Direktør stopper i Novo Nordisk Fonden

Viceadministrerende direktør Niels Peder Nielsen stopper i Novo Nordisk Fonden efter lidt over to år i stillingen.

Niels Peder Nielsen (foto: Novo Nordisk Fonden)
Ni­els Pe­der Ni­el­sen (fo­to: No­vo Nor­disk Fonden)

På grund af æn­drin­ger i No­vo Nor­disk Fon­dens ud­vik­ling stop­per Ni­els Pe­der Ni­el­sen som vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør med ud­gan­gen af ok­to­ber 2020 ef­ter små to år på posten.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

”Vi er nu in­de i en me­re ope­ra­tio­nel fa­se i fon­dens ud­vik­ling, hvor det ik­ke læn­ge­re er nød­ven­digt, at fon­den har en vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør. Det­te har jeg drøf­tet med Ni­els Pe­der Ni­el­sen, og da vi ik­ke har kun­net bli­ve eni­ge om hans nye rol­le i fon­den, har vi af­talt, at han stop­per med ud­gan­gen af ok­to­ber,” si­ger Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, for­mand i No­vo Nor­disk Fonden.

Be­slut­nin­gen er truf­fet i for­læn­gel­se af en or­ga­ni­sa­to­risk pro­ces, der blev sat i gang for at re­a­li­se­re fon­dens stra­te­gi for pe­ri­o­den 2019-2023. Her blev Ni­els Pe­der Ni­el­sen Ni­el­sen an­sat til at styr­ke le­del­sen af fon­den, som er in­de i en vækstfase.

”I de sid­ste to år har No­vo Nor­disk Fon­den bredt si­ne ind­sats­om­rå­der ud, og or­ga­ni­sa­tio­nen er sam­ti­dig næ­sten for­doblet i stør­rel­se. Det har stil­let sto­re krav til en styr­kel­se af pro­ces­ser i fon­den, hvil­ket Ni­els Pe­der Ni­el­sen har ydet et stort bi­drag til at re­a­li­se­re. Det vil jeg ger­ne tak­ke ham for,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

In­den sin an­sæt­tel­se i No­vo Nor­disk Fon­den var Ni­els Pe­der Ni­el­sen rå­d­gi­ver for fon­den som part­ner hos Bain & Com­pa­ny, hvor han ar­bej­de­de med ud­vik­lin­gen af fon­dens se­ne­ste stra­te­gi. Han har me­re end 25 års er­fa­ring in­den for ledelsesrådgivning.

”Jeg har sat pris på mu­lig­he­den for at præ­ge No­vo Nor­disk Fon­dens stra­te­gi gen­nem de sid­ste 8 år. Først som rå­d­gi­ver og de sid­ste 2 år i di­rek­tio­nen i et godt sam­ar­bej­de med Bir­git­te Naun­tof­te. Med etab­le­ring af nye støt­te­o­m­rå­der samt styr­kel­se af or­ga­ni­sa­tion og pro­ces­ser er fon­den nu godt på vej til at re­a­li­se­re stra­te­gi­en for 2023. Der­med un­der­går min rol­le en for­an­dring, og vi har be­slut­tet, at jeg stop­per,” si­ger Ni­els Pe­der Nielsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer