Rift om mandaterne ved Trygfondens Midtjyllands-valg

Der bliver kamp om pladserne ved Tryghedsgruppens repræsentantskabsvalg til januar. Tryghedsgruppen har offentliggjort listen over de 38 godkendte kandidater, der skal kæm­pe om at få indflydelse på Trygfondens bevillinger og på bonuskroner til kunderne i Tryg.

Me­re end to kan­di­da­ter stil­ler op til hver af de 16 plad­ser i Tryg­heds­grup­pens repræ­sen­tant­skabs­valg i Re­gion Midtjyl­land til ja­nu­ar. I alt 38 kan­di­da­ter er ble­vet er­klæ­ret valg­ba­re og skal nu kæm­pe om de 16 midtjy­ske plad­ser i Tryg­heds­grup­pens 70 mand sto­re repræsentantskab.

”De kan­di­da­ter, der bli­ver valgt, får bl.a. ind­fly­del­se på, hvil­ke lo­ka­le tryg­heds­ska­ben­de pro­jek­ter Tryg­fon­den skal støt­te, og om der skal ud­be­ta­les bonus til Tryg­heds­grup­pens godt én mil­li­on med­lem­mer,” skri­ver Tryg­heds­grup­pen i en pressemeddelelse.

Det er kun­der­ne i Tryg For­sik­ring, der er de au­to­ma­ti­ske med­lem­mer af Tryg­heds­grup­pen, som ejer ca. 60 pct. af ak­tier­ne i forsikringsselskabet.

Ti af de nu­væ­ren­de 16 re­præ­sen­tan­ter genop­stil­ler ved val­get, der star­ter den 22. ja­nu­ar. Med­lem­merne kan stem­me pr. brev el­ler di­gi­talt frem til den 9. februar.

Se li­sten over de 38 kan­di­da­ter her:

 • Anja Rom­by Hau­ge, Silkeborg
 • Ben­ny Kir­ke­gaard, Skive
 • Ben­ny Sø­ren­sen, Norddjurs
 • Bjørn Kri­sten­sen, Aarhus
 • Ca­mil­la Fa­bri­ci­us, Aarhus
 • Car­sten Sø­de­r­strøm, Silkeborg
 • Claus Wi­stoft, Syddjurs
 • Fat­ma Øk­tem, Aarhus
 • Flem­m­ing Ras­mus­sen, Aarhus
 • Ge­org Guld­vang, Aarhus
 • Hans Kurt Lar­sen, Herning
 • Hen­rik Her­old, Randers
 • Hen­rik Ovesen, Favrskov
 • Hol­ger Ran­d­rup Han­sen, Aarhus
 • Jan Jo­han­sen, Odder
 • Jens Wint­her Jen­sen, Aarhus
 • Jes­per Vej­en Møl­ler, Horsens
 • Jo­nas Yde Jun­ge, Aarhus
 • Jørn E. E. Ni­el­sen, Ringkøbing-Skjern
 • Ken­neth Snog­dal, Ringkøbing-Skjern
 • Knud Sil­kjær, Favrskov
 • Kurt H. Jør­gen­sen, Herning
 • Kå­re Koch Røn­now, Aarhus
 • Lars Schrø­der, Aarhus
 • Le­ne Hav­torn, Viborg
 • Lot­te Bro­der Jør­gen­sen, Viborg
 • Mar­git Jo­han­sen, Aarhus
 • Ma­ri­an­ne Kri­sten­sen, Silkeborg
 • Ma­ri­an­ne Ripka, Syddjurs
 • Ma­rie Kon­ge Vil­lemo­es, Aarhus
 • Mar­tin Mei­s­ler Elm­holdt-Svend­sen, Holstebro
 • Ni­els Jørn Lind­gaard-Kjeld­sen, Syddjurs
 • Ras­mus Ve­ster­gaard Mad­sen, Aarhus
 • René Kvist, Viborg
 • Sa­ra Jør­gen­sen, Ringkøbing-Skjern
 • Ste­fan H��jriis Kri­sten­sen, Herning
 • Tor­ben Busk, Horsens
 • Wen­che Bu­chha­ve Car­stens, Randers

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer