Engelske fonde støtter bestyrelsesudvikling på kulturområdet

I England deltager fonde aktivt i udviklingen af ledelse på kulturområdet – bl.a. gennem støtte til forskning og gennem et særligt bestyrelsesudviklingsprogram under Clore Duffield Foundation. Det skriver Danske Kulturbestyrelser i deres seneste nyhedsbrev.

Der er be­hov for at styr­ke be­sty­rel­ses­ar­bej­det i Eng­lands mu­se­er og kun­stor­ga­ni­sa­tio­ner. Der­for har fem en­gel­ske fon­de støt­tet forsk­ning i i ud­vik­lings­be­ho­vet på området. 

Nu er re­sul­ta­ter­ne om­sat til et sæt an­be­fa­lin­ger for be­sty­rel­ses­ar­bej­de i kunst- og kul­tur­or­ga­ni­sa­tioner. Det skri­ver for­e­nin­gen Dan­ske Kul­tur­be­sty­rel­ser i de­res se­ne­ste nyhedsbrev.

“Be­sty­rel­ses­ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren er big bu­si­ness in the UK. Som så of­te, gør de tin­ge­ne på en hel an­den må­de, end vi gør i Skan­di­navi­en. Men i det cen­tra­le spørgs­mål om, hvad der be­teg­ner en god frem­tids­pa­rat kul­tur­be­sty­rel­se, lig­ger de for­bløf­fen­de tæt på de øn­sker og be­hov, der ud­tryk­kes her­hjem­me. Og fon­de­ne fø­rer an og be­ta­ler ind­sat­sen,” skri­ver Dan­ske Kul­tur­be­sty­rel­ser.

I 2007 op­ret­te­de den en­gel­ske fond Cl­o­re Duf­fi­eld Fo­un­da­tion et bestyrel­ses­udvik­lings­pro­gram. Pro­gram­met ar­bej­der med be­sty­rel­ser og den øver­ste le­del­se af kul­tu­rel­le orga­ni­sa­tio­ner for blandt an­det at for­bed­re for­stå­el­sen af det stra­te­gi­ske og støt­ten­de lederskab.

Pro­gram­met er en del af et bre­de­re le­del­ses­pro­gram, som fon­den har dre­vet si­den 2004. Be­sty­rel­ses­udviklings­pro­gram­met er fi­nan­si­e­ret af Arts Co­un­cil Eng­land, som får si­ne mid­ler fra det of­fent­li­ge og fra det na­tio­na­le lot­te­ri, og er til­gæn­ge­ligt for na­tio­na­le porte­følje­orga­ni­sa­tioner, bi­bli­o­te­ker og mu­se­er ba­se­ret i England.

Si­de­lø­ben­de med bestyrelses­udviklings­programmet støt­ter fon­den og­så forsk­ning i le­del­se i kul­tur­sek­to­ren og for­mid­ling af forsknings­resultaterne. Sam­men med Es­mée Fair­bairn Foun­da­tion, Foy­le Fo­un­da­tion, Gar­fi­eld We­ston Fo­un­da­tion og Paul Ham­lyn Fo­un­da­tion har Cl­o­re Duf­fi­eld Fo­un­da­tion blandt an­det få­et pro­du­ce­ret en uaf­hæn­gig rap­port om de en­gel­ske mu­se­er og kun­stor­ga­ni­sa­tio­ners ud­vik­lings­be­hov in­den for le­del­se. Rap­por­ten ud­kom i au­gust 2017, og re­sul­ta­ter­ne er si­den ble­vet om­sat i blev kort ef­ter for­mid­let i en prak­tisk gu­i­de fra Arts Co­un­cil Eng­land, hvor man blandt an­det kan læ­se en ræk­ke kon­kre­te an­be­fa­lin­ger til ar­bejdet med le­del­se på kulturområdet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer