Helsefonden skifter ud i bestyrelsen

Kristoffer Hjort Storm og Thomas Andresen afløser Hans Peter Geil og Finn Rudaizky i Helsefondens bestyrelse. De to nye bestyrelsesmedlemmer er udpeget af Danske Regioner og Kommunernes Landsforening for en periode på fire år.

Tid­li­ge­re borg­me­ster i Aa­ben­raa Kom­mu­ne Tho­mas An­d­re­sen (V) og Kri­stof­fer Hjort Storm (DF), der er re­gions­rå­ds­med­lem i Re­gion Nord­jyl­land, er nye med­lem­mer i Hel­se­fon­dens bestyrelse.

Dan­ske Re­gio­ner og Kom­mu­ner Lands­for­e­ning har net­op ud­pe­get to nye med­lem­mer til Hel­se­fon­dens syv per­so­ner sto­re bestyrelse.

Tid­li­ge­re borg­me­ster i Aa­ben­raa Kom­mu­ne Tho­mas An­d­re­sen (V) af­lø­ser Hans Pe­ter Geil (V), mens Kri­stof­fer Hjort Storm (DF), der er re­gions­rå­ds­med­lem i Re­gion Nord­jyl­land, af­lø­ser Finn Ru­daizky (DF). De er beg­ge valgt for en fi­re­årig periode.

Som tid­li­ge­re borg­me­ster har Tho­mas An­d­re­sen blandt an­det er­fa­ring med for­valt­ning af æl­dre­om­rå­det, og det er et af de ben, han vil brin­ge ind i bestyrelsen.

”Hel­se­fon­den er run­det af nog­le af de om­rå­der, som vi og­så be­skæf­ti­ger os me­get med i den kom­mu­na­le sek­tor. Jeg tæn­ker, at den ’hands on-er­fa­ring,’ som jeg har i mit af­sæt på blandt an­det æl­dre­om­rå­det, gør det me­get nær­væ­ren­de i for­hold til, hvad vi be­skæf­ti­ger os med i Hel­se­fon­den,” si­ger Tho­mas An­d­re­sen til Fundats.

Ud­over Aa­ben­raa by­råd har Tho­mas An­d­re­sen be­sty­rel­se­ser­fa­ring fra blandt an­det Den Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Fol­ke­hjem, der er en er­hvervs­dri­ven­de fond, og Den Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Frøs­lev­lej­ren. I beg­ge be­sty­rel­ser er Tho­mas An­d­re­sen formand.

”Jeg sid­der jo i for­vej­en i en del be­sty­rel­ser, der er fun­dats­fun­de­re­de. Så jeg har er­fa­ring med, hvad det vil si­ge at for­val­te en fun­dats. Min er­fa­ring fra be­sty­rel­ses­ar­bej­det vil jeg ta­ge med ind i Hel­se­fon­den,” for­tæl­ler Tho­mas Andresen.

Jeg har er­fa­ring med, hvad det vil si­ge at for­val­te en fundats

Tho­mas An­d­re­sen – Be­sty­rel­ses­med­lem, Helsefonden

Kendte ansigter er genvalgt

Kri­stof­fer Hjort Storm har ud­over sin plads i det nord­jy­ske re­gions­råd sid­det i by­rå­det i Aal­borg. Her hav­de han blandt an­det rå­d­mand­spo­sten for se­ni­or- og omsorgsområdet.

”Jeg er qua min po­li­ti­ske kar­ri­e­re op­ta­get af æl­dre­om­rå­det, og hvor­dan vi gi­ver æl­dre bor­ge­re en vær­dig al­der­dom, men jeg kun­ne og­så næv­ne sam­spil­let mel­lem bor­ger, sy­ge­hus og den prak­ti­se­ren­de læ­ge som et om­rå­de, der godt kun­ne bru­ge fo­kus. Alt for man­ge bor­ge­re fal­der ned mel­lem to sto­le, for­di der ik­ke er en klar rol­le­for­de­ling mel­lem de for­skel­li­ge in­stan­ser,” ud­ta­ler Kri­stof­fer Hjort Sø­ren­sen i en ar­ti­kel om sin nye be­sty­rel­ses­post på Hel­se­fon­dens hjem­mesi­de.

Fon­dens for­kvin­de, An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen ud­ta­ler i sam­me ar­ti­kel, at hun er glad for at by­de de to nye med­lem­mer velkomne:

”Jeg glæ­der mig til at få nye, spæn­den­de kræf­ter med om­bord. Hel­se­fon­den er i øje­blik­ket i ud­vik­ling i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge ud­de­lings­po­li­tik, li­ge­som vi og­så har øget fo­kus på at ska­be gen­nem­sig­tig­hed i for­hold til for ek­sem­pel kri­te­ri­er for be­vil­lin­ger, og hvad vi in­ve­ste­rer vo­res for­mue i. Der­for er det en stor styr­ke at få fri­ske øj­ne og nye in­put til de idéer og til­tag, der er på teg­ne­bræt­tet,” si­ger An­ne-Met­te Wint­her Christiansen.

Ud­over Tho­mas An­d­re­sen, Kri­stof­fer Hjort Storm og An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen sid­der og­så Lo­ne Møl­ler, Bir­t­he Skaarup, Sø­ren Bro­strøm og Hen­ri­et­te Ze­e­berg i Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se. De to sidst­nævn­te er net­op ble­vet gen­valgt til en ny fi­re­årig pe­ri­o­de i be­sty­rel­sen af hen­holds­vis Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et og So­ci­al- og Ældreministeriet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer