Annoncespot_img

Ny lov har fjernet fondes fradrag for ikke-almennyttige uddelinger

Uddelinger til medlemmer af stifters familie og uddelinger til fondes datter­sel­ska­ber er ikke længere fradrags­berettiget. Det er konse­kvenserne af en sag fra EU-domstolen om en Østrigsk familiefond. Dommen slog fast, at det strider mod kapitalens frie bevæge­lighed, hvis en medlems­stat gør fradrag afhængig af om modtager er skatte­pligtig i landet eller ej. Nedenfor gennem­går PwCs fonds­skat­te­eksperter konse­kvenserne samt vigtige skæring­datoer, som følger af Folke­ting­ets helt nye ændring af fondskatte­loven, der bringer de danske regler i over­ens­stemmelse med EU-retten.

Af Part­ner i PwC, Sus­an­ne Nør­gaard og Part­ner i PwC Ni­els Wint­her-Sø­ren­sen - 11. MAJ 2017

Re­ge­rin­gen frem­sat­te den 5. ok­to­ber 2016 lov­for­slag (L 27) om op­hæ­vel­se af fon­des (og bran­che­foreningers) fradrag for ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Lov­for­sla­get er med en ræk­ke ju­ste­rin­ger ved­ta­get den 9. maj 2017.

Ne­den­for gen­nem­gås de væ­sent­lig­ste kon­se­kven­ser for fon­de­ne, uddelings­mod­tag­erne og de sær­li­ge mu­lig­he­der, der er for at få gen­op­ta­get tid­li­ge­re års skatteansættelser.

Konsekvenser for fondene

Ef­ter fonds­be­skat­nings­lo­vens § 4, stk. 2 har fon­de hidtil haft fradrag for ud­de­lin­ger til ik­ke-al­men­nyt­ti­ge for­mål, hvis mod­ta­ge­ren var skat­teplig­tig til Dan­mark af ud­deling­en. Med de nye reg­ler op­hæ­ves mu­lig­he­den for at fradra­ge så­dan­ne ud­de­lin­ger, med­mindre fon­den, der fo­re­ta­ger ud­de­lin­gen, er en så­kaldt hjæl­pe- og under­støt­tel­ses­fond, der op­fyl­der betingel­serne i lig­nings­lo­vens § 14 F. An­dre ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­del­inger kan her­ef­ter ik­ke fradra­ges. Så­le­des er der ek­sem­pel­vis ik­ke læn­ge­re fra­drag for ud­de­lin­ger til familie­medlemmer el­ler datterselskaber.

Reg­ler­ne om fradrag for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, er ik­ke æn­dret, og så­dan­ne ud­del­ing­er vil der­for fort­sat fuldt ud kun­ne fradrages.

De nye reg­ler har virk­ning for ud­de­lin­ger, der fo­re­ta­ges den 5. ok­to­ber 2016 el­ler se­ne­re. For ud­de­lin­ger fo­re­ta­get før den­ne da­to mi­stes fradrags­ret­ten og­så, hvis fon­den har valgt at fore­tage fradrag i takt med ra­ter­nes for­fald, i det om­fang ra­ter­ne for­fal­der ef­ter den 4. ok­to­ber 2016.

Der er ved­ta­get en sær­lig over­gangs­re­gel, som i et vist om­fang kan gi­ve fradrag for ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger fo­re­ta­get den 5. ok­to­ber 2016 el­ler se­ne­re. Hvis uddel­ingerne til ik­ke-al­men­nyt­ti­ge for­mål i det ind­kom­står, hvori den 5. ok­to­ber 2016 ind­går, ik­ke over­sti­ger ud­de­lin­ger­ne til ik­ke-al­men­nyt­ti­ge for­mål i ind­kom­stå­ret 2014, kan dis­se fradra­ges, selv om ud­de­lin­ger­ne er be­slut­tet den 5. ok­to­ber 2016 el­ler senere.

På nu­væ­ren­de tids­punkt kan der væ­re en ræk­ke fon­de, der al­le­re­de har ind­gi­vet selv­angivelse for ind­kom­stå­ret 2016 ef­ter de hidtil gæl­den­de reg­ler. I de til­fæl­de må der an­sø­ges om gen­op­tagelse af selvan­gi­vel­sen, så­le­des at de nu ved­tag­ne reg­ler opfyldes.

Fon­de­ne skal fremad­ret­tet ved ind­be­ret­ning af ud­de­lin­ger an­gi­ve, om ud­de­lin­gen er almen­nyttig el­ler ikke.

Konsekvenser for uddelingsmodtagere

Sam­ti­dig ind­fø­res reg­ler om, at skat­teplig­ti­ge, der har mod­ta­get en ik­ke-fra­drags­­be­ret­ti­get ud­de­ling fra en fond, ale­ne skal med­reg­ne 80 % af ud­de­lin­gen i den skatte­pligtige ind­komst. Hvis ud­de­lin­gen mod­ta­ges i fler­åri­ge ra­ter, sker be­skat­nin­gen i for­faldsår­et for de en­kel­te rater.

Der er ind­ført en en­kelt und­ta­gel­se til reg­len om mod­ta­gers skat­tepligt. Hvis uddel­ingen er sket til et kon­cer­n­for­bun­det dat­ter­sel­skab, er dat­ter­sel­ska­bet skat­te­frit af ud­de­lin­gen. Så­dan­ne ud­de­lin­ger har hidtil væ­ret skat­teplig­ti­ge, idet til­skud fra fon­de ik­ke er om­fat­tet af regler­ne om skat­te­fri til­skud fra koncernselskaber.

Som nævnt oven­for vil de så­kald­te hjæl­pe- og understøt­telses­fonde fort­sat ha­ve fra­drag for ud­de­lin­ger, og mod­ta­ger­ne af så­dan­ne ud­de­lin­ger vil der­for fort­sat væ­re fuldt ud skatte­pligtige af ud­de­lin­ger­ne. Mod­ta­ge­re af så­dan­ne ud­de­lin­ger skal der­for med­regne he­le be­lø­bet til den skat­teplig­ti­ge ind­komst og ik­ke kun 80 %.

Reg­len om, at kun 80 % af ud­de­lin­gen skal med­reg­nes til den skat­teplig­tig ind­komst, gæl­der og­så for ud­de­lin­ger, der mod­ta­ges fra uden­land­ske fon­de, hvis dis­se be­skat­tes ef­ter sam­me prin­cip­per som dan­ske fonde.

Genoptagelse af tidligere års skatteansættelser

Bag­grun­den for lov­for­sla­get er en EU-dom fra sep­tem­ber 2015, der fastslog, at det er i strid med ka­pi­ta­lens frie be­væ­ge­lig­hed, hvis en fonds fradrag for ud­de­lin­ger af­hang af, om mod­tageren var skat­teplig­tig til den sam­me med­lem­s­stat. En så­dan sammen­hæng var og­så gæl­den­de i dansk ret i for­hold til ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Det­te er bag­grun­den for de nu æn­dre­de dan­ske regler.

EU-dom­men har virk­ning til­ba­ge i tid. Da det hid­ti­di­ge krav om, at mod­ta­ge­ren skal væ­re skat­teplig­tig af ud­de­lin­gen, ik­ke kan op­ret­hol­des, kan fon­de an­mo­de om genop­tagelse af tid­li­ge­re års skatte­ansættelser. Hvis en fond så­le­des i pe­ri­o­den fra og med ind­kom­stå­ret 2004 til og med den 4. ok­to­ber 2016 har fo­re­ta­get ud­de­lin­ger til ved­tægts­mæssige for­mål, som ik­ke er al­men­nyt­ti­ge, og fon­den ik­ke har haft fradrag her­for, for­di mod­ta­ge­ren ik­ke var skatte­pligtig her til Dan­mark, kan det­te nu æn­dres ved gen­op­ta­gel­se, så­le­des at fon­den får fradrag. Der vil ty­pisk væ­re ta­le om ud­de­lin­ger til ik­ke-al­men­nyt­ti­ge for­e­nin­ger el­ler til familie­med­lemmer bo­sat i udlandet.

Ef­ter de ved­tag­ne reg­ler skal loven træ­de i kraft den 1. juli 2017, og an­mod­ning om genop­tagelse skal frem­sæt­tes se­ne­st 6 må­ne­der ef­ter lovens ikrafttræden.

En æn­dret skat­te­an­sæt­tel­se til­ba­ge i tid kan for vis­se fon­de med­fø­re, at der sker en tilbage­betaling af skat. Hvis en fond har brugt de sær­li­ge reg­ler om an­ven­del­se af reali­sa­tions­prin­cippet på børsno­te­re­de porte­følje­aktier, kan en til­ba­ge­be­ta­ling af skat be­ty­de, at reg­ler­ne for an­ven­del­se af reali­sa­tions­prin­cippet ik­ke læn­ge­re er op­fyldt. Det er der­for fast­sat i de ved­tagne reg­ler, at en gen­op­ta­gel­se ik­ke vil få ind­fly­del­se på fon­de­nes mu­lig­hed for at an­ven­de realisationsprincippet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Juridiske indlæg

I kategorien juridiske indlæg bringer vi artikler skrevet af eksterne juridiske eksperter.

Indlæg i kategorien:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer