Nyt medlem af bestyrelsen i Julemærkefonden

Sekretariatschef i Skolelederforeningen Hanne Bak Lumholt er nyt medlem af bestyrelsen i Julemærkefonden. Hun overtager pladsen fra Henrik Kolding.

”Børn og un­ges triv­sel er et om­rå­de, der har op­ta­get mig i man­ge år," si­ger Han­ne Bak Lum­holt, der er ny i Ju­le­mær­ke­fon­dens bestyrelse.

Han­ne Bak Lum­holt, som har en so­lid er­fa­ring in­den for bør­ne- og un­ge­om­rå­det, er nyt med­lem af be­sty­rel­sen i den er­hvervs­dri­ven­de fond Julemærkefonden.

Han­ne Bak Lum­holt har 25 års le­del­se­ser­fa­ring blandt an­det som di­rek­tør i Cen­ter for Of­fent­lig Kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling, ud­vik­lings­chef i Det Na­tio­na­le Sorg­cen­ter og af­de­lings­chef i Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning, hvor hun har ar­bej­det med dag­til­bud, sko­ler og ud­sat­te børn. I dag er hun se­kre­ta­ri­ats­chef i Skolelederforeningen.

Ved si­den af ar­bej­det har hun ta­get en ud­dan­nel­se i be­sty­rel­ses­ar­bej­de, som hun nu glæ­der sig til at bruge.

”Børn og un­ges triv­sel er et om­rå­de, der har op­ta­get mig i man­ge år. Jeg vil ger­ne væ­re med til at gi­ve go­de fæl­les­ska­ber vi­de­re til børn og un­ge. Og her kan jeg se, at Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne gør en stor for­skel for børn,” si­ger Han­ne Bak Lum­holt i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

Hun un­der­stre­ger, at hun som nyt be­sty­rel­ses­med­lem skal væ­re med til at un­der­støt­te og hjæl­pe fon­dens ledelse.

"Jeg skal væ­re am­bas­sa­dør for Ju­le­mær­ke­hjem­me­n­es ar­bej­de, og jeg kan bru­ge mit sto­re net­værk in­den for bør­ne­om­rå­det, fra kom­mu­ner, hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner og fon­de,” si­ger Han­ne Bak Lumholt.

Jeg vil ger­ne væ­re med til at gi­ve go­de fæl­les­ska­ber vi­de­re til børn og unge

Han­ne Bak Lum­holt – Nyt be­sty­rel­ses­med­lem, Julemærkefonden

Det nye be­sty­rel­ses­med­lem frem­hæ­ver, at Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne har et godt sam­ar­bej­de med bør­ne­nes for­æl­dre­ne og en tæt kob­ling til bør­ne­nes sko­ler, hvil­ket er helt af­gø­ren­de for, at bør­ne­ne kan få styr­ket selv­værd un­der og ef­ter op­hol­det. Her er fæl­les­ska­bet med de an­dre børn og­så ut­ro­ligt vigtigt.

”Jeg har selv som barn væ­ret del af go­de fæl­les­ska­ber i bå­de fol­ke­sko­len og fri­ti­den, Jeg har gå­et til fod­bold og spej­der og se­ne­re væ­re fod­bold­træ­ner. Jeg har i cir­ka 25 år væ­ret en del af det fri­vil­li­ge fæl­les­skab i For­e­nin­gen Roskil­de Festi­val, og har i 10 år sid­det i be­sty­rel­sen for for­e­nin­gen, der er en non­pro­fit-or­ga­ni­sa­tion,” si­ger hun.

Kan udvikle hjælpearbejde

Di­rek­tør i Ju­le­mær­ke­fon­den Sø­ren Ravn Jen­sen glæ­der sig til at få Han­ne Bak Lum­holt med i bestyrelsen.

”Jeg er me­get glad for, at Han­ne Bak Lum­holt har tak­ket ja til po­sten. Jeg er sik­ker på, at hun med si­ne kom­pe­ten­cer og man­ge års er­fa­rin­ger kan bi­dra­ge til, at vi ud­vik­ler vo­res hjæl­pe­ar­bej­de til for­del for bør­ne­ne”, si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Han­ne Bak Lum­holt er ud­dan­net cand.polit. fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og bor på Frederiksberg.

Hun over­ta­ger plad­sen fra Hen­rik Kol­ding, som stop­per ef­ter at ha­ve væ­ret del af Ju­le­mær­ke­fon­dens be­sty­rel­se si­den 2010.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer