Registeret over reelle ejere – hvad er konsekvenserne, hvis der ikke sker indberetning?

Erhvervsstyrelsen arbejder fortsat på at få fonde, selskaber og virksomheder til at regi­stre­re deres reelle ejere. Men hvad sker der, når der ikke bliver indberettet til registeret i tide? Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d., LL.M. i Beierholm, Jesper Seehausen gennemgår her Er­hvervs­styrelsens sank­tions­mulig­heder. Desuden vurderer han de situa­tioner, hvor revi­sor har pligt til at kon­trol­lere regi­stre­ring­erne og give oplys­ninger om over­trædelser i re­vi­sions­påtegningen. Og desuden i hvilke til­fælde revisor skal ind­berette forsøm­mel­ser­ne til fonds­myndig­heden.

Erhvervsstyrelsen
Er­hvervs­sty­rel­sen har en ræk­ke sank­tions­mu­lig­he­der over­for le­del­ses­med­lem­mer, hvis der ik­ke sker ind­be­ret­ning til cvr om re­el­le eje­re. Se­ni­o­r­kon­su­lent, Jes­per Se­e­hau­sen fra Bei­er­holm gen­nem­går des­u­den re­visors plig­ter ift. at kon­trol­le­re registreringerne.

Ind­be­ret­nin­ger­ne til re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re skul­le som be­kendt væ­re på plads se­ne­st d. 1. de­cem­ber 2017.

Den­ne ar­ti­kel be­sva­rer bl.a. spørgs­må­let om, hvad kon­se­kven­ser­ne er, hvis der ik­ke sker ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re, her­un­der bå­de de mu­li­ge kon­se­kven­ser for sel­ska­bet el­ler virk­som­he­den og kon­se­kven­ser­ne for vo­res er­klæ­ring på årsrapporten.

Hvordan kan Erhvervsstyrelsen reagere, hvis der ikke sker indberetning til registeret over reelle ejere?

Det kan i sa­gens na­tur ik­ke si­ges med sik­ker­hed, hvor­dan Er­hvervs­sty­rel­sen vil re­a­ge­re, hvis der ik­ke sker ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over re­el­le ejere.

Ge­ne­relt har Er­hvervs­sty­rel­sen bl.a. mu­lig­hed for at re­a­ge­re på en el­ler fle­re af føl­gen­de måder:

  • Er­hvervs­sty­rel­sen kan an­mo­de le­del­sen om at ind­sen­de en re­de­gø­rel­se, jf. f.eks. sel­skabs­lo­vens § 17, stk. 1
  • Er­hvervs­sty­rel­sen kan på­læg­ge de en­kel­te le­del­ses­med­lem­mer dag­li­ge el­ler ugent­li­ge tvangs­bøder, ind­til der sker ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re, jf. f.eks. sel­skabs­lovens § 366, stk. 2
  • Er­hvervs­sty­rel­sen kan sen­de sa­gen vi­de­re til po­li­ti­et med hen­blik på vur­de­ring af, om med­lem­merne af le­del­sen kan idøm­mes stra­fansvar i form af bø­de­straf for over­træ­del­se af reg­ler­ne om re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re, jf. f.eks. sel­skabs­lo­vens § 366, stk. 1 og § 367, stk. 1 samt § 38 i be­kendt­gø­rel­sen om re­gi­stre­ring og of­fent­lig­gø­rel­se af op­lys­nin­ger om eje­re i Erhvervsstyrelsen.

Hvis der er sket ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re, men Er­hvervs­sty­rel­sen er i tvivl om, hvor­vidt de ind­be­ret­te­de op­lys­nin­ger er kor­rek­te, kan Er­hvervs­sty­rel­sen des­u­den an­mo­de le­del­sen om at ind­sen­de be­vis for, at op­lys­nin­ger­ne i re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re er kor­rek­te, jf. f.eks. sel­skabs­lo­vens § 17, stk. 2.

Hvis der ik­ke er sket ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over le­ga­le eje­re, har Er­hvervs­sty­rel­sen end­vi­dere mu­lig­hed for at sen­de sel­ska­bet til tvangs­op­løs­ning ved skif­te­ret­ten, jf. sel­skabs­lovens § 225, stk. 1, nr. 3.

Hvis der ik­ke sker ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re, har Er­hvervs­sty­rel­sen der­i­mod (end­nu) ik­ke mu­lig­hed for at sen­de sel­ska­bet til tvangs­op­løs­ning. Det må dog for­ven­tes, at Er­hvervs­sty­rel­sen på sigt vil få den­ne mu­lig­hed – bl.a. for­di Er­hvervs­sty­rel­sen og­så først se­ne­re har få­et mu­lig­hed for at sen­de sel­ska­ber til tvangs­op­løs­ning, hvis der ik­ke er sket ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over le­ga­le eje­re. Der er p.t. frem­sat hø­rings­ud­kast her­om, hvor der læg­ges op til, at Er­hvervs­sty­rel­sen fra og med den 1. juli 2018 får mu­lig­hed for at sen­de sel­ska­ber til tvangs­op­løs­ning ved skif­te­ret­ten, hvis der ik­ke er sket ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over reel­le ejere.

For så vidt an­gik re­gi­ste­ret over le­ga­le eje­re, var Er­hvervs­sty­rel­sen re­la­tivt lang­som­me til at gø­re brug af oven­stå­en­de sank­tions­mu­lig­he­der, hvis der ik­ke var sket ind­be­ret­ning til re­gis­te­ret. Jeg for­ven­ter der­i­mod, at Er­hvervs­sty­rel­sen vil væ­re væ­sent­ligt hur­ti­ge­re til at gø­re brug af dis­se sank­tions­mu­lig­he­der, hvis der ik­ke sker ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re. Jeg for­ven­ter i den for­bin­del­se, at Er­hvervs­sty­rel­sen bl.a. vil gø­re brug af mu­lig­he­den for at på­læg­ge de en­kel­te le­del­ses­med­lem­mer tvangs­bø­der, ind­til der sker ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re. Er­hvervs­sty­rel­sen har dog (end­nu) ik­ke frem­lagt no­get kon­kret herom.

Skal revisor kontrollere, hvorvidt der er sket indberetning til registeret over reelle ejere?

Sva­ret på det­te spørgs­mål er ”må­ske” – det af­hæn­ger nem­lig af, dels hvil­ken ty­pe sel­skab el­ler virk­som­hed der er ta­le om, dels hvil­ken er­klæ­ring re­visor af­gi­ver på årsrapporten.

I det føl­gen­de son­dres der mel­lem føl­gen­de ty­per af sel­ska­ber og virksomheder:

  • Sel­ska­ber om­fat­tet af sel­skabs­lo­ven (A/S’er, ApS’er, IVS’er og P/S’er)
  • Er­hvervs­dri­ven­de fonde
  • An­dre sel­ska­ber og virksomheder.

Selskaber omfattet af selskabsloven

Det frem­går af sel­skabs­lo­vens § 147, stk. 2, at hvis re­visor er ge­ne­ral­for­sam­lings­valgt, dvs., hvis re­visor er valgt af ge­ne­ral­for­sam­lin­gen til at ud­fø­re re­vi­sion el­ler ud­vi­det gen­nem­gang af sel­ska­bets års­regn­ska­ber, skal re­visor på­se, dels hvor­vidt le­del­sen over­hol­der si­ne for­plig­tel­ser til at ud­ar­bej­de for­ret­nings­or­den samt op­ret­te og fø­re bø­ger, for­teg­nel­ser og pro­tokol­ler, dels – hvis der er ta­le om re­vi­sion, men i sa­gens na­tur ik­ke, hvis der er ta­le om ud­vi­det gen­nem­gang – hvor­vidt reg­ler­ne om fo­re­læg­gel­se og un­der­skri­vel­se af re­vi­sions­pro­tokol­len er over­holdt, hvis re­visor fø­rer en revisionsprotokol.

Den­ne kon­trol­for­plig­tel­se om­fat­ter bl.a. føl­gen­de do­ku­men­ter m.v.:

  • Ejer­bo­gen, her­un­der om der fo­re­lig­ger en ejer­bog, og om ejer­bo­gen er uden åben­ly­se fejl el­ler mangler
  • Re­gi­ste­ret over le­ga­le eje­re, her­un­der om der er sket ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret, og om der er åben­ly­se fejl el­ler mang­ler i op­lys­nin­ger­ne i re­gi­ste­ret, dvs. fejl el­ler mang­ler i for­hold til ejer­bo­gen el­ler re­visors kend­skab til ejer­for­hol­de­ne i øvrigt
  • Re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re, her­un­der om der er sket ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret, og om der er åben­ly­se fejl el­ler mang­ler i op­lys­nin­ger­ne i re­gi­ste­ret, dvs. fejl el­ler mang­ler i for­hold til re­visors kend­skab til ejerforholdene.

For så vidt an­går re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re, frem­går det­te ty­de­ligt af lovbemærkningerne:

»Den gæl­den­de pligt i sel­skabs­lo­vens § 147, stk. 2, hvor­ef­ter re­visor skal på­se at le­del­sen over­hold­er en ræk­ke nær­me­re an­giv­ne for­plig­tel­ser, vil og­så om­fat­te en kon­trol af, at sel­ska­bet har fo­re­ta­get den lov­plig­ti­ge re­gi­stre­ring af eje­re, samt at kon­trol­le­re, at sel­ska­bet op­be­va­rer den nød­ven­dige do­ku­men­ta­tion. Re­visors pligt stræk­ker sig ale­ne til at kon­trol­le­re le­del­sens hand­lepligt og så­le­des ik­ke til at ef­ter­se sel­ve re­gi­stre­rin­gen og do­ku­men­ta­tio­nens ind­hold. Re­visors over­træ­delse af plig­ten til at kon­trol­le­re le­del­sens over­hol­del­se af de­res for­plig­tel­ser i for­hold til re­el­le eje­re, kan med­fø­re sank­tio­ner i med­før af re­visor­lovens regler.«

Gen­nem­gang af op­lys­nin­ger­ne i re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re er des­u­den én blandt fle­re na­tur­lige hand­lin­ger til iden­ti­fi­ka­tion af nært­stå­en­de par­ter, hvor der ved bå­de re­vi­sion og ud­vi­det gen­nem­gang (samt re­view) er krav om, at re­visor skal iden­ti­fi­ce­re nært­stå­en­de par­ter og trans­ak­tioner med dis­se. Ved as­si­stan­ce med op­stil­ling af fi­nan­si­el­le op­lys­nin­ger er der der­imod ik­ke krav om, at re­visor skal iden­ti­fi­ce­re nært­stå­en­de par­ter og transak­tio­ner med dis­se, ud over hvad der måt­te frem­gå af den regn­skabs­mæs­si­ge be­grebs­ram­me, f.eks. årsregnskabsloven.

Hvis re­visor ik­ke er ge­ne­ral­for­sam­lings­valgt, dvs., hvis re­visor ik­ke er valgt af general­for­sam­lingen til at fo­re­ta­ge re­vi­sion el­ler ud­vi­det gen­nem­gang af sel­ska­bets års­regn­ska­ber, men re­visor f.eks. er valgt til at fo­re­ta­ge re­view el­ler as­si­ste­re med op­stil­ling af sel­ska­bets års­regn­skaber, har re­visor der­i­mod ik­ke pligt til at på­se, hvor­vidt le­del­sen over­holder si­ne for­plig­tel­ser til at ud­ar­bej­de for­ret­nings­or­den samt op­ret­te og fø­re bø­ger, for­tegnelser og pro­tokol­ler – og der­med hel­ler ik­ke pligt til at på­se, om der er sket ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re, og om der er åben­ly­se fejl el­ler mang­ler i op­lys­nin­ger­ne i registeret.

Lov om erhvervsdrivende fonde

Lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de § 73 in­de­hol­der en be­stem­mel­se, der i vidt om­fang sva­rer til sel­skabs­lo­vens § 147, stk. 2. Det frem­går så­le­des af den­ne be­stem­mel­se, at re­visor skal på­se, dels hvor­vidt be­sty­rel­sen over­hol­der si­ne plig­ter til at op­ret­te og fø­re bø­ger, for­teg­nel­ser og pro­tokol­ler, dels hvor­vidt reg­ler­ne om fo­re­læg­gel­se og un­der­skri­vel­se af re­vi­sions­pro­tokol­len er over­holdt, hvis re­visor fø­rer en revisionsprotokol.

Li­ge­som kon­trol­for­plig­tel­sen ef­ter sel­skabs­lo­vens § 147, stk. 2 om­fat­ter den­ne kontrol­for­plig­telse bl.a. re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re, her­un­der om der er sket ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret, og om der er åben­ly­se fejl el­ler mang­ler i op­lys­nin­ger­ne i re­gi­ste­ret, dvs. fejl el­ler mang­ler i for­hold til re­visors kend­skab til for­holdene i den på­gæl­den­de fond.

Andre virksomheder og selskaber

Hvis der er ta­le om en an­den ty­pe sel­skab el­ler virk­som­hed end et sel­skab om­fat­tet af sel­skabs­loven el­ler en er­hvervs­dri­ven­de fond, har re­visor ik­ke en til­sva­ren­de kontrol­for­pligtelse. Det­te gæl­der, uan­set om der er ta­le om et sel­skab el­ler en virk­som­hed om­fat­tet af lov om vis­se er­hvervs­dri­ven­de virk­som­he­der, en fond m.v. om­fat­tet af lov om fon­de og vis­se for­ening­er el­ler et sel­skab el­ler en virk­som­hed om­fat­tet af an­den lovgivning.

Skal revisor give oplysninger om ledelsesansvar, hvis reglerne om registeret over reelle ejere ikke er overholdt?

Ved re­vi­sion og ud­vi­det gen­nem­gang skal re­visor som be­kendt gi­ve op­lys­nin­ger i revisions­påtegningen el­ler er­klæ­rin­gen på års­rap­por­ten, hvis le­del­sen kan ifal­de an­svar, her­un­der stra­fansvar, med­min­dre der vur­de­res at væ­re ta­le om et uvæ­sent­ligt for­hold. Det­te skal ske i et sær­skilt af­snit, der er til­pas­set ind­hol­det, f.eks. ”Over­træ­del­se af selskabsloven”.

Hvis re­visor kon­sta­te­rer, at reg­ler­ne om re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re ik­ke er over­holdt, skal re­visor over­ve­je, hvor­vidt der skal gi­ves op­lys­nin­ger om le­del­ses­ansvar i revisions­på­teg­ningen el­ler er­klæ­rin­gen om ud­vi­det gen­nem­gang på årsrapporten.

Det­te frem­går ty­de­ligt af lovbemærkningerne:

»Re­visor har i hen­hold til gæl­den­de ret pligt til at af­gi­ve sup­ple­ren­de op­lys­nin­ger i [revisions­på­tegningen el­ler er­klæ­rin­gen om ud­vi­det gen­nem­gang på] sel­ska­bets års­rap­port om for­hold, som sel­ska­bets le­del­se kan ifal­de stra­fansvar for, jf. § 7, stk. 2, 2. pkt., i be­kendt­gø­rel­se nr. 385 af 17. april 2013 om god­kend­te re­viso­rers er­klæ­rin­ger [er­klæ­rings­be­kendt­gø­rel­sen]. Da be­stem­mel­sen om re­gi­stre­ring og op­be­va­ring af op­lys­nin­ger om re­el­le eje­re fo­re­slås straf­belagt, skal det en­kel­te sel­skabs even­tu­el­le re­visor der­for og­så sør­ge for at på­se, at sel­ska­bet har op­fyldt dis­se for­plig­tel­ser. Hvis re­visor kon­sta­te­rer, at sel­ska­bet ik­ke har re­gi­stre­ret re­el­le eje­re, her­un­der even­tu­elt direk­tio­nen som re­el­le eje­re, sør­get for at for­sø­ge at iden­ti­fi­ce­re så­dan­ne re­el­le eje­re el­ler ik­ke har op­be­va­ret op­lys­nin­ger her­om, skal re­visor af­gi­ve sup­ple­ren­de op­lys­nin­ger i sel­ska­bets års­rap­port. Det er ik­ke re­visors pligt at ef­ter­se sel­ve ind­hol­det af re­gi­stre­rin­ger­ne og do­ku­men­ta­tio­nen el­ler at vur­de­re, om sel­ska­bet har fo­re­ta­get al­le ri­me­li­ge for­søg på at iden­ti­fi­ce­re re­el­le ejere.«

Hvad hvis der ikke er sket indberetning til registeret over reelle ejere?

Hvis der på tids­punk­tet for re­visors af­gi­vel­se af revisions­påtegningen el­ler er­klæ­rin­gen om ud­vi­det gen­nem­gang på års­rap­por­ten ik­ke er sket ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re, skal re­visor ef­ter min op­fat­tel­se al­tid gi­ve op­lys­nin­ger om le­del­ses­ansvar i revisions­på­teg­ningen el­ler er­klæ­rin­gen om ud­vi­det gen­nem­gang. Der er ef­ter min op­fat­tel­se ik­ke ta­le om et uvæ­sent­ligt forhold.

Op­lys­nin­ger­ne kan f.eks. for­mu­le­res på føl­gen­de måde:

"Der er i strid med sel­skabs­lo­ven ik­ke sket ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re, hvor­ved le­del­sen kan ifal­de ansvar."

Hvad hvis der ikke er sket indberetning til registeret over reelle ejere, men dette bringes i orden inden erklæringstidspunktet?

Hvis der ik­ke er sket ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re, men det­te brin­ges i or­den in­den tids­punk­tet for re­visors af­gi­vel­se af re­vi­sions­på­teg­nin­gen el­ler er­klæ­rin­gen om ud­vi­det gen­nem­gang på års­rap­por­ten, skal re­visor ef­ter min op­fat­tel­se som ud­gangs­punkt ik­ke gi­ve op­lys­nin­ger om le­del­ses­ansvar i revisionsshy;påtegningen el­ler er­klæ­rin­gen om ud­vi­det gen­nemshy;gang. Det­te skyl­des, at der ef­ter min op­fat­tel­se som ud­gangs­punkt er ta­le om et uvæ­sent­ligt for­hold. Det er i den for­bin­del­se vig­tigt, at for­hol­det om­ta­les i ar­bejds­pa­pi­rer­ne, og at der i den for­bin­del­se ar­gu­men­te­res for, hvor­for der ef­ter re­visors op­fat­tel­se er ta­le om et uvæ­sent­ligt forhold.

Det for­hold, at re­visor i den­ne si­tu­a­tion som ud­gangs­punkt kan und­la­de at gi­ve op­lys­nin­ger om le­del­ses­ansvar i re­vi­sions­på­teg­nin­gen el­ler er­klæ­rin­gen om ud­vi­det gen­nem­gang, er imidshy;lertid ik­ke ens­be­ty­den­de med, at re­visor ik­ke har no­gen rap­por­te­rings­for­plig­tel­se som føl­ge af den for se­ne ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over re­el­le ejere.

I sel­ska­ber om­fat­tet af sel­skabs­lo­ven skal re­visor så­le­des i hen­hold til sel­skabs­lo­vens § 147, stk. 3 af­gi­ve en sær­skilt er­klæ­ring til ge­ne­ral­for­sam­lin­gen – en så­kaldt ”for­ma­li­a­er­klæ­ring”. Det­te gæl­der ef­ter Er­hvervs­sty­rel­sens op­fat­tel­se, selv om der er ta­le om et uvæ­sent­ligt forshy;hold.

I er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal re­visor i hen­hold til lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de § 73 af­gi­ve en sær­skilt er­klæ­ring til fondsmyn­dig­he­den, dvs. Er­hvervs­sty­rel­sen. Det­te gæl­der og­så, selv om der er ta­le om et uvæ­sent­ligt forhold.

Hvis re­visor vur­de­rer, at den for se­ne ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re kan hen­fø­res til le­del­sens øn­ske om at til­ba­ge­hol­de op­lys­nin­ger om virk­som­he­dens ejer­for­hold for tred­je­mand, skal re­visor ef­ter min op­fat­tel­se al­tid gi­ve op­lys­nin­ger om le­del­ses­ansvar i re­visions­på­teg­ningen el­ler er­klæ­rin­gen om ud­vi­det gennemgang.

Hvad hvis der er åbenlyse fejl eller mangler i oplysningerne i registeret over reelle ejere?

Hvis der på tids­punk­tet for re­visors af­gi­vel­se af re­vi­sions­på­teg­nin­gen el­ler er­klæ­rin­gen om ud­vi­det gen­nem­gang på års­rap­por­ten er sket ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re, men der er åben­ly­se fejl el­ler mang­ler i op­lys­nin­ger­ne i re­gi­ste­ret, dvs. fejl el­ler mang­ler i for­hold til re­visors kend­skab til ejer­for­hol­de­ne, skal re­visor ef­ter min op­fat­tel­se som ud­gangs­punkt gi­ve op­lys­nin­ger om le­del­ses­ansvar i re­vi­sions­på­teg­nin­gen el­ler er­klæ­rin­gen om ud­vi­det gen­nem­gang. Der er ef­ter min op­fat­tel­se som ud­gangs­punkt ik­ke ta­le om et uvæ­sent­ligt forhold.

Op­lys­nin­ger­ne kan f.eks. for­mu­le­res på føl­gen­de måde:

"Der er sket ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re, men i strid med sel­skabs­lo­ven er der fejl el­ler mang­ler i op­lys­nin­ger­ne i re­gi­ste­ret, hvor­ved le­del­sen kan ifal­de ansvar."

Hvis re­visor und­ta­gel­ses­vist vur­de­rer, at der er ta­le om et uvæ­sent­ligt for­hold, er det vig­tigt, at for­hol­det om­ta­les i ar­bejds­pa­pi­rer­ne, og at der i den for­bin­del­se ar­gu­men­te­res for, hvor­for der ef­ter re­visors op­fat­tel­se er ta­le om et uvæ­sent­ligt forhold.

Hvad hvis det ikke er dokumenteret, at der er foretaget ”alle rimelige forsøg” på at identificere de reelle ejere?

Det er vig­tigt at væ­re op­mærk­som på, at der og­så skal ske ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over reel­le eje­re, selv om de re­el­le eje­re und­ta­gel­ses­vist ik­ke kan iden­ti­fi­ce­res. Det er i så fald det­te for­hold, alt­så det for­hold, at de re­el­le eje­re ik­ke kan iden­ti­fi­ce­res, der skal re­gi­stre­res. Med­lem­merne af ”le­del­sen” – i sel­ska­ber om­fat­tet af sel­skabs­lo­ven med­lem­mer­ne af di­rek­tio­nen – skal i den­ne si­tu­a­tion re­gi­stre­res som de ”re­el­le ejere”.

Det sam­me gæl­der som be­kendt, hvis et sel­skab el­ler en virk­som­hed ik­ke har no­gen re­el­le eje­re. Det er i så fald det­te for­hold, alt­så det for­hold, at virk­som­he­den el­ler sel­ska­bet ik­ke har no­gen re­el­le eje­re, der skal registreres.

Der skal fo­re­ta­ges ”al­le ri­me­li­ge for­søg” på at iden­ti­fi­ce­re de re­el­le eje­re. Hvis de re­el­le eje­re und­ta­gel­ses­vist ik­ke kan iden­ti­fi­ce­res, skal sel­ska­bet el­ler virk­som­he­den do­ku­men­te­re, at der er fo­re­ta­get ”al­le ri­me­li­ge for­søg” på at iden­ti­fi­ce­re de re­el­le eje­re, og den­ne do­ku­men­ta­tion skal op­be­va­res i mindst fem år.

I Er­hvervs­sty­rel­sens vej­led­ning om re­el­le eje­re an­fø­res der føl­gen­de herom:

»At ud­fø­re al­le ri­me­li­ge for­søg be­ty­der, at virk­som­he­den skal gø­re alt, hvad der kan gø­res, for at iden­ti­fi­ce­re de re­el­le eje­re, med­min­dre det vur­de­res at væ­re uri­me­ligt og uhen­sigts­mæs­sigt at fo­re­ta­ge sig yder­li­ge­re. Det er så­le­des ik­ke nok, at en re­el ejer ik­ke øn­sker at gi­ve sig til ken­de over for virk­som­he­den, da virk­som­he­den i det til­fæl­de skal for­sø­ge at ind­hen­te op­lys­nin­ger­ne på an­den vis. Virk­som­he­den skal udtøm­me al­le mu­lig­he­der for at iden­ti­fi­ce­re de re­el­le eje­re. Hvis det i sid­ste en­de ik­ke er mu­ligt at ind­hen­te op­lys­nin­ger, skal det no­te­res, hvad virk­som­he­den har fo­re­ta­get sig, og hvor­for virk­som­he­den ik­ke fo­re­ta­ger sig yderligere.«

Hvis det ik­ke er do­ku­men­te­ret, at der er fo­re­ta­get ”al­le ri­me­li­ge for­søg” på at iden­ti­fi­ce­re de re­el­le eje­re, skal re­visor ef­ter min op­fat­tel­se al­tid gi­ve op­lys­nin­ger om le­del­ses­ansvar i revi­sions­på­tegningen el­ler er­klæ­rin­gen om ud­vi­det gen­nem­gang på års­rap­por­ten. Der er ef­ter min op­fat­tel­se ik­ke ta­le om et uvæ­sent­ligt forhold.

Op­lys­nin­ger­ne kan f.eks. for­mu­le­res på føl­gen­de måde:

"Med­lem­mer­ne af di­rek­tio­nen er re­gi­stre­ret som de 're­el­le eje­re' af sel­ska­bet, da det ef­ter det op­ly­ste ik­ke har væ­ret mu­ligt at iden­ti­fi­ce­re de re­el­le eje­re. Det er imid­ler­tid ik­ke do­ku­men­te­ret, at der er fo­re­ta­get al­le ri­me­li­ge for­søg på at iden­ti­fi­ce­re de re­el­le eje­re, hvor­ved le­del­sen kan ifal­de ansvar."

Udtalelse fra Revisionsteknisk Udvalg?

Oven­stå­en­de be­tragt­nin­ger ved­rø­ren­de spørgs­må­let om, hvor­vidt re­visor skal gi­ve op­lys­ning­er om le­del­ses­ansvar, hvis reg­ler­ne om re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re ik­ke er over­holdt, er ud­tryk for min opfattelse.

Det skal for god or­dens skyld næv­nes, at FSR – dan­ske re­viso­rers Re­vi­sions­tek­ni­ske Ud­valg (end­nu) ik­ke har ud­sendt en ud­ta­lel­se om det­te spørgs­mål. En så­dan ud­ta­lel­se må imid­ler­tid forventes.

Hvor ofte skal oplysningerne i registeret over reelle ejere opdateres?

I Er­hvervs­sty­rel­sens vej­led­ning om re­el­le eje­re an­fø­res der føl­gen­de herom:

»Virk­som­he­den skal mindst 1 gang år­ligt un­der­sø­ge, om op­lys­nin­ger­ne om de re­el­le eje­re er kor­rek­te. Bli­ver virk­som­he­den i for­bin­del­se med den­ne un­der­sø­gel­se el­ler på an­den vis be­kendt med æn­drin­ger i op­lys­nin­ger­ne om de re­el­le eje­re, skal æn­drin­ger­ne re­gi­stre­res hur­tigst mu­ligt ef­ter, at virk­som­he­den er ble­vet be­kendt med, at en per­son er re­el ejer og ved en­hver æn­dring af tid­li­ge­re re­gi­stre­re­de oplysninger.«

Den­ne kon­trol­for­plig­tel­se for sel­ska­bet el­ler virk­som­he­den pas­ser fint med, at re­visor som nævnt og­så har en år­lig kon­trol­for­plig­tel­se. Re­visors kon­trol­for­plig­tel­se gæl­der som nævnt dog kun hvis der er ta­le om et sel­skab om­fat­tet af sel­skabs­lo­ven, og re­visor er ge­ne­ral­for­sam­lings­valgt, dvs. valgt af ge­ne­ral­for­sam­lin­gen til at fo­re­ta­ge re­vi­sion el­ler ud­vi­det gen­nem­gang af sel­ska­bets års­regn­ska­ber, el­ler hvis der er ta­le om en er­hvervs­dri­ven­de fond.

For så vidt an­går re­gi­ste­ret over le­ga­le eje­re, for­tol­ker Er­hvervs­sty­rel­sen ”hur­tigst mu­ligt” som ”uden ugrun­det op­hold”, hvil­ket for­ment­lig vil si­ge ”in­den for få da­ge”, jf. reg­ler­ne om god­ken­del­se og ind­be­ret­ning af årsrapporter.

Det må an­ta­ges, at Er­hvervs­sty­rel­sen vil an­læg­ge en til­sva­ren­de for­tolk­ning, for så vidt an­går re­gi­ste­ret over re­el­le ejere.

Hvad med nye selskaber og virksomheder, der stiftes efter d. 1. december 2017?

Ind­be­ret­nin­ger­ne til re­gi­ste­ret over re­el­le eje­re skul­le som nævnt ind­led­nings­vist væ­re på plads se­ne­st d. 1. de­cem­ber 2017.

For så vidt an­går nye sel­ska­ber og virk­som­he­der, der stif­tes ef­ter d. 1. de­cem­ber 2017, skal sel­ska­bet el­ler virk­som­he­den først stif­tes og re­gi­stre­res. Først når det­te er sket, kan der ske ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over re­el­le ejere.

Den­ne frem­gangs­må­de ad­skil­ler sig fra frem­gangs­må­den i for­bin­del­se med ind­be­ret­ning til re­gi­ste­ret over le­ga­le eje­re for nystif­te­de sel­ska­ber, hvor den el­ler de le­ga­le eje­re skal an­gi­ves al­le­re­de i for­bin­del­se med stif­tel­se af selskabet.

Det må dog for­ven­tes, at frem­gangs­må­den på Virk​.dk på sigt vil bli­ve æn­dret, så­le­des at den el­ler de even­tu­el­le re­el­le eje­re og­så skal an­gi­ves al­le­re­de i for­bin­del­se med stif­tel­sen af sel­ska­bet el­ler virk­som­he­den. Der er p.t. frem­sat hø­rings­ud­kast her­om, hvor der læg­ges op til, at den el­ler de re­el­le eje­re fra og med d. 1. juli 2018 skal an­gi­ves al­le­re­de i for­bin­del­se med stif­tel­se af selskabet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jesper Seehausen, Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d., LL.M, Beierholm
Jesper Seehausen, Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d., LL.M, Beierholm
Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d., LL.M. Faglig udviklingsafdeling, Beierholm

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer