DEA: Forskere efterspørger flere mindre bevillinger

Ny rapport fra Tænketanken DEA viser, at fondenes stigende fokus på store forsk­nings­be­vil­ling­er harmonerer dårligt med forskernes egne ønsker. Forskerne efter­spørger ifølge rapporten flere mindre og mellem­store bevillinger.

Den ideelle forskningsbevilling

De se­ne­ste år har der væ­ret en ten­dens til at ud­de­le stør­re en­kelt­be­vil­lin­ger til forsk­ning. Men en ny rap­port fra Tæn­ket­an­ken DEA, Dan­marks Frie Forsk­nings­fond og Det Un­ge Aka­de­mi vi­ser, at man­ge for­ske­re i høj grad og­så ef­ter­spør­ger min­dre og mel­lem­sto­re bevillinger.

“Tre ud af fi­re for­ske­re ef­ter­spør­ger be­vil­lin­ger på 3-10 mio. kr., hvil­ket in­den­for de fle­ste forsk­nings­fel­ter be­trag­tes som en min­dre el­ler mel­lem­stor in­ve­ste­ring. Sam­ti­dig mind­sker de sto­re be­vil­lin­ger det sam­le­de ud­bud af forsk­nings­mid­ler. Der er be­hov for at vi dis­ku­te­rer, hvor­dan vi får det rig­ti­ge mix af for­skel­li­ge ty­per af forsk­nings­be­vil­lin­ger,” skri­ver DEA i en pressemeddelelse.

Ef­ter­spørgs­len på kon­kur­ren­ceud­sat­te forsk­nings­mid­ler er ste­get i takt med et øget fo­kus på for­sker­nes ev­ne til at til­træk­ke ek­stern fi­nan­si­e­ring til de­res forsk­nings­pro­jek­ter. An­tal­let af for­ske­re er vok­set, og de of­fent­li­ge kon­kur­ren­ceud­sat­te mid­ler er ble­vet fær­re. Det be­ty­der iføl­ge DEA, at suc­ces­ra­ter­ne i for­bin­del­se med an­søg­nin­ger om forsk­nings­mid­ler i dis­se år er hi­sto­risk lave.

“Fon­de­ne vil ger­ne se et nyt pro­jekt, imens for­ske­re of­te har et øn­ske om at bli­ve i det ek­si­ste­ren­de spor,” si­ger Hen­rik Dim­ke, for­mand for Forsk­nings­po­li­tisk Ud­valg ved Det Un­ge Aka­de­mi og lek­tor på Syd­dansk Uni­ver­si­tet til Sci­en­ce Report og fortsætter:

“Ba­lan­cen er tip­pet, for­di der er en stør­re in­ter­es­se i at støt­te sto­re forsk­nings­pro­jek­ter. Det vil­le væ­re po­si­tivt med en stør­re vil­je til at de­le be­vil­lin­ger­ne op i min­dre po­r­tio­ner, så der kom fle­re bevillinger.”

Læs rap­por­ten her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer