Liljeborgfonden lancerer krisepulje

Liljeborgfonden åbner nu en akutpulje til projekter målrettet udsatte børn og unge samt udsatte mødre med små børn. De udsatte grupper er under et særligt pres, fordi en i forvejen vanskelig situation forværres på grund af coronakrisen, konstaterer bestyrelsen.

Coronavirus – udsatte børn
Den ek­stra­or­di­næ­re pul­je er må­l­ret­tet al­le de tre for­måls­om­rå­der, som Lil­je­borg­fon­den ar­bej­der in­den­for (mo­del­fo­to).

Be­sty­rel­sen i Lil­je­borg­fon­den har un­der cor­ona­kri­sen få­et dy­stre mel­din­ger fra fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der for ud­sat­te børn og un­ge el­ler ud­sat­te mødre med min­dre børn.

”De or­ga­ni­sa­tio­ner, vi sam­ar­bej­der med, for­tæl­ler sam­stem­men­de, at må­l­grup­per­ne er hårdt ramt og blandt an­det li­der un­der be­kym­rin­ger og angst på grund af kri­sen,” si­ger Lil­je­borg­fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Mar­tin Høyer-Hansen.

Det er bag­grun­den for, at fon­den nu ek­stra­or­di­nært af­sæt­ter en pul­je på 8 mio. kr. til ini­ti­a­ti­ver der ved­rø­rer kri­sen og dens kon­se­kven­ser for målgrupperne.

Fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner, som i det dag­li­ge ar­bej­der med de ud­sat­te, op­le­ver at i for­vej­en svæ­re for­hold bli­ver end­nu me­re aku­t­te un­der kri­sen, for­kla­rer Mar­tin Høyer-Hansen.

”Hvis du i for­vej­en er ud­sat og sår­bar, for ek­sem­pel på grund af so­ci­a­le, psy­ki­ske, hel­breds­mæs­si­ge pro­ble­mer el­ler en kom­bi­na­tion af dis­se, så vil den usik­ker­hed, som kri­sen med­fø­rer, ram­me dig end­nu hår­de­re. Vi kan se, at de or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der for de her må­l­grup­per, har be­græn­se­de mu­lig­he­der for at hjæl­pe, og der­for har vi be­slut­tet os for at bi­dra­ge,” si­ger Lil­je­borg­fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Mar­tin Høyer-Hansen.

Mulighed for driftsstøtte

Den ek­stra­or­di­næ­re pul­je er må­l­ret­tet al­le de tre for­måls­om­rå­der, som Lil­je­borg­fon­den ar­bej­der indenfor.

Ud­over sær­li­ge kri­se­i­ni­ti­a­ti­ver til for­del for ud­sat­te mødre og for ud­sat­te børn og un­ge, kan fonds­mid­ler­ne der­for og­så sø­ges af or­ga­ni­sa­tio­ner, der ud­fø­rer al­men­nyt­tigt og kul­tu­relt ar­bej­de i Roskil­de, hvis de er ramt øko­no­misk på grund af coronakrisen.

På sam­me må­de er det og­så mu­ligt for or­ga­ni­sa­tio­ner på de so­ci­a­le om­rå­der at sø­ge om di­rek­te driftsstøtte.

”Vi vil gø­re vo­res for at med­vir­ke til, at or­ga­ni­sa­tio­ner­ne kom­mer igen­nem kri­sen og sik­re, de har mu­lig­hed for at hjæl­pe, for der er brug for en ek­stra­or­di­nær ind­sats nu og her. Det er bag­grun­den for den valg­te frem­gangs­må­de,” si­ger Mar­tin Høyer-Hansen.

Man kan sø­ge om be­løb fra 50.000 kr. til 500.000 kr., og der er de­ad­li­ne for an­søg­nin­ger un­der aku­t­pulj­en den 4. maj, op­ly­ser Liljeborgfonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer