Nyt bestyrelsesmedlem i William Demant Fonden

Direktør i Maternity Foundation Anna Cecilia Frellsen er nyt bestyrelsesmedlem i William Demant Fonden.

Anna Cecilia Frellsen (foto: William Demant Fonden)
An­na Ce­ci­lia Frell­sen (fo­to: Wil­li­am De­mant Fonden)

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ma­ter­ni­ty Fo­un­da­tion, An­na Ce­ci­lia Frell­sen, er den 25. marts ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen for Wil­li­am De­mant Fon­den. Her af­lø­ser hun Ul­la Bro­ck­en­huus-Scha­ck, som har sid­det i be­sty­rel­sen si­den 2012.

An­na Ce­ci­lia Frell­sen er ud­dan­net fra CBS i Kø­ben­havn og har en MBA fra IESE i Bar­ce­lo­na fra 2002.

Hun har en bag­grund i me­di­ci­na­lin­du­stri­en, har ar­bej­det syv år som kon­su­lent hos McK­in­sey & Com­pa­ny og si­den som CEO for en start-up un­der Peoplegroup.

Si­den 2013, har An­na Ce­ci­lia Frell­sen væ­ret ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ma­ter­ni­ty Fo­un­da­tion og le­det or­ga­ni­sa­tio­nens tran­si­tion fra en min­dre dansk ngo til en glo­bal spil­ler in­den­for mødre- og spæd­børns­sund­hed. Her­un­der har hun dre­vet ska­le­rin­gen af den di­gi­ta­le løs­ning, the Sa­fe De­li­ve­ry App, til træ­ning af sund­heds­ar­bej­de­re på tværs af 40 lan­de i Afri­ka og Asien.

An­na Ce­ci­lia Frell­sens øv­ri­ge bestyrelsesposter:

  • Cen­ter for Le­del­se (med­lem)
  • Bryd Tavs­he­den (næst­for­mand)
  • Ova­cu­re (med­lem)

Be­sty­rel­sen i Wil­li­am De­mant Fon­den be­står af:

  • Lars Nør­by Jo­han­sen, formand
  • Ni­els B. Chri­sti­an­sen, næstformand
  • Pe­ter Straarup
  • An­na Ce­ci­lia Frellsen
  • Jes­per Brandgaard

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer