Konsulenthus: Fondsuddelinger er 3 gange større end regeringens økonomiske råderum

Fondenes almennyttige bidrag er 3,5 gange større end regeringens økonomiske råderum frem til 2025, hvis sidste års uddelingsniveau fastholdes. Det konkluderer Deloitte i en trendrapport om de største fonde. Deloitte argumenterer desuden for den holdning, at når fondene vil skabe forandringer på bestemte samfundsagendaer, så bør de kunne dokumentere effekten af deres indsats. Men det kan kun få af dem.

Fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger på 128 mil­li­ar­der kr. vil væ­re 3,5 gan­ge stør­re end rege­ringens øko­no­mi­ske rå­de­rum på 35 mia. kr. i pe­ri­o­den frem til år 2025.

Det kon­klu­de­rer kon­su­lent- og re­vi­sions­hu­set De­loit­te på bag­grund af fon­de­nes re­kord­hø­je be­vil­lings­ni­veau sid­ste år samt re­ge­rin­gens fi­nans­lo­v­for­slag for 2018.

De­loit­te har ud­ar­bej­det sin Tren­drap­port om dan­ske fon­de på bag­grund af in­ter­view med 16 af Dan­marks stør­ste fon­de og en spør­ge­un­der­sø­gel­se sendt ud til 40 yder­li­ge­re fonde.

Rap­por­ten be­skri­ver, hvor­dan fon­de­nes vækst sam­men­holdt med de of­fent­li­ge be­spa­rel­ser gi­ver fon­de­ne et unikt, stra­te­gisk rå­de­rum for at lø­se sam­fund­spro­ble­mer in­den for de­res for­skel­li­ge indsatsområder.

Et rå­de­rum som man­ge af fon­de­ne al­le­re­de ar­bej­der me­re pro­fes­sio­nelt med at ud­nyt­te. Så­le­des sva­rer 88 pro­cent af de 56 fon­de i ana­ly­sen, at de i høj grad har en stra­te­gisk til­gang til de­res uddelinger.

Deloitte: fonde bør effektmåle

For­fat­ter­ne bag rap­por­ten me­ner, at fon­de­nes for­ø­ge­de øko­no­mi­ske og stra­te­gi­ske muskel­kraft bør fø­re til, at fon­de­ne og­så kan do­ku­men­te­re ef­fek­ten af de­res ind­sats for at lø­se samfundsproblemer.

”Når der ud­de­les pen­ge i den stør­rel­ses­or­den, så har fon­de­ne na­tur­lig­vis et øget an­svar over­for of­fent­lig­he­den til at for­tæl­le, hvor­dan pen­ge­ne bli­ver brugt, og hvil­ken ef­fekt man op­når. Fonds­di­rek­tø­rer­ne er me­get op­mærk­som­me på ef­fek­t­må­ling og for­ven­ter vok­sen­de krav fra of­fent­lig­he­den om do­ku­men­ta­tion. Men fon­de­ne pe­ger på, at de­res pro­jek­ter er me­get van­ske­li­ge at må­le på, og at de ge­ne­relt har svært ved at kom­me i gang,” si­ger Mi­cha­el Hjort­lund, part­ner i De­loit­te Mo­ni­tor i en pres­se­med­del­el­se om rapporten.

I øje­blik­ket er det for få fon­de, der ar­bej­der med ef­fek­te­va­lu­e­ring af de of­te me­get kom­plek­se men væ­sent­li­ge pro­blem­fel­ter, som fon­de­ne ope­re­rer in­den­for, me­ner han.

”Der­for er det ek­stremt vig­tigt, at sam­fun­det sik­rer sig, at fon­de­nes ud­de­lin­ger ska­ber vær­di. Det er der­for ik­ke til­stræk­ke­ligt, at kun 12 pct. af de stør­ste fon­de må­ler vær­di­en af de­res ud­de­lin­ger. Når det er sagt, så er der ge­ne­rel enig­hed om, at de sto­re fon­de ar­bej­der sta­dig me­re se­ri­øst og stra­te­gisk med ud­deling­er, samt at de har enorm be­tyd­ning for at fast­hol­de ar­bejds­plad­ser og ska­be lang­sig­tet vær­di til lan­det,” si­ger part­ner i De­loit­te Mo­ni­tor, Mi­cha­el Hjortlund.

Lan­dets cir­ka 1.300 er­hvervs­dri­ven­de fon­de og ca. 10.000 ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de be­vil­gede sid­ste år 16,6 mia. kr. til for­skel­li­ge al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål. Dog blev der i 2016 ale­ne ud­be­talt 10,8 mia. kr. Det skyl­des, at en be­vil­ling kan dæk­ke fle­re år med lø­ben­de udbetaling.

De­loit­tes Tren­drap­port om dan­ske fon­de, Fon­de­nes frem­ti­di­ge stra­te­gi­ske po­si­tio­ne­ring 2017 kan læ­ses her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer