Vækst i Spar Nord Fonden kræver flere folk

En ny strategi og flere penge til uddelinger er blandt årsagerne til, at Spar Nord Fonden udvider sekretariatet fra en til tre fastansatte.

I Spar Nord Fon­den væl­ter an­søg­nin­ger­ne ind fra sto­re de­le af lan­det. Sam­ti­dig går det så godt med ind­tæg­ter­ne på ak­tiepo­sten i Spar Nord Bank, at fon­den fra 2018 for­ven­ter at kun­ne ud­de­le mel­lem 40 og 50 mio. kr. om året. Des­u­den vedt­og fon­dens be­sty­rel­se i sep­tem­ber må­ned en ny stra­te­gi, som skal im­ple­men­te­res fra det nye år.

Der­for sø­ger fon­den nu to nye me­d­ar­bej­de­re til at styr­ke fon­dens se­kre­ta­ri­at og blandt an­det væ­re med til at hånd­te­re de man­ge ansøgninger.

Fon­den er på ud­kig ef­ter en pro­jekt­ko­or­di­na­tor, der får an­svar for at ana­ly­se­re an­søg­nin­ger­ne og ko­or­di­ne­re vi­den mel­lem be­sty­rel­sen og de lo­ka­le bank­råd, som bi­står fon­den i de lo­ka­le indsatser.

Der­u­d­over sø­ger fon­den en per­son­lig as­si­stent med øko­no­mi­ske kom­pe­ten­cer, som sam­ti­dig skal med­vir­ke til at be­tje­ne fondsbestyrelsen.

Hidtil har fon­dens di­rek­tør St­ef­fen Nør­gaard væ­ret den ene­ste fa­stan­sat­te i fon­dens se­kre­ta­riat. Fon­den mod­ta­ger cir­ka 2.000 an­søg­nin­ger om året og si­den 2012 er ud­de­lings­ni­veau­et ste­get fra ca. 12 mio. kr. til ca. 32 mio. kr. sid­ste år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer