Henrik Lehmann Andersen indtræder i bestyrelsen for Fondenes Videnscenter

Nor­dea-fon­dens adm. di­rek­tør, Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, over­ta­ger be­sty­rel­ses­po­sten i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ef­ter fhv. di­rek­tør i A.P. Møl­ler Fon­de­ne, Hen­rik Tvarnø.

Henrik Lehmann Andersen (foto: Nordea-fonden)
Hen­rik Le­h­mann An­der­sen (fo­to: Nordea-fonden)

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen over­ta­ger be­sty­rel­ses­po­sten i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ef­ter Hen­rik Tvar­nø, der har valgt at stop­pe som di­rek­tør i A.P. Møller-fondene.

Det op­ly­ser Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i en pressemeddelelse.

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen har si­den stif­tel­sen af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter væ­ret sup­ple­ant til bestyrelsen.

Før etab­le­rin­gen af fonds­for­e­nin­gen i de­cem­ber 2017 var han en af de bæ­ren­de kræf­ter i fon­de­nes ufor­mel­le direktørnetværk.

”Vi er gla­de for Hen­rik Le­h­mann An­der­sens ind­træ­den i be­sty­rel­sen, som med si­ne kom­pe­ten­cer fra så­vel tid­li­ge­re stil­lin­ger og ti­den som di­rek­tør i Nor­­dea-fon­­den bli­ver et rig­tig godt match til den øv­ri­ge be­sty­rel­se. Vi ser frem til sam­ar­bej­det,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, Lars Hansen.

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen ser frem til at bi­dra­ge til vi­de­re­ud­vik­lin­gen af vi­dens­centres in­­for­­ma­tions- og videndelingsarbejde. 

”Jeg ser me­get frem til ar­bej­det i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters be­sty­rel­se. Vi­dens­cen­tret har vist sin be­ret­ti­gel­se og ud­fyl­der en vig­tig rol­le med at øge sam­fun­dets vi­den om fon­de­nes ar­bej­de og bi­dra­ge med ram­mer for sam­ar­bej­de og vi­den­de­ling mel­lem fon­de­ne. Den rol­le vil jeg væ­re med til at styr­ke. Li­ge­som jeg vil ar­bej­de for, at vi­dens­cen­tret styr­kes som en kil­de til ana­ly­tisk og da­ta­bå­ren vi­den, der ska­ber vær­di for den bre­de med­lem­skreds og det sam­fund, som fon­de­ne er en vig­tig del af,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, der har stå­et i spid­sen for Nor­­dea-fon­­den si­den 2013 og des­u­den er di­rek­tør for Nor­­dea-fon­­dens lil­le­­sø­­ster-fond, Nor­dea Bank-fonden. 

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters be­sty­rel­se be­står her­ef­ter af:

  • Lars Han­sen, Vil­lum Fon­den (be­sty­rel­ses­for­mand)
  • Jes­per Nygård, Re­al­da­nia (næst­for­mand)
  • An­­ne-Ma­rie Skov, Tuborgfondet
  • Bo Ry­gaard, Drey­ers Fond mfl.
  • Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, Nordea-fonden
  • Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed, Be­vi­ca Fonden
  • Ma­ri­an­ne Phi­lip, No­vo Nor­disk Fon­den mfl.
  • Sten Schei­bye, In­du­stri­ens Fond mfl.

Sup­ple­ant til bestyrelsen:

  • Per Ege­bæk Ha­ve, Bit­ten & Mads Clau­sens Fond

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde vil gøre det ”cool” at blive håndværker

”Alar­me­ren­de.” Så al­vor­lig er si­tu­a­tio­nen iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­man-Bang, når det gæl­der den be­sked­ne an­del af dan­ske un­ge, som star­ter på…

Nye erhvervsfonde i 2020: Lokale fællesskaber, storfonde og Remee var blandt initiativtagerne

Små lands­by­sam­fund og sto­re fon­de stod bag en stor del af årets 29 nystif­te­de er­hvervs­fon­de (se li­sten ne­derst i ar­tik­len for me­re in­for­ma­tion).   Det er…

Færre ansøgninger til Færchfonden i kølvandet på coronaen

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den var bå­de for­be­redt på at få ek­stra man­ge an­søg­nin­ger og vil­lig til at åb­ne ek­stra­or­di­nært me­get for pen­ge­kas­sen for at…

Ny Carlsbergfondet giver 20 mio. til kunstvidenskabelig forskning

‘Den dan­ske skrift­de­sign­tra­di­tion 1890-1970’, ‘Na­tio­nal­gal­le­ri­er i en bryd­nings­tid’ og ‘Dansk-ja­pan­ske kunst­for­bin­del­ser før og ef­ter An­den Ver­denskrig’. Så­dan ly­der tit­ler­ne på tre af de 13 nye…

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Coronakrise

Færre ansøgninger til Færchfonden i kølvandet på coronaen

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den var bå­de for­be­redt på at få ek­stra man­ge an­søg­nin­ger og vil­lig til at åb­ne ek­stra­or­di­nært me­get for pen­ge­kas­sen for at…

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…