Pris til arbejde for bedre koncertsteder

Bevica Fonden har uddelt årets tilgængelighedspris. Den går til indsatsen for at forbedre koncertsteder til gavn for unge med handicap.

Be­vi­ca Fon­dens til­gæn­ge­lig­heds­pris på 100.000 kr. går i år til ar­bej­det for go­de kon­cer­top­le­vel­ser for men­ne­sker med han­di­cap. Mod­ta­ge­ren er det nystar­te­de "Vo­lue - li­vemu­sik for al­le", som er et part­ner­skab mel­lem Sam­men­slut­nin­gen af Un­ge Med Han­di­cap, Mu­skel­svind­fon­den og Roskil­de Festi­val. Vo­lue hjæl­per dan­ske spil­le­ste­der og festi­va­ler med at for­bed­re til­gæn­ge­lig­he­den til kon­cer­ter for men­ne­sker med handicap.

"Vo­lue nytæn­ker til­gæn­ge­lig­hed. Det hand­ler ik­ke kun om, hvor­vidt man kan få ad­gang til spil­le­ste­det el­ler festi­va­len. Pro­jek­tet ta­ger fat i al­le hjør­ner af li­vemu­sik­ken, om det er kon­cer­top­le­vel­sen el­ler mø­det med de an­sat­te og fri­vil­li­ge, el­ler om man kan få den nød­ven­di­ge in­for­ma­tion, man har be­hov for, in­den man be­sø­ger et spil­le­sted el­ler en festi­val. Det sy­nes vi er rig­tigt in­ter­es­sant og ik­ke mindst vig­tigt for at få en god hel­heds­op­le­vel­se," si­ger Be­sty­rel­ses­for­mand Tor­ben Svan­berg fra Be­vi­ca Fonden.

Be­vi­ca Fon­den skri­ver i en pres­se­med­del­el­se at, Vo­lu­es til­gang til til­gæn­ge­lig­hed har vakt stor in­ter­es­se, bå­de blandt un­ge med han­di­cap og i li­vemu­sik­mil­jø­et. Vo­lue star­te­de i 2014 ef­ter en un­der­sø­gel­se, der vi­ste, at man­ge un­ge med han­di­cap of­te el­ler me­get of­te må af­ly­se at over­væ­re li­ve­kon­cer­ter på grund af ud­for­drin­ger med til­gæn­ge­lig­he­den. Om­vendt har man­ge spil­le­ste­der og festi­va­ler ef­ter­s­purgt me­re vi­den om, hvor­dan de bli­ver me­re til­gæn­ge­li­ge for gæ­ster med sær­li­ge behov.

"Vi er me­get stol­te over at mod­ta­ge årets til­gæn­ge­lig­heds­pris. Det vi­ser, at pro­jek­tet ram­mer et helt sær­ligt om­rå­de in­den for til­gæn­ge­lig­hed for men­ne­sker med et han­di­cap, som der ik­ke har væ­ret me­get fo­kus på tid­li­ge­re. Det er rig­tigt vig­tigt for os at kun­ne ska­be bed­re mu­si­kop­le­vel­ser for un­ge med han­di­cap, og det fø­ler vi, at Vo­lue kan", for­tæl­ler Mads Brix Baulund, der er for­mand for Sam­men­slut­nin­gen af Un­ge Med Han­di­cap og en del af sty­re­grup­pen bag Volue.

Vo­lue vil bru­ge pri­sen på, at end­nu fle­re spil­le­ste­der og festi­va­ler bli­ver til­gæn­ge­li­ge for gæ­ster med sær­li­ge be­hov. Pro­jek­tet vil nem­lig klæ­de de end­nu ik­ke-in­vol­ve­re­de spil­le­ste­der og festi­va­ler på til at ska­be bed­re for­hold for gæ­ster med sær­li­ge be­hov. Pro­jek­tets mål er, at de in­vol­ve­re­de spil­le­ste­der og festi­va­ler skal dy­ste om at vin­de Til­gæn­ge­lig­heds­pri­sen 2016.

"Vi sy­nes, at det er vo­res pligt at ska­be end­nu bed­re ram­mer for de spil­le­ste­der og festi­va­ler, som end­nu ik­ke har væ­ret in­vol­ve­ret i pro­jek­tet. Og sam­ti­dig ska­be end­nu me­re fo­kus på et om­rå­de, som der ty­pisk ik­ke har væ­ret brugt me­get tid på tid­li­ge­re. Med vo­res pro­jekt har vi nu mu­lig­hed for at opkva­li­fi­ce­re li­vemu­sik­mil­jø­et så­le­des, at de fø­ler sig godt klædt på, sam­ti­dig med at vi gi­ver dem en gu­lerod til at indstil­le de­res eget spil­le­sted el­ler festi­val til Til­gæn­ge­lig­heds­pri­sen 2016", for­kla­rer Mads Brix Baulund, for­mand for SUMH.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer