Udskiftning i Synoptik-Fondens bestyrelse

Jesper Højberg Christensen falder for aldersgrænsen og udtræder af bestyrelsen.

Sy­nop­tik-Fon­den er en er­hvervs­dri­ven­de fond, der ejer 36,7 pct. af ak­tie­ka­pi­ta­len i Sy­nop­tik A/S.

To nye med­lem­mer er ud­pe­get til Sy­nop­tik-Fon­dens bestyrelse.

Det op­ly­ser fon­den i nyhed på hjemmesiden.

For­hen­væ­ren­de kon­cern­di­rek­tør i Re­gion Ho­ved­sta­den og med­lem af Sund­heds­kom­mis­sio­nen, Dort­he Gyl­ling Crü­ger samt CSO i Chr. Han­sen, Hen­rik Jørck Ni­el­sen, er ind­t­rå­dt i fon­dens be­sty­rel­se den 1. ja­nu­ar 2024.

Ud­skift­nin­gen sker da Jes­per Høj­berg Chri­sten­sen fyl­der 70 år.

”Det hid­ti­di­ge, man­ge­åri­ge be­sty­rel­ses­med­lem, Jes­per Høj­berg Chri­sten­sen, til­ken­de­gav i 2023, at han ik­ke øn­ske­de ge­nud­peg­ning, idet han i lø­bet af den kom­men­de ud­peg­nings­pe­ri­o­de fyl­der 70 år og der­for ram­mer al­ders­græn­sen i Sy­nop­tik-Fon­den og den an­be­fa­le­de al­ders­græn­se for med­lem­mer af be­sty­rel­ser i er­hvervs­dri­ven­de fon­de,” skri­ver fonden.

På den bag­grund igang­s­at­te be­sty­rel­sen i sam­ar­bej­de med ”en før­en­de in­ter­na­tio­nal re­k­rut­te­rings­virk­som­hed” sid­ste år en re­k­rut­te­rings­pro­ces, som har ledt til ud­peg­nin­gen af de to nye medlemmer.

Be­sty­rel­sen be­står her­ef­ter af føl­gen­de medlemmer:

  • Jør­gen Kjer­gaard Mad­sen, ad­vo­kat og part­ner i Kro­mann Re­u­mert (for­mand)
  • St­ef­fen He­e­gaard, pro­fes­sor, dr. med. og over­læ­ge, Rigs­ho­spi­ta­let-Glo­strup og Kø­ben­havns Universitet
  • Eva Zeut­hen Bent­sen, cand.merc. ph.d. og part­ner i Zeut­hen Storm
  • Dort­he Gyl­ling Crü­ger, læ­ge, ph.d., MHM og med­lem af Sundhedsstruktur-kommissionen
  • Hen­rik Jørck Ni­el­sen, bi­o­tech-in­ge­ni­ør, ph.d. og CSO i Chr. Hansen

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

[2024-nummer-03]

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer