Projekt om børns sundhed og hardcore metalforsker får støtte fra fonde

Med støtte fra Novo Nordisk Fonden vil forskere forsøge at fremme en generation af sunde børn, mens fire fonde tilsammen skyder 36,5 mio. kr. ind i renoveringen af Willumsens Museum. Professor Dorte Juul Jensens forskning i metallers indre strukturer udløser årslegat fra Villum Fonden.

Med mid­ler fra A.P. Møl­ler Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den, Vil­lum Fon­den og Lou­is-Han­sen Fon­den bli­ver det nu mu­ligt at re­a­li­se­re renove­rin­gen og op­gra­de­rin­gen af Wil­lum­sens Mu­se­um, der skal sik­re, at mu­se­et har ram­mer­ne til bå­de at vi­se vær­ker af J.F. Wil­lum­sen og in­ter­na­tio­na­le kunst­ne­re. (fo­to: Wil­lum­sens Museum)

De ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står i den­ne uge i høj grad i forsk­nin­gens tegn.

’Ge­ne­ra­tion Sun­de Børn’ er nav­net på en ny ind­sats, der i de kom­men­de fi­re år in­vol­ve­rer 2.500 sko­lebørn i al­de­ren seks til ni år.

I sam­ar­bej­de med lo­ka­le og na­tio­na­le part­ne­re vil for­ske­re fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Syd­dansk Uni­ver­si­tet, Cen­ter for Kli­nisk Forsk­ning og Fore­byg­gel­se samt Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed frem til april 2026 ar­bej­de må­l­ret­tet på at frem­me en ge­ne­ra­tion af sun­de børn.

Ind­sat­sen, der er støt­tet af No­vo Nor­disk Fon­den med 80 mil­li­o­ner kro­ner, om­fat­ter eks­per­ter in­den for børns be­væ­gel­se, er­næ­ring, søvn, di­gi­ta­le va­ner og fore­byg­gel­se. Det skri­ver Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i en nyhed.

”Det over­ord­ne­de for­mål med Ge­ne­ra­tion Sun­de Børn er at gø­re en po­si­tiv for­skel for børn. Vi vil ar­bej­de for at frem­me sund vægt, ud­vik­ling og triv­sel hos børn i al­de­ren seks-ni år sam­ti­dig med, at vi mod­vir­ker so­ci­al ulig­hed. Og vi vil gø­re det, mens vi ska­ber vi­den om, hvad der vir­ker,” si­ger pro­fes­sor Ni­ko­lai B. Nord­s­borg, in­sti­tut­le­der på In­sti­tut for Idræt og Er­næ­ring på Kø­ben­havns Universitet.

Bag­grun­den for Ge­ne­ra­tion Sun­de Børn er blandt an­det, at an­de­len af dan­ske sko­lebørn med over­vægt og svær over­vægt sti­ger fra 13 pro­cent, når de går i ind­sko­lin­gen, til 18 pro­cent, når de ram­mer udskolingen.

Ny viden om antibiotikaresistens

Dan­marks stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond har i den for­gang­ne uge og­så of­fent­lig­gjort, at den med 150 mil­li­o­ner kro­ner støt­ter et nyt forsk­nings­pro­jekt, hvor for­ske­re fra uni­ver­si­te­ter i Dan­mark, USA og Hol­land vil ge­ne­re­re ny vi­den om, hvor­dan vi kan be­kæm­pe ud­vik­lin­gen af antibiotikaresistens.

An­ti­bi­o­ti­ka­re­si­stens er blandt de stør­ste glo­ba­le trus­ler mod vo­res sundhed

Mads Krogs­gaard Thom­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

I pro­jek­tet ’Pig-pa­ra­digm’ ind­sam­ler for­sker­ne vi­den om gri­ses tarm-mi­kro­biom. Gri­se­pro­duk­tion er nem­lig en af de glo­ba­le stor­for­bru­ge­re af an­ti­bi­o­ti­ka, og kan for­sker­ne fin­de løs­nin­ger, der kan re­du­ce­re bru­gen af an­ti­bi­o­ti­ka i gri­se­pro­duk­tio­nen, kan de og­så kom­me tæt­te­re på at be­kæm­pe antibiotikaresistensen.

”An­ti­bi­o­ti­ka­re­si­stens er blandt de stør­ste glo­ba­le trus­ler mod vo­res sund­hed. Med støt­ten til pro­jek­tet øn­sker No­vo Nor­disk Fon­den at bi­dra­ge til, at der frem­brin­ges ny vi­den, som kan bi­dra­ge til at re­du­ce­re bru­gen af an­ti­bi­o­ti­ka i gri­se­pro­duk­tion og der­ved mod­vir­ke ud­vik­lin­gen af re­si­sten­te bak­te­ri­er,” si­ger Mads Krogs­gaard Thom­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fon­den, i en pressemeddelelse.

Forsk­nings­pro­jek­tet stræk­ker sig over fem år fra 2022 til 2026.

Årslegat til hardcore metalforsker

Vi bli­ver i forsk­nin­gens ver­den og fort­sæt­ter til Vil­lum Fon­den, som har ud­delt Vil­lum Kann Ras­mus­sens Års­le­gat på fem mil­li­o­ner kro­ner til pro­fes­sor Dor­te Juul Jen­sen fra DTU Con­struct, der i en pres­se­med­del­el­se fra fon­den be­skri­ves som ’hardco­re metalforsker’.

Fon­den po­in­te­r­er, at Dor­te Juul Jen­sens forsk­ning i me­tal­lers in­dre struk­tu­rer og egen­ska­ber har ført til ba­ne­bry­den­de resultater.

”Pri­sen er en unik an­er­ken­del­se af mit ar­bej­de og be­ty­der, at jeg kan ud­byg­ge min forsk­ning til at for­stå de kom­pli­ce­re­de struk­tu­rer, der sker i 3D-prin­te­de me­tal­ler, når de ud­sæt­tes for me­ka­ni­ske el­ler ter­mi­ske be­last­nin­ger. Først når vi for­står, hvad der vir­ke­lig fo­re­går in­de i me­tal­ler­ne, kan vi ud­vik­le og for­bed­re dem til gavn for sam­fun­det,” si­ger Dor­te Juul Jensen.

Jens Kann-Ras­mus­sen, der er for­mand for Vil­lum Fon­den, be­teg­ner Dor­te Juul Jen­sen som en frem­ra­gen­de re­præ­sen­tant for vi­den­skab på hø­je­ste ni­veau og for sam­spil­let mel­lem grund­forsk­ning og prak­tisk anvendelse.

”Hen­des ar­bej­de har ført til ny ind­sigt om me­tal­lers na­no­struk­tur, men det har og­så haft me­get di­rek­te ind­fly­del­se på in­du­stri­en, hvad en­ten man vil for­stå, hvor­for der op­står rev­ner i jer­n­ba­nespor, el­ler man vil vi­de, hvor­dan man for­mer alu­mi­ni­um­skom­po­nen­ter med en op­ti­mal mi­kro­struk­tur," si­ger Jens Kann-Rasmussen.

Willumsens Museum op i international liga

Wil­lum­sens Mu­se­um i Fre­de­riks­sund står over for en stør­re renove­ring, der skal sik­re, at mu­se­et frem­over har de helt rig­ti­ge ram­mer til bå­de at vi­se vær­ker af J.F. Wil­lum­sen og in­ter­na­tio­na­le kunstnere.

Og med en do­na­tion på i alt 36,5 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den, Vil­lum Fon­den og Lou­is-Han­sen Fon­den bli­ver det nu mu­ligt at re­a­li­se­re renove­rin­gen og op­gra­de­rin­gen af mu­se­ets byg­nin­ger, så for­hol­de­ne for bå­de kun­sten og pu­bli­kum for­bed­res mar­kant. Det skri­ver Fre­de­riks­sund Kom­mu­ne i en pressemeddelelse.

Igen­nem åre­ne har Wil­lum­sens Mu­se­um sam­men med Fre­de­riks­sund Kom­mu­ne drømt om at op­gra­de­re mu­se­et, så det med vær­dig­hed kan hu­se J.F. Wil­lum­sens helt sær­li­ge kunst­ne­ri­ske kraft og til­by­de ud­stil­lin­ger af in­ter­na­tio­nalt for­mat og en mang­fol­dig­hed af kun­stop­le­vel­ser i in­spi­re­ren­de omgivelser.

Fon­de­nes om­fat­ten­de in­ve­ste­rin­ger i pro­jek­tet er helt fan­ta­sti­ske og hjæl­per med at løf­te Wil­lum­sens Mu­se­um op i en ny liga til glæ­de for bå­de lo­ka­le bor­ge­re og gæ­ster udefra

Ti­na Tving Stau­ning – Borg­me­ster, Fre­de­riks­sund Kommune

Med Fre­de­riks­sund Kom­mu­nes be­vil­ling på 41,2 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 til op­gra­de­ring af kli­ma- og sik­ker­heds­for­hol­de­ne i den gam­le del af mu­se­et og til nye ma­ga­si­ner, blev før­ste skridt mod at op­fyl­de drøm­men ta­get. Og med do­na­tio­ner­ne fra fon­de­ne bli­ver det nu mu­ligt at kom­me helt i mål.

”Fon­de­nes om­fat­ten­de in­ve­ste­rin­ger i pro­jek­tet er helt fan­ta­sti­ske og hjæl­per med at løf­te Wil­lum­sens Mu­se­um op i en ny liga til glæ­de for bå­de lo­ka­le bor­ge­re og gæ­ster ude­fra. I by­rå­det ser vi et stort po­ten­ti­a­le i mu­se­et, som fon­de­ne helt sik­kert og­så kan se, sam­ti­dig med at byg­ge­pro­jek­tet bå­de er re­a­li­stisk og respek­te­rer mu­se­ets nu­væ­ren­de ar­ki­tek­tur,” si­ger Fre­de­riks­sunds borg­me­ster Ti­na Tving Stau­ning (S) i pressemeddelelsen.

A.P. Møl­ler Fon­den er med en be­vil­ling på 17 mil­li­o­ner kro­ner stør­ste bi­drag­y­der blandt de fi­re fon­de, mens Au­gusti­nus Fon­den, Vil­lum Fon­den og Lou­is-Han­sen Fon­dens støt­te er på hen­holds­vis 10, 8,5 og én mil­li­on kroner.

Penge til realisering af bygge- og renoveringsdrømme

17 nye så­kald­te ’ildsjæle­pro­jek­ter’ for­delt over he­le lan­det får nu 12 mil­li­o­ner kro­ner til at re­a­li­se­re nye byg­ge- og renove­rings­drøm­me. Det sker som en del af den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as kampag­ne kal­det Underværker.

De ny­ud­valg­te pro­jek­ter spæn­der iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Re­al­da­nia vidt: Fra et sam­lings­sted i en tid­li­ge­re sko­le på Se­je­rø over et cir­kus­fæl­les­skab i en ned­lagt la­ger­byg­ning på Oden­se Havn til en bor­ger­dre­vet bu­tik i en lands­by uden­for Skanderborg.

”Ildsjæ­le er eks­per­ter i at fyl­de for­lad­te byg­nin­ger med liv og fæl­les­skab og på den må­de ska­be rum til nye ak­ti­vi­te­ter i hver­da­gen – og for ek­sem­pel i små sam­fund på lan­det kan Un­der­vær­ker gø­re en for­skel og væ­re med til at gi­ve lo­ka­l­om­rå­det et løft. Jeg glæ­der mig til at se nye ildsjæle­pro­jek­ter sæt­te blus på fæl­les­ska­bet i byg­nin­ger, lands­by­er og byrum over he­le Dan­mark,” si­ger Lau­ra Bjer­re Munch, der er pro­jek­t­chef i Realdania.

Si­den 2011 har Re­al­da­nia støt­tet 319 ildsjæle­pro­jek­ter Dan­mark rundt med 145 mil­li­o­ner kroner.

Fonde støtter oprydning i Ukraine

Vi fort­sæt­ter til det krigs­hær­ge­de Ukrai­ne, som blandt me­get an­det og­så mang­ler ma­ski­ner, der kan hjæl­pe med at ryd­de op ef­ter Ruslands øde­læg­gel­ser i landet.

Der­for sen­der Dan­mark nu 35 en­tre­pre­nør­ma­ski­ner af sted mod Ukrai­ne for at hjæl­pe med op­ryd­nings­ar­bej­det. Der er blandt an­det ta­le om brug­te, men vel­fun­ge­ren­de gra­ve­ma­ski­ner, damp­trom­ler, last­bi­ler og trai­le­re til tungt udstyr.

Si­tu­a­tio­nen i Ukrai­ne er helt for­fær­de­lig, og fra dansk si­de vil vi gø­re alt, hvad vi kan, for at hjæl­pe det ukrain­ske folk

Si­mon Kol­lerup – Erhvervsminister

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et fo­re­går ind­sat­sen i et of­fent­ligt-pri­vat sam­ar­bej­de mel­lem sta­ten, Dansk In­du­stri og med bi­drag fra No­vo Nor­disk Fon­den, Po­ul Due Jen­sens Fond og Le­go Fon­den, der hver støt­ter pro­jek­tet med fem mil­li­o­ner kroner.

”Si­tu­a­tio­nen i Ukrai­ne er helt for­fær­de­lig, og fra dansk si­de vil vi gø­re alt, hvad vi kan, for at hjæl­pe det ukrain­ske folk. I dag sen­der vi der­for de før­ste en­tre­pre­nør­ma­ski­ner ned til de krigs­ram­te by­er, så de kan hjæl­pe med at ryd­de op og genop­byg­ge ga­der, hvor der en­gang lå sko­ler, bør­ne­ha­ver og bo­lig­blok­ke,” si­ger er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup (S).

Science-festival for børn under seks år

Vi slut­ter med nyhe­den om, at Dan­marks før­ste ’Mi­kro sci­en­ce-festi­val’ nu bli­ver en re­a­li­tet. Det sker med en be­vil­ling fra No­vo Nor­disk Fon­den på to mil­li­o­ner kro­ner over to år.

Festi­va­len er for børn i dag­til­bud i al­de­ren nul til seks år, som til ef­ter­å­ret får mu­lig­hed for at ud­for­ske sci­en­ce-te­ma­er­ne ’luft’ og ’liv & død i naturen’.

Hidtil har det pri­mært væ­ret ele­ver i sko­ler og på ung­doms­ud­dan­nel­ser, som har fejret sci­en­ce en gang om året un­der Na­tur­vi­den­skabs­festi­va­len i uge 39. Men nu får de yng­ste og­så red­ska­ber til at af­prø­ve sci­en­ce og med de­res na­tur­li­ge nys­ger­rig­hed un­der­sø­ge, hvor­dan tin­ge­ne hæn­ger sam­men i naturen.

”Vi vil ger­ne med den­ne sci­en­ce-til­gang un­der­støt­te, at børn får en spi­ren­de for­stå­el­se for sam­men­hæn­ge i na­tu­ren, bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling og de­res egen rol­le i det sto­re sy­stem. Og at de tid­ligt bli­ver for­tro­li­ge med be­gre­ber og ar­bejds­me­to­der, der kan un­der­støt­te de­res na­tur­fag­li­ge dan­nel­ses­rej­se gen­nem he­le ud­dan­nel­ses­sy­ste­met og hen til de­res ar­bejds­liv,” si­ger Ka­ri Hald fra Na­tur­vej­led­ning Dan­mark i en pressemeddelelse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer