Fonde skal alligevel ikke til Allinge i juni

På et bestyrelsesmøde fredag eftermiddag har Foreningen Folkemødet besluttet at aflyse 2020-udgaven af Folkemødet på Bornholm på grund af corona-krisen. Lundbeckfonden mener, det er den helt rigtige beslutning og har ingen umiddelbare planer om at flytte de arrangementer, der skulle have været afviklet på Folkemødet, til andre fora.

Strandvejen under Folkemødet (foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix)
Af­lys­nin­gen af Fol­ke­mø­det kom­mer ik­ke som en over­ra­skel­se for Lund­beck­fon­den. ”Vi vil be­gyn­de at se frem mod 2021, hvor vi helt sik­kert er med igen,” si­ger kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Re­gitze Re­eh (fo­to: Mads Claus Ras­mus­sen / Ritzau Scanpix).

De dan­ske fon­de og hund­red­vis af an­dre ar­ran­gø­rer af de­bat­ter skal al­li­ge­vel ik­ke til Fol­ke­mø­de i Al­lin­ge i uge 24. På et be­sty­rel­ses­mø­de fre­dag ef­ter­mid­dag be­slut­te­de For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det så­le­des at af­ly­se Fol­ke­mø­det i år på grund af corona-krisen.

“Vi må desvær­re med­dele, at Fol­ke­mø­det 2020 af­ly­ses pga. cor­o­na-kri­sen og de man­ge af­led­te kon­se­kven­ser,” ly­der det fra for­man­den for For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det, Jann Sjur­sen, i en kort­fat­tet pressemeddelelse.

Jann Sjur­sen un­der­stre­ger, at be­slut­nin­gen er ta­get af hen­syn til og i respekt for det sto­re ar­bej­de, der ud­fø­res i he­le Dan­mark for­ud for et Folkemøde.

“For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det er dybt be­rørt af de kon­se­kven­ser, be­slut­nin­gen får for bå­de ar­ran­gø­rer, le­ve­ran­dø­rer og for­ven­te­de del­ta­ge­re på Fol­ke­mø­det og man­ge, man­ge fle­re – og ik­ke mindst for de kon­se­kven­ser, be­slut­nin­gen får for Born­holm,” si­ger Jann Sjursen.

Lundbeckfonden ser frem mod 2021

En af de fon­de, som skul­le ha­ve væ­ret til ste­de i Al­lin­ge i ju­ni, er Lund­beck­fon­den. Li­ge si­den Fol­ke­mø­det i 2019 har Lund­beck­fon­den iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Re­gitze Re­eh væ­ret i gang med at plan­læg­ge en ræk­ke events til Fol­ke­mø­det 2020, og fly, fær­ge, de­bat­telt og et som­mer­hus var al­le­re­de booket.

”Vi har net­op få­et be­sked om, at Fol­ke­mø­det er af­lyst, og det sy­nes jeg ly­der som den helt rig­ti­ge be­slut­ning, selv­om det selv­føl­ge­lig er su­perær­ger­ligt med tan­ke på al­le de go­de events, der har væ­ret ar­bej­det hårdt på rundt om­kring de se­ne­ste man­ge må­ne­der. Af­lys­nin­gen kom­mer dog ik­ke bag på os. Vi har ik­ke umid­del­bart pla­ner om at flyt­te de ar­ran­ge­men­ter, som var plan­lagt til af­vik­ling i Al­lin­ge, til an­dre fora, men vil be­gyn­de at se frem mod 2021, hvor vi helt sik­kert er med igen,” si­ger Re­gitze Re­eh til Fundats.

Og­så For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det ser frem til igen at kun­ne af­hol­de et Fol­ke­mø­de i 2021.

“Vi ses igen til Fol­ke­mø­de i Al­lin­ge den 17.-20. ju­ni 2021 – vel vi­den­de at det vil kræ­ve, at vi, sam­men med go­de kræf­ter, i den kom­men­de tid fin­der løs­nin­ger på de kon­se­kven­ser, af­lys­nin­gen får for For­e­nin­gen Fol­ke­mø­de­ts øko­no­mi. Der er in­gen tvivl om at vi er af­hæn­gi­ge af fort­sat støt­te fra vo­res gæ­ster, ar­ran­gø­rer og part­ne­re,“ si­ger Jann Sjursen.

Så sent som i sid­ste uge fast­holdt di­rek­tør i For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det Mads Ak­sel­bo Holm i en ar­ti­kel i Fun­dats, at det sta­dig var in­ten­tio­nen, at Al­lin­ge den 11.-14. ju­ni skul­le by­de vel­kom­men til Fol­ke­mø­det 2020.

”Vi føl­ger ud­vik­lin­gen nø­je og er i tæt di­a­log med myn­dig­he­der­ne. Dags da­to er vo­res for­vent­ning fort­sat, at vi kan la­ve Fol­ke­mø­de i uge 24. Om­vendt må jeg og­så si­ge, at selv, hvis cor­o­na-kri­sen for­svandt i mor­gen, vil­le den kom­me til at på­vir­ke Fol­ke­mø­de 2020,” lød det i sid­ste uge fra Mads Ak­sel­bo Holm.

Ar­ran­ge­men­tet sam­le­de i 2019 et re­kord­s­tort an­tal be­sø­gen­de på 114.000 men­ne­sker for­delt over fi­re dage.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer