Huno vil arbejde på bedre governance

Lundbeckfondens formand, Jørgen Huno Rasmussen, er genvalgt til formandsposten i bestyrelsen for TrygFonden. Huno har de seneste år kæmpet for at bevare TrygFondens uddelingsniveau. I sin sidste periode vil han løse et udestående governance-problem.

Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen blev den 14. marts gen­valgt til Tryg­Fon­dens be­sty­rel­se på et re­præ­sen­tant­skabs­mø­de i TryghedsGruppen.

På et ef­ter­føl­gen­de kon­sti­tu­e­ren­de be­sty­rel­ses­mø­de blev det be­slut­tet, at Hu­no og­så fort­sæt­ter i spid­sen for bå­de Tryg­Fon­den, Tryg­heds­Grup­pen og dat­ter­sel­ska­bet Tryg For­sik­ring, som han har gjort si­den 2013.

Som be­sty­rel­ses­for­mand har Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen og Tryg­heds­Grup­pen væ­ret ud­sat for hård kri­tik for ik­ke at ef­ter­le­ve reg­ler for god sel­skabs­le­del­se. Men det skal der nu gø­res op med.

”Tryg­heds­Grup­pen sik­rer et so­lidt ejer­skab af Tryg, er gen­nem Tryg­Fon­den en stærk al­men­nyt­tig ak­tør og ud­be­ta­ler nu og­så en kon­tant bonus til med­lem­mer­ne, der er kun­der­ne i Tryg. Med det ud­gangs­punkt går jeg nu na­tur­ligt ind i min sid­ste be­sty­rel­ses­pe­ri­o­de. Her vil jeg ar­bej­de for, at vi over­går til at ha­ve en uaf­hæn­gig be­sty­rel­ses­for­mand i Tryg, som den ude­stå­en­de for­bed­rings­mu­lig­hed i vo­res gover­nan­ce”, si­ger Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen, der og­så er for­mand for Lund­beck­fon­den og be­sty­rel­ses­med­lem i Tho­mas B. Thri­ges Fond.

Kamp for TrygFonden

Tryg­heds­Grup­pen ejer 60 pro­cent af ak­tier­ne i det børsno­te­re­de Tryg A/S, der hvert år le­ve­rer ud­byt­te i mil­li­ard­klas­sen til Tryg­heds­Grup­pen og de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter. Kri­tik­ken mod Tryg-fa­mi­li­ens cor­pora­te gover­nan­ce har gå­et på, at Tryg ik­ke er le­del­ses­mæs­sigt ro­bust, når be­sty­rel­ses­for­man­den og tre an­dre be­sty­rel­ses­med­lem­mer ud­pe­ges af det 70 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab via de­mo­kra­ti­ske valg.

Des­u­den har kun­der­ne som de en­de­li­ge eje­re af Tryg­heds­Grup­pen og Tryg­Fon­den ik­ke sam­me in­ter­es­se i dat­ter­sel­ska­bet, som de øv­ri­ge ak­tio­næ­rer i Tryg A/S. Dob­bel­trol­len er der­for pro­ble­ma­tisk, for­di Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen på sam­me tid skal va­re­ta­ge de mod­sa­t­ret­te­de hen­syn til med­lem­mer­ne af Tryg­heds­Grup­pen på den ene si­de og til for­sik­rings­sel­ska­bets ind­tje­nings­mål på den an­den side.

De se­ne­re års kon­flik­ter i Tryg­heds­Grup­pen har og­så væ­ret tæt på at ko­ste Tryg­Fon­den si­ne mu­lig­he­der for at be­va­re do­na­tions­ni­veau­et på over en halv mil­li­ard kro­ner om året. En kri­tisk kun­de­fløj i re­præ­sen­tant­ska­bet har ar­gu­men­te­ret for, at pen­ge­ne skul­le gå til­ba­ge til kun­der­ne i ste­det for at bli­ve ud­delt via TrygFonden.

Men det er lyk­ke­des Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen at fin­de et kom­pro­mis, så kun­der­ne nu får en år­lig bonus sam­ti­dig med, at Tryg­Fon­den op­ret­hol­der sin an­del i over­skud­det fra Tryg A/S.
På re­præ­sen­tant­skabs­mø­det blev det så­le­des for før­ste gang be­slut­tet at ud­be­ta­le 750 mio. kr. i med­lems­bonus til kun­der­ne i Tryg. Des­u­den vedt­og re­præ­sen­tant­ska­bet, at Tryg­Fon­den i år 2016 li­ge som i de fo­re­gå­en­de år kan ud­de­le 550 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge aktiviteter.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer