Annoncespot_img

Nyhedsbrevet Danmarks Fonde lancerer betalingsmodel

Dan­marks Fon­de lan­ce­rer i dag en be­ta­lings­mo­del. Det gør vi, for fort­sat at kun­ne le­ve­re en uaf­hæn­gig, kri­tisk og nu­an­ce­ret dæk­ning af den dan­ske fonds­ver­den. Nyheds­bre­vets over­sigts­mail vil sta­dig væ­re gra­tis, men det jour­na­li­sti­ske ind­hold og den ind­sam­le­de do­ku­men­ta­tion på dan​marks​fon​de​.dk vil frem­over væ­re for­be­holdt be­ta­len­de abonnenter.

Vi ud­kom­mer næ­ste gang tirs­dag den 5. sep­tem­ber, og du kan al­le­re­de nu teg­ne et abon­ne­ment på:

dan​marks​fon​de​.dk/​a​b​o​n​n​e​m​ent

Du vil fort­sat mod­ta­ge nyheds­bre­vet, men ind­hol­det på dan​marks​fon​de​.dk vil frem­over væ­re for­be­holdt bru­ge­re, der er gen­nem abon­ne­ment­er er med til at fi­nan­si­e­re det jour­na­li­sti­ske ind­hold og ar­bej­de. Hvis du er in­ter­es­se­ret i at få en bru­ger­li­cens, så du kan føl­ge vo­res dæk­ning af den ud­de­len­de fonds­bran­che og få ad­gang til vo­res ar­ti­kel­ar­kiv og op­da­te­rin­ger af ‘Bran­chen i tal’, kan du al­le­re­de nu teg­ne et abonnement.

Priser

  • 1 bru­ger­li­cens ko­ster 500 kr. pr. kvar­tal (eks­kl. moms)
  • 5 bru­ger­li­cen­ser ko­ster 1.600 kr. pr. kvar­tal (eks­kl. moms)
  • Fonds-, virk­som­heds­a­bon­ne­ment el­ler ip-abon­ne­ment: kon­takt os på abonnement@​danmarksfonde.​dk for at få et tilbud

Vi hå­ber på, at be­ta­lings­mo­del­len vil gø­re det mu­ligt at fort­sæt­te og at ud­vi­de dæk­nin­gen af den dan­ske fonds­bran­che, så vi kan væ­re med til at ska­be stør­re syn­lig­hed om dan­ske fon­des al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de, bi­drag og ind­fly­del­se i samfundet.

Hvis du har spørgs­mål er du selv­føl­ge­lig vel­kom­men til at kon­tak­te os på abonnement@​danmarksfonde.​dk.

 

Med ven­lig hilsen
Jakob Thom­sen & Ja­nus Moos
Dan­marks Fonde

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer