Rift om mandaterne ved Trygfondens Midtjyllands-valg

Der bli­ver kamp om plad­ser­ne ved Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skabsvalg til ja­nu­ar. Tryg­heds­grup­pen har of­fent­lig­gjort li­sten over de 38 god­kend­te kan­di­da­ter, der skal kæm­pe om at få ind­fly­del­se på Tryg­fon­dens be­vil­lin­ger og på bonuskro­ner til kun­der­ne i Tryg.

Me­re end to kan­di­da­ter stil­ler op til hver af de 16 plad­ser i Tryg­heds­grup­pens repræ­sen­tant­skabs­valg i Re­gion Midtjyl­land til ja­nu­ar. I alt 38 kan­di­da­ter er ble­vet er­klæ­ret valg­ba­re og skal nu kæm­pe om de 16 midtjy­ske plad­ser i Tryg­heds­grup­pens 70 mand sto­re repræ­sen­tantskab.

”De kan­di­da­ter, der bli­ver valgt, får bl.a. ind­fly­del­se på, hvil­ke lo­ka­le tryg­heds­ska­ben­de pro­jek­ter Tryg­fon­den skal støt­te, og om der skal ud­be­ta­les bonus til Tryg­heds­grup­pens godt én mil­li­on med­lem­mer,” skri­ver Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se.

Det er kun­der­ne i Tryg For­sik­ring, der er de au­to­ma­ti­ske med­lem­mer af Tryg­heds­grup­pen, som ejer ca. 60 pct. af ak­tier­ne i for­sik­rings­sel­ska­bet.

Ti af de nu­væ­ren­de 16 re­præ­sen­tan­ter genop­stil­ler ved val­get, der star­ter den 22. ja­nu­ar. Med­lem­merne kan stem­me pr. brev el­ler di­gi­talt frem til den 9. fe­bru­ar.

Se li­sten over de 38 kan­di­da­ter her:

 • Anja Rom­by Hau­ge, Sil­ke­borg
 • Ben­ny Kir­ke­gaard, Ski­ve
 • Ben­ny Sø­ren­sen, Nord­djurs
 • Bjørn Kri­sten­sen, Aar­hus
 • Ca­mil­la Fa­bri­ci­us, Aar­hus
 • Car­sten Sø­de­r­strøm, Sil­ke­borg
 • Claus Wi­stoft, Syd­djurs
 • Fat­ma Øk­tem, Aar­hus
 • Flem­m­ing Ras­mus­sen, Aar­hus
 • Ge­org Guld­vang, Aar­hus
 • Hans Kurt Lar­sen, Her­ning
 • Hen­rik Her­old, Ran­ders
 • Hen­rik Ovesen, Favrskov
 • Hol­ger Ran­d­rup Han­sen, Aar­hus
 • Jan Jo­han­sen, Od­der
 • Jens Wint­her Jen­sen, Aar­hus
 • Jes­per Vej­en Møl­ler, Hor­sens
 • Jo­nas Yde Jun­ge, Aar­hus
 • Jørn E. E. Ni­el­sen, Ring­­kø­­bing-Skjern
 • Ken­neth Snog­dal, Ring­­kø­­bing-Skjern
 • Knud Sil­kjær, Favrskov
 • Kurt H. Jør­gen­sen, Her­ning
 • Kå­re Koch Røn­now, Aar­hus
 • Lars Schrø­der, Aar­hus
 • Le­ne Hav­torn, Vi­borg
 • Lot­te Bro­der Jør­gen­sen, Vi­borg
 • Mar­git Jo­han­sen, Aar­hus
 • Ma­ri­an­ne Kri­sten­sen, Sil­ke­borg
 • Ma­ri­an­ne Ripka, Syd­djurs
 • Ma­rie Kon­ge Vil­lemo­es, Aar­hus
 • Mar­tin Mei­s­ler Elm­holdt-Svend­­sen, Holste­bro
 • Ni­els Jørn Lind­­gaard-Kjeld­­sen, Syd­djurs
 • Ras­mus Ve­ster­gaard Mad­sen, Aar­hus
 • René Kvist, Vi­borg
 • Sa­ra Jør­gen­sen, Ring­­kø­­bing-Skjern
 • Ste­fan H��jriis Kri­sten­sen, Her­ning
 • Tor­ben Busk, Hor­sens
 • Wen­che Bu­chha­ve Car­stens, Ran­ders

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.