si­tiv klimafortælling.

"Der er man­ge ting om­kring kli­ma, der nemt kom­mer til at hand­le om alt det, vi ik­ke må læn­ge­re. I for­bin­del­se med den grøn­ne om­stil­ling, vil der og­så væ­re en mas­se af­savn – det er og­så en re­le­vant for­tæl­ling. Men vi tror, at det kan væ­re lidt svært at sam­le dan­sker­ne en lør­dag af­ten om­kring en for­tæl­ling om en mas­se ting, de ik­ke læn­ge­re må. Så for at vi kan bi­dra­ge til at øge kli­ma­be­vidst­he­den, har vi her valgt at for­sø­ge os med en po­si­tiv for­tæl­ling om­kring no­get af det, der og­så bli­ver an­be­fa­let fra FN’s si­de. Nem­lig at vi skal ha­ve me­re skov i ver­den,” si­ger Ni­co­lai Hansson.

Han kal­der showet for ”en vi­dun­der­lig hånd­gri­be­lig må­de at kun­ne la­ve en kli­ma­for­tæl­ling på,” og glæ­den over net­op det hånd­gri­be­li­ge ele­ment i at plan­te nye træ­er bli­ver gen­ta­get i Growing Tre­es Net­work Foundation.

De vær­di­er, vi ar­bej­der ef­ter, er, at al­le kan væ­re med til at gø­re en for­skel, og al­le skal ha­ve en god op­le­vel­se ved at do­ne­re træ­er. Det er he­le omdrejningspunktet.

Kim Ni­el­sen– ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Growing Tre­es Net­work Foundation

"De vær­di­er, vi ar­bej­der ef­ter, er, at al­le kan væ­re med til at gø­re en for­skel, og al­le skal ha­ve en god op­le­vel­se ved at do­ne­re træ­er. Det er he­le om­drej­nings­punk­tet. Det er og­så der­for, vi for­sø­ger at in­vol­ve­re folk til fest­li­ge sko­vind­vi­el­ser, hvor der er ta­ler og sang og så vi­de­re, og det er der­for, det ko­ster det sam­me for virk­som­he­der, som for et lil­le barn at do­ne­re et træ," si­ger Kim Ni­el­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Growing Tre­es Net­work Foundation.

Gammel eller ny skov?

Den me­get hånd­gri­be­li­ge til­gang til kli­­ma- og mil­jø­om­rå­det er dog og­så ble­vet kri­ti­se­ret fra for­skel­li­ge si­der for at væ­re for sim­pel, og TV 2 er des­u­den ble­vet kri­ti­se­ret for at bru­ge for stor en del af de ind­sam­le­de mid­ler til at op­fø­re ny skov frem­for til at be­va­re al­le­re­de ek­si­ste­ren­de skov, hvor træ­er­ne er æl­dre og der­med og­så op­ta­ger me­re CO2. En kri­tik, der blandt an­det er ble­vet rejst af fle­re skoveksperter.

Ni­co­lai Hans­son for­tæl­ler, at TV 2 “ik­ke bil­der sig ind, at de red­der ver­den lør­dag den 14. sep­tem­ber,” men kal­der showet for ”et skridt på vejen.”

Hvis man prø­ver at for­mid­le no­get kom­pli­ce­ret lør­dag af­ten, ri­si­ke­rer man ba­re, at folk hop­per af. Så vi prø­ver at gø­re det en­kelt, uden at for­simp­le at det er en del af et stør­re element.

Ni­co­lai Hans­son– pro­gram­di­rek­tør, TV2

"Det kom­pli­ce­re­de fø­rer og­så til hand­ling­s­lam­mel­se, så vi for­sø­ger at hjæl­pe med at for­enk­le det – men med en kæm­pe for­stå­el­se for, at tin­ge­ne ne­de­nun­der er me­re kom­pli­ce­re­de end som så. Men hvis man prø­ver at for­mid­le no­get kom­pli­ce­ret lør­dag af­ten, ri­si­ke­rer man ba­re, at folk hop­per af. Så vi prø­ver at gø­re det en­kelt, uden at for­simp­le at det er en del af et stør­re ele­ment," si­ger Ni­co­lai Hansson.

“Showet er der, hvor vi gør no­get helt hånd­gri­be­ligt ved at sam­le pen­ge ind til at plan­te træ­er­ne, men sam­ti­dig fun­ge­rer det og­så som en form for støt­tepi­l­le i for­hold til at kun­ne bre­de kli­ma­for­tæl­lin­gen ud og øge be­vidst­he­den om­kring grøn om­stil­ling, og om hvad man selv kan gø­re. Ind­sam­lingsshowet fun­ge­rer med an­dre ord som et godt loko­mo­tiv til at kun­ne la­ve for­tæl­lin­ger, der har med kli­ma og mil­jø at gø­re," si­ger Ni­co­lai Hansson.

Ud over sel­ve ind­sam­lingsshowet, har TV 2 nem­lig i ugen op til showet haft sær­skilt fo­kus på kli­ma og mil­jø i fle­re an­dre hi­sto­ri­er og ud fra an­dre vink­ler, blandt an­det i fle­re re­gio­nal­pro­gram­mer, i Go’ Af­ten og Go’ Mor­gen Dan­mark, og på tv2​.dk.

"Men vi er med på, at det her er som at stå at øse vand væk, mens der sta­dig er tændt for ha­nen. Men på den an­den si­de – det er der alt­så og­så no­gen, der skal gø­re. Og sam­ti­dig prø­ver vi jo og­så at op­for­dre til at få sluk­ket for ha­nen," si­ger Ni­co­lai Hansson.

Glæde over opmærksomheden i Den Danske Naturfond

Flem­m­ing Ni­el­sen er di­rek­tør i Den Dan­ske Na­tur­fond, der mod­ta­ger en del af de ind­sam­le­de midler.

Den Dan­ske Na­tur­fond blev op­ret­tet i 2015 af Vil­lum Fon­den, Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond og den dan­ske stat. Fon­den op­kø­ber jord – bå­de sko­ve, ky­ster og en­ge – i he­le lan­det, for at genop­ret­te, ple­je og sik­re na­tu­ren for ef­ter­ti­den. Der­u­d­over har fon­den det som et selv­stæn­digt for­mål at “styr­ke den fol­ke­li­ge op­bak­ning til ar­bej­det med na­tur­genop­ret­ning og -beskyttelse.”

Flem­m­ing Ni­el­sen for­tæl­ler, at fon­den ge­ne­relt har fo­kus på kon­struk­tiv kom­mu­ni­ka­tion i arbejdet.

"Vi har lagt den linje, at man selv­føl­ge­lig skal gø­re op­mærk­som på, hvad ud­for­drin­ger­ne er. Man skal ik­ke skju­le dem. Men man skal og­så kun­ne se en mu­lig­hed for at kun­ne ven­de ud­vik­lin­gen – så uan­set, at ud­for­drin­ger­ne på om­rå­det er me­get sto­re, vil vi ger­ne væ­re kon­struk­ti­ve," si­ger Flem­m­ing Nielsen.

Det er et ud­tryk for, at den grøn­ne dags­or­den og he­le de­bat­ten om­kring, hvor­dan vi ud­nyt­ter klo­dens res­sour­cer, er kom­met hø­je­re op på dags­or­de­nen bå­de po­li­tisk, i me­di­er­ne og i of­fent­lig­he­den ge­ne­relt. Spe­ci­elt når man ar­bej­der in­den for om­rå­det, er det jo dej­ligt, at der kom­mer me­re op­mærk­som­hed om­kring det.

Flem­m­ing Ni­el­sen– di­rek­tør, Den Dan­ske Naturfond

Han kal­der den over­ord­ne­de idé om et ind­sam­lingsshow på det grøn­ne om­rå­de for “bå­de in­ter­es­sant og spændende.”

“Det er et ud­tryk for, at den grøn­ne dags­or­den og he­le de­bat­ten om­kring, hvor­dan vi ud­nyt­ter klo­dens res­sour­cer, er kom­met hø­je­re op på dags­or­de­nen bå­de po­li­tisk, i me­di­er­ne og i of­fent­lig­he­den ge­ne­relt. Spe­ci­elt når man ar­bej­der in­den for om­rå­det, er det jo dej­ligt, at der kom­mer me­re op­mærk­som­hed om­kring det," si­ger han.

Flem­m­ing Ni­el­sen for­tæl­ler, at Den Dan­ske Na­tur­fond ik­ke har væ­ret en ak­tiv del af ‘Dan­mark Plan­ter Træ­er’, men på fo­re­spørgsel har sagt ja til at mod­ta­ge en del af de ind­sam­le­de mid­ler til at op­kø­be og be­skyt­te al­le­re­de ek­si­ste­ren­de skov mod sko­v­hugst og kom­merci­el udnyttelse.

“Det, der gav­ner na­tu­ren mest, er at be­va­re den ek­si­ste­ren­de skov, ik­ke at plan­te nye træ­er. Vi er der­for gla­de for at mod­ta­ge pen­ge­ne – alt, der kan un­der­støt­te vo­res ar­bej­de, er vi jo gla­de for,” si­ger Flem­m­ing Ni­el­sen og un­der­stre­ger, at han ik­ke øn­sker at bi­dra­ge til kri­tik­ken om, at showet fo­ku­se­rer for me­get på ny skov frem for be­va­ring af ek­si­ste­ren­de skov

Fonds­do­na­tio­ner

Fon­de, der har do­ne­ret til ‘Dan­mark Plan­ter Træer’:

  • No­vo Nor­disk Fon­den 1.000.000 kr.
  • Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond: 100.000 kr.
  • Wil­li­am De­mant Fon­den: 50.000 kr.
  • Vogn­mand Jo­hs. Ras­mus­sen, Svebøl­le og Ruth Ras­mus­sens Fond: 25.000 kr.
  • FDE Fon­den: 10.000 kr.
  • Grun­de­jer­nes In­ve­ste­rings­fond: 10.000 kr.

Hvor­vidt tv-showet bli­ver en år­lig til­ba­ge­ven­de be­gi­ven­hed er end­nu uvist, for­tæl­ler pro­gram­di­rek­tør i TV 2 Ni­co­lai Hansson 

“Vi er rig­tig gla­de for re­sul­ta­tet i lør­dags, og der kom­mer sta­dig do­na­tio­ner ind, så vi nu kan plan­te end­nu fle­re træ­er. Og det er spæn­den­de at se, at der er stor in­ter­na­tio­nal be­vå­gen­hed om­kring ’Dan­mark plan­ter træ­er’ med om­ta­ler i me­di­er i Eng­land, Un­garn, Frank­rig, Ita­li­en, Au­stra­li­en, Ir­land, Ki­na, Tys­kland, Bel­gi­en, Taiwan, In­do­nesi­en, In­di­en, Tyr­ki­et med fle­re. Nu skal vi sam­men med Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning eva­lu­e­re på kampag­nen og der­ef­ter vur­de­re pro­jek­tets frem­tid,” si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: