Connie Hedegaard indtræder i Villum Fondens bestyrelse

Hun afløser Steen Riisgaard, der udtræder som følge af fondens anciennitetsbestemmelser.

Con­nie He­de­gaard er nyt med­lem af Vil­lum Fon­dens bestyrelse.

Vil­lum Fon­dens næst­for­mand Ste­en Ri­is­gaard er ud­t­rå­dt af fon­dens be­sty­rel­se ef­ter ti år som med­lem og næstformand.

Det op­ly­ser fon­den i en nyhed på hjemmesiden.

Ste­en Ri­is­gaard stop­per som føl­ge af en an­cien­ni­tets­be­stem­mel­se i fon­dens vedtæg­ter, der fast­sæt­ter en mak­si­mal funk­tions­pe­ri­o­de på ti år.

I ste­det ind­træ­der Con­nie He­de­gaard, der er for­mand i en an­den af fon­de­ne om­kring Kann-Ras­mus­sen-fa­mi­li­en, nem­lig KR Foundation.

Vil­lum Fon­den be­vil­ger lø­ben­de mid­ler til KR Fo­un­da­tion, hvor Con­nie He­de­gaard fort­sæt­ter som for­mand ind­til 2024. Her­ef­ter kan hun iføl­ge KR Fo­un­da­tions vedtæg­ter ik­ke gen­væl­ges, frem­går det af nyheden.

”Så læn­ge Con­nie He­de­gaard har en rol­le i KR Fo­un­da­tion, vil hun ik­ke kun­ne del­ta­ge i Vil­lum Fon­dens be­hand­ling af even­tu­el­le an­søg­nin­ger fra KR Fo­un­da­tion, jf. Vil­lum Fon­dens ha­bi­li­tets­reg­ler,” skri­ver fonden.

Næst­for­mand­spo­sten i Vil­lum Fon­den over­ta­ges af Eva Zeut­hen Bent­sen, der er og­så er med­lem af KR Fo­un­da­tions bestyrelse.

Bestyrelsen i Villum Fonden:

• Jens Kann-Ras­mus­sen (for­mand)
• Eva Zeut­hen Bent­sen (næst­for­mand)
• Anja Boisen
• Chri­sti­an S. Jensen
• Jør­gen Tang-Jensen
• Con­nie Hedegaard

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer