Fonde skal alligevel ikke til Allinge i juni

På et be­sty­rel­ses­mø­de fre­dag ef­ter­mid­dag har For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det be­slut­tet at af­ly­se 2020-ud­ga­ven af Fol­ke­mø­det på Born­holm på grund af cor­o­na-kri­sen. Lund­beck­fon­den me­ner, det er den helt rig­ti­ge be­slut­ning og har in­gen umid­del­ba­re pla­ner om at flyt­te de ar­ran­ge­men­ter, der skul­le ha­ve væ­ret af­vik­let på Fol­ke­mø­det, til an­dre fora.

Strandvejen under Folkemødet (foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix)
Af­lys­nin­gen af Fol­ke­mø­det kom­mer ik­ke som en over­ra­skel­se for Lund­beck­fon­den. ”Vi vil be­gyn­de at se frem mod 2021, hvor vi helt sik­kert er med igen,” si­ger kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Re­gitze Re­eh (fo­to: Mads Claus Ras­mus­sen / Ritzau Scan­pix).

De dan­ske fon­de og hund­red­vis af an­dre ar­ran­gø­rer af de­bat­ter skal al­li­ge­vel ik­ke til Fol­ke­mø­de i Al­lin­ge i uge 24. På et be­sty­rel­ses­mø­de fre­dag ef­ter­mid­dag be­slut­te­de For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det så­le­des at af­ly­se Fol­ke­mø­det i år på grund af cor­o­­na-kri­­sen.

“Vi må desvær­re med­dele, at Fol­ke­mø­det 2020 af­ly­ses pga. cor­o­­na-kri­­sen og de man­ge af­led­te kon­se­kven­ser,” ly­der det fra for­man­den for For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det, Jann Sjur­sen, i en kort­fat­tet pres­se­med­del­el­se.

Jann Sjur­sen un­der­stre­ger, at be­slut­nin­gen er ta­get af hen­syn til og i respekt for det sto­re ar­bej­de, der ud­fø­res i he­le Dan­mark for­ud for et Fol­ke­mø­de.

“For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det er dybt be­rørt af de kon­se­kven­ser, be­slut­nin­gen får for bå­de ar­ran­gø­rer, le­ve­ran­dø­rer og for­ven­te­de del­ta­ge­re på Fol­ke­mø­det og man­ge, man­ge fle­re – og ik­ke mindst for de kon­se­kven­ser, be­slut­nin­gen får for Born­holm,” si­ger Jann Sjur­sen.

Lundbeckfonden ser frem mod 2021

En af de fon­de, som skul­le ha­ve væ­ret til ste­de i Al­lin­ge i ju­ni, er Lund­beck­fon­den. Li­ge si­den Fol­ke­mø­det i 2019 har Lund­beck­fon­den iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Re­gitze Re­eh væ­ret i gang med at plan­læg­ge en ræk­ke events til Fol­ke­mø­det 2020, og fly, fær­ge, de­bat­telt og et som­mer­hus var al­le­re­de boo­k­et.

”Vi har net­op få­et be­sked om, at Fol­ke­mø­det er af­lyst, og det sy­nes jeg ly­der som den helt rig­ti­ge be­slut­ning, selv­om det selv­føl­ge­lig er su­perær­ger­ligt med tan­ke på al­le de go­de events, der har væ­ret ar­bej­det hårdt på rundt om­kring de se­ne­ste man­ge må­ne­der. Af­lys­nin­gen kom­mer dog ik­ke bag på os. Vi har ik­ke umid­del­bart pla­ner om at flyt­te de ar­ran­ge­men­ter, som var plan­lagt til af­vik­ling i Al­lin­ge, til an­dre fora, men vil be­gyn­de at se frem mod 2021, hvor vi helt sik­kert er med igen,” si­ger Re­gitze Re­eh til Fun­dats.

Og­så For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det ser frem til igen at kun­ne af­hol­de et Fol­ke­mø­de i 2021.

“Vi ses igen til Fol­ke­mø­de i Al­lin­ge den 17.-20. ju­ni 2021 – vel vi­den­de at det vil kræ­ve, at vi, sam­men med go­de kræf­ter, i den kom­men­de tid fin­der løs­nin­ger på de kon­se­kven­ser, af­lys­nin­gen får for For­e­nin­gen Fol­ke­mø­de­ts øko­no­mi. Der er in­gen tvivl om at vi er af­hæn­gi­ge af fort­sat støt­te fra vo­res gæ­ster, ar­ran­gø­rer og part­ne­re,“ si­ger Jann Sjur­sen.

Så sent som i sid­ste uge fast­holdt di­rek­tør i For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det Mads Ak­sel­bo Holm i en ar­ti­kel i Fun­dats, at det sta­dig var in­ten­tio­nen, at Al­lin­ge den 11.-14. ju­ni skul­le by­de vel­kom­men til Fol­ke­mø­det 2020.

”Vi føl­ger ud­vik­lin­gen nø­je og er i tæt di­a­log med myn­dig­he­der­ne. Dags da­to er vo­res for­vent­ning fort­sat, at vi kan la­ve Fol­ke­mø­de i uge 24. Om­vendt må jeg og­så si­ge, at selv, hvis cor­o­­na-kri­­sen for­svandt i mor­gen, vil­le den kom­me til at på­vir­ke Fol­ke­mø­de 2020,” lød det i sid­ste uge fra Mads Ak­sel­bo Holm.

Ar­ran­ge­men­tet sam­le­de i 2019 et re­kord­s­tort an­tal be­sø­gen­de på 114.000 men­ne­sker for­delt over fi­re da­ge.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.