Annoncespot_img

Rotary og Bill & Melinda Gates Foundation får bugt med invaliderende sygdom

The Rotary Foundation har siden 1980'erne doneret 1,5 milliarder dollars på verdensplan for at komme den frygtede sygdom polio til livs. Bill & Melinda Gates Foundation gik ind i bestræbelserne i 2007 med store beløb, og der er nu kun meget få nye tilfælde af polio i verden. Per Høyen, der har siddet i Rotary Internationals bestyrelse, fortæller om, hvor­dan samspillet mellem fonde, frivillige og landes regeringer er gået op i en højere enhed.

Poliovaccine (foto: Rotary International)
”Vi er tæt på at eli­mi­ne­re den an­den vær­ste men­ne­ske­li­ge syg­dom i hi­sto­ri­en ef­ter kop­per,” si­ger Per Høy­en fra Aarup Ro­tary Klub på Fyn, som har sid­det med i be­sty­rel­sen i Ro­tary In­ter­na­tio­nal (fo­to: Ro­tary International)

I Dan­mark er der ca. 10.500 med­lem­mer i 272 Ro­tary-klub­ber. Klub­ber og med­lem­mer bi­dra­ger med do­na­tio­ner til ar­bej­det med at få has på po­lio. En mo­ti­ve­ren­de fak­tor er, at hver gang The Ro­tary Fo­un­da­tion på ver­dens­plan gi­ver en dol­lar til kam­pen mod po­lio, bli­ver det mat­chet 2 til 1 af Bill & Me­lin­da Ga­tes Foundation.

Ro­tarys sym­bol er et tand­hjul, og det sym­bo­li­se­rer blandt an­det, at po­ster­ne på na­tio­nalt og glo­balt ni­veau bli­ver be­sat ved et ro­ta­tions­prin­cip. Det be­ty­der, at Per Høy­en fra Aarup Ro­tary Klub på Fyn har sid­det med i be­sty­rel­sen i Ro­tary In­ter­na­tio­nal, hvor han blandt an­det har haft an­sva­ret for den ver­den­s­oms­pæn­den­de or­ga­ni­sa­tions milliardøkonomi.

”Sam­ar­bej­det med Bill Ga­tes kom i stand via hans far, der er ro­ta­ri­a­ner. Det har haft en mar­kant be­tyd­ning, at Bill & Me­lin­da Ga­tes Fo­un­da­tion vil mat­che vo­res ind­sam­le­de be­løb, og det har og­så væ­ret med til at åb­ne dø­re­ne for os hos fle­re lan­des re­ge­rin­ger,” un­der­stre­ger Per Høyen.

I 2007 do­ne­re­de Bill & Me­lin­da Ga­tes Fo­un­da­tion først 100 mil­li­o­ner dol­lars til Ro­tary til ud­ryd­del­se af po­lio på ver­dens­plan. Her­ef­ter fulg­te yder­li­ge­re 255 mil­li­o­ner dol­lars, hvor der var knyt­tet den be­tin­gel­se til, at Ro­tary skul­le mat­che do­na­tio­nen med 200 mil­li­o­ner dol­lars ind­en ud­gan­gen af ju­ni må­ned i 2012. Det­te mål blev nå­et af ro­ta­ri­a­ner­ne al­le­re­de i ja­nu­ar 2012.

Tæt på en poliofri verden

I øje­blik­ket ar­bej­der Ro­tary på at rej­se 35 mil­li­o­ner dol­lars om året frem til 2018 til polio­be­kæm­pelse, et be­løb som vil bli­ve doblet op af Bill & Me­lin­da Ga­tes Fo­un­da­tion. Og i en me­get nær frem­tid ven­ter en po­li­of­ri verden.

”Vi er tæt på at eli­mi­ne­re den an­den vær­ste men­ne­ske­li­ge syg­dom i hi­sto­ri­en ef­ter kop­per med en re­duk­tion af po­li­o­til­fæl­de på 99,9 pro­cent på ver­dens­plan si­den 1985, hvor Ro­tary lan­ce­re­de sit Po­li­oP­lus pro­gram i sam­ar­bej­de med WHO, UNICEF og de ame­ri­kan­ske Cen­ters for Di­sea­se Con­trol og Fore­byg­gel­se,” si­ger Per Høyen.

Der skal gå 3 år fra sid­ste ud­brud, før WHO kan er­klæ­re et om­rå­de for po­li­of­rit. WHO har en be­grun­det for­mod­ning om, at ver­den kan er­klæ­res po­li­of­ri i 2019. Ved ud­ryd­del­sen af po­lio får ver­dens­sam­fun­det en for­ven­tet år­lig be­spa­rel­se på 1,5 mil­li­ar­der dollars.

Po­lio, og­så kendt som bør­ne­lam­mel­se, er en akut viru­s­in­fek­tion, som kan med­fø­re va­ri­ge og in­va­li­de­ren­de lam­mel­ser og i en­kel­te til­fæl­de kan væ­re dø­de­lig. Po­lio var frem til mid­ten af 1950'erne en al­min­de­lig og fryg­tet syg­dom i Dan­mark. Især 1950’erne var præ­get af me­get sto­re po­li­o­epi­de­mi­er i Dan­mark, og sta­dig i dag er der pa­tien­ter, der pla­ges af sen­føl­ger ef­ter de lam­mel­ser, de fik den­gang, hvor de blev smit­tet som sto­re børn el­ler un­ge voksne.

I 1955 ind­før­te Dan­mark, som det an­det land i ver­den, vac­ci­na­tion mod po­lio. Det be­tød, at fo­re­kom­sten af po­lio faldt. Sid­ste til­fæl­de af po­lio op­stå­et i Dan­mark var i 1976, og det fore­lø­bigt sid­ste im­por­te­re­de til­fæl­de var i 1983. Men i re­sten af ver­den fort­sat­te syg­dom­men sin hærgen.

Vaccine til millioner af børn

Ind­sat­sen mod po­lio tog sin be­gyn­del­se med et vel­lyk­ket Ro­tary-pro­jekt for at be­kæm­pe po­lio i Fi­lip­pi­ner­ne i 1979. Ro­tary har si­den 1985 bi­dra­get med 1,5 mil­li­ar­der dol­lars og utal­li­ge fri­vil­lige ti­mer til at hjæl­pe med at vac­ci­ne­re me­re end to mil­li­ar­der børn mod po­lio i 122 lan­de. Per Høy­en har selv væ­ret i In­di­en og Ni­ge­ria, sam­men med sin ko­ne, for at vac­ci­ne­re børn og sik­re dem mod polio.

”Da vi var i In­di­en og vac­ci­ne­re for tre år si­den, blev der på tre da­ge vac­ci­ne­ret 200 mil­li­o­ner børn. Vac­ci­na­tio­nen bli­ver gi­vet af fri­vil­li­ge samt ud­kom­man­de­ret sund­heds­per­so­na­le på na­tio­nale vac­ci­na­tions­da­ge. Det fo­re­går ved, at bar­net får dryp­pet vac­ci­nen ind i mun­den, hvor­ef­ter bar­net får en mar­ke­ring i form af neg­lel­ak på ven­stre lil­le­fin­ger, så man kan se, at vac­ci­nen er ble­vet gi­vet,” si­ger Per Høyen.

De år­li­ge do­na­tio­ner fra ro­ta­ri­a­ne­re til The Ro­tary Fo­un­da­tion var sid­ste år på 265,6 mil­li­o­ner dol­lars. Et be­løb der for­ven­tes over­gå­et i in­de­væ­ren­de år og over­sti­ge 300 mil­li­o­ner dollars.

”Det er pen­ge, som be­nyt­tes i for­hold til gi­ver­nes øn­sker in­den for Ro­tarys 6 fo­ku­s­om­rå­der – syg­doms­fore­byg­gel­se og be­hand­ling er et af dem,” for­tæl­ler Per Høyen.

Ver­dens re­ge­rin­ger har og­så gi­vet sto­re bi­drag til kam­pen mod po­lio. De stør­ste bi­drag­y­de­re i Ve­sten er USA, Ca­na­da, Stor­bri­tan­ni­en og Tys­kland. Se­ne­st er og­så Nor­ge og Fin­land ble­vet væ­sent­li­ge bi­drag­y­de­re. Des­u­den kom­mer der be­ty­de­li­ge bi­drag fra sto­re lan­de i Østen.

Direkte kontakt til regeringer

An­tal­let af nye til­fæl­de af po­lio er fal­det dra­stisk. Fra 350.000 til­fælde i 1988 til 74 nye til­fælde i he­le 2015, og i år er der i novem­ber kun fun­det 17 nye til­fæl­de. De nye til­fæl­de er kon­sta­te­ret i Af­g­ha­ni­stan og Paki­stan. Det er og­så her, at de stør­ste pro­ble­mer har væ­ret og er, blandt an­det på grund af de­mo­gra­fi­ske og po­li­ti­ske for­hold, der gør det van­ske­ligt at kom­me ud i be­stem­te eg­ne af lan­de­ne og vac­ci­ne­re samt util­stræk­ke­lig op­følg­ning på vac­ci­na­tio­ner af nyfødte.

”Vi har en ro­ta­ri­a­ner, der har en di­rek­te kon­takt til re­ge­rin­gen i Paki­stan, og det har be­ty­det, at de fri­vil­li­ge bli­ver be­skyt­tet af mi­li­tæ­ret, når de er ude at vac­ci­ne­re. Men po­lio har fle­re gan­ge spredt sig fra lan­det til lan­de, som har væ­ret er­klæ­ret po­li­of­ri i en læn­ge­re pe­ri­o­de,” si­ger Per Høyen.

Den dan­ske stat har ik­ke ydet bi­drag til pro­jek­tet mod po­lio si­den 1994. Det har be­ty­det, at Dan­mark kan væ­re i ri­si­ko for nye ud­brud af sygdommen.

”Vi ser desvær­re, at for­æl­dre ik­ke la­der de­res børn vac­ci­ne­re mod po­lio og an­dre børne­syg­dom­me, og det har be­ty­det, at vi som land er ble­vet ned­gra­de­ret på WHO's li­ste fra lav til mid­del­risiko land, hvor der er en ri­si­ko, med glo­ba­li­se­rin­gen in men­te, for nye ud­brud. Der­for er det vig­tigt, at man sta­dig har øje på syg­dom­men,” fast­slår Per Høyen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

The Rotary Foundation

Fonden har seks fokusområder:

  1. fred og konfliktløsning
  2. sygdomsforebyggelse og behandling
  3. vand og sanitære forhold
  4. sundhed for mødre og børn
  5. uddannelse og udvikling af læsefærdigheder
  6. økonomisk udvikling til lokalsamfund

Rotary International er en verdensomspændende organisation bestående af Rotary-klubber med ca. 1,2 mio. medlemmer i 166 lande. I Danmark er der ca. 10.500 medlemmer i 272 klubber.

  • Præsident: Ian H. S. Riseley (2017–2018)
  • Grundlægger: Paul P. Harris
  • Grundlagt: 23. februar 1905, Unity Building
  • Hovedkvarter: Evanston, Illinois, USA

Kilde: Rotary International

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer