Ungdomsmødet flytter til Frederiksberg og bliver folkeligt

Ungdomsmødet bryder med Folkemødet på Bornholm og bliver til Ungdommens Folkemøde på Frederiksberg. Samtidig flytter mødet til september, for at eksamensramte unge også kan deltage. Flere fonde støtter Ungdommens Folkemøde, som allerede nu har udsolgt alle stadepladser.

I tre år har Ung­doms­mø­det væ­ret af­holdt på Chri­sti­an­sø, som et an­neks til Fol­ke­mø­det på Born­holm. Men for før­ste gang i år får ung­dom­men sit eget fol­ke­mø­de som bli­ver en de­mo­kra­tisk festi­val i Søn­der­mar­ken på Frederiksberg.

”Det nu på ti­de for Ung­doms­mø­det at for­la­de de tryg­ge om­gi­vel­ser på den af­si­des ø. Ung­doms­mø­det er ik­ke læn­ge­re et barn, men et ungt men­ne­ske, der mø­der ver­den. Nu er ti­den in­de til et fol­ke­mø­de på un­ges præ­mis­ser. Ung­doms­mø­det er ble­vet til Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de og af­hol­des for før­ste gang i år i Søn­der­mar­ken på Fre­de­riks­berg i sep­tem­ber. Ti­den og ste­det er valgt for gø­re det let­te­re for man­ge fle­re un­ge at del­ta­ge. Og ik­ke mindst for­di Søn­der­mar­ken by­der på in­spi­re­ren­de om­gi­vel­ser og ak­tu­a­li­tet for Dan­marks hi­sto­rie,” skri­ver ar­ran­gø­rer­ne på Ung­dom­mens Fol­ke­mø­des hjem­mesi­de ufm16​.dk.

Det før­ste Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de bli­ver af­holdt over to da­ge – den 8. til 9. sep­tem­ber – og teg­ner al­le­re­de nu til at bli­ve godt be­søgt. I hvert fald kun­ne fol­ke­mø­de­ar­ran­gø­rer­ne den 13. ju­ni med­dele, at al­le sta­de­plad­ser er udsolgt.

”Da vi i sin tid teg­ne­de stre­ger­ne til Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de, hav­de vi ik­ke I vo­res vil­de­ste fan­ta­si fo­re­stil­let os at vi al­le­re­de i år 1 skul­le vok­se ud af det plan­lag­te om­rå­de i Søn­der­mar­ken. Nu er det sket. Vi har solgt he­le 55 sta­de­plad­ser, og der er sim­pelt­hen ik­ke plads til fle­re på ’Sport­s­plad­sen’, hvis og­så de man­ge gæ­ster skal kun­ne væ­re der. Så der­for må vi nu mel­de ud­solgt,” skri­ver Festi­val­chef for Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de, Ken­neth Sa­lo­mon­sen, i en pressemeddelelse.

Han op­for­drer der­for in­ter­es­se­re­de or­ga­ni­sa­tio­ner, som og­så øn­sker plads til wor­ks­hops, de­bat­ter og events om at sam­ar­bej­de med an­dre deltagere.

”De or­ga­ni­sa­tio­ner, der ik­ke har væ­ret hur­ti­ge nok, men som sta­dig øn­sker at bi­dra­ge op­for­dres der­for til at kon­tak­te de nu­væ­ren­de sta­de­hol­de­re med hen­blik på even­tu­el­le sam­ar­bej­der om arrangementer.”

Fre­de­riks­berg Fon­den, Spar Nord Fon­den, Tu­borg­fon­det og For­e­nin­gen Roskil­de Festi­val støt­ter Ung­dom­mens Folkemøde.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer