Henrik Lehmann Andersen indtræder i bestyrelsen for Fondenes Videnscenter

Nordea-fondens adm. direktør, Henrik Lehmann Andersen, overtager bestyrelsesposten i Fondenes Videnscenter efter fhv. direktør i A.P. Møller Fondene, Henrik Tvarnø.

Henrik Lehmann Andersen (foto: Nordea-fonden)
Hen­rik Le­h­mann An­der­sen (fo­to: Nordea-fonden)

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen over­ta­ger be­sty­rel­ses­po­sten i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ef­ter Hen­rik Tvar­nø, der har valgt at stop­pe som di­rek­tør i A.P. Møller-fondene.

Det op­ly­ser Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i en pressemeddelelse.

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen har si­den stif­tel­sen af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter væ­ret sup­ple­ant til bestyrelsen.

Før etab­le­rin­gen af fonds­for­e­nin­gen i de­cem­ber 2017 var han en af de bæ­ren­de kræf­ter i fon­de­nes ufor­mel­le direktørnetværk.

”Vi er gla­de for Hen­rik Le­h­mann An­der­sens ind­træ­den i be­sty­rel­sen, som med si­ne kom­pe­ten­cer fra så­vel tid­li­ge­re stil­lin­ger og ti­den som di­rek­tør i Nor­dea-fon­den bli­ver et rig­tig godt match til den øv­ri­ge be­sty­rel­se. Vi ser frem til sam­ar­bej­det,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, Lars Hansen.

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen ser frem til at bi­dra­ge til vi­de­re­ud­vik­lin­gen af vi­dens­centres in­for­ma­tions- og videndelingsarbejde. 

”Jeg ser me­get frem til ar­bej­det i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters be­sty­rel­se. Vi­dens­cen­tret har vist sin be­ret­ti­gel­se og ud­fyl­der en vig­tig rol­le med at øge sam­fun­dets vi­den om fon­de­nes ar­bej­de og bi­dra­ge med ram­mer for sam­ar­bej­de og vi­den­de­ling mel­lem fon­de­ne. Den rol­le vil jeg væ­re med til at styr­ke. Li­ge­som jeg vil ar­bej­de for, at vi­dens­cen­tret styr­kes som en kil­de til ana­ly­tisk og da­ta­bå­ren vi­den, der ska­ber vær­di for den bre­de med­lem­skreds og det sam­fund, som fon­de­ne er en vig­tig del af,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, der har stå­et i spid­sen for Nor­dea-fon­den si­den 2013 og des­u­den er di­rek­tør for Nor­dea-fon­dens lil­le­sø­ster-fond, Nor­dea Bank-fonden. 

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters be­sty­rel­se be­står her­ef­ter af:

  • Lars Han­sen, Vil­lum Fon­den (be­sty­rel­ses­for­mand)
  • Jes­per Nygård, Re­al­da­nia (næst­for­mand)
  • An­ne-Ma­rie Skov, Tuborgfondet
  • Bo Ry­gaard, Drey­ers Fond mfl.
  • Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, Nordea-fonden
  • Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed, Be­vi­ca Fonden
  • Ma­ri­an­ne Phi­lip, No­vo Nor­disk Fon­den mfl.
  • Sten Schei­bye, In­du­stri­ens Fond mfl.

Sup­ple­ant til bestyrelsen:

  • Per Ege­bæk Ha­ve, Bit­ten & Mads Clau­sens Fond

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer