Velliv Foreningen åbner akutpulje til mental sundhed i ngo’er

Civilsamfundsorganisationer og mindre virksomheder får nu en håndsrækning til at værne om den mentale sundhed på arbejdspladsen.

Corona-isolation
Vel­liv For­e­nin­gen har op­le­vet et stort be­hov fra ci­vil­sam­fun­det om støt­te her og nu (mo­del­fo­to).

Vel­liv For­e­nin­gen åb­ner en aku­t­pul­je på 10 mio. kr. til lo­ka­le ind­sat­ser for men­tal sund­hed i ci­vil­sam­fun­det og i min­dre virk­som­he­der, som har brug for hjælp på grund af coronakrisen.

Bå­de ek­si­ste­ren­de og nye ind­sat­ser kan sø­ge om støt­te på op til 50.000 kr. fra pulj­en, og an­sø­ge­re kan for­ven­te svar in­den­for en uge, op­ly­ser for­e­nin­gen i en pressemeddelelse:

”Vel­liv For­e­nin­gen ar­bej­der for at frem­me men­tal sund­hed i ar­bejds­li­vet og lo­kalt via støt­te til virk­som­he­der, lo­ka­lind­sat­ser og forsk­ning. Der­for er det op­lagt for os at væ­re flek­sib­le og til­pas­se vo­res sy­stem i den­ne kri­se­tid, så an­sø­ge­re al­le­re­de i lø­bet af maks. syv da­ge får svar på de­res an­søg­ning,” skri­ver foreningen.

Vel­liv For­e­nin­gen har op­le­vet et stort be­hov fra ci­vil­sam­fun­det om støt­te her og nu. For­e­nin­gens med­lem­mer er de ca. 350.000 kun­der i pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv, og 20 pct. af for­e­nin­gens over­skud går hvert år til al­men­nyt­ti­ge ind­sat­ser net­op in­den­for men­tal sundhed.

Sags­be­hand­ling­sti­den fra an­søg­ning til ud­be­ta­ling af støt­te er dog nor­malt læn­ge­re. Med aku­t­pulj­en øn­sker for­e­nin­gen at gi­ve mu­lig­hed for akut støt­te un­der coronakrisen.

Aku­t­pulj­en har sær­ligt fo­kus på at hjæl­pe nød­sted­te lo­ka­li­ni­ti­a­ti­ver el­ler at støt­te nye ini­ti­a­ti­ver, der mod­vir­ker men­tale sund­heds­ud­for­drin­ger så­som en­som­hed, fø­lel­sen af angst og de­pres­sion, iso­la­tion, mob­ning el­ler chikane.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer