Elsass Fonden udvider direktionen

Patricia de Lipthay Behrend indtræder i Elsass Fondens direktion sammen med adm. direktør Peter Lindegaard.

Pa­tri­cia de Lip­t­hay Be­hrend har væ­ret i El­sass Fon­den si­den 2013. Nu er hun ud­nævnt til fag­di­rek­tør og ind­træ­der i di­rek­tio­nen (fo­to: El­sass Fonden).

Den tid­li­ge­re chef for El­sass Fon­dens prak­sis- og in­nova­tions­af­de­ling ind­træ­der i di­rek­tio­nen pr. 1. maj 2023.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Ud­vi­del­sen af di­rek­tio­nen skyl­des, at sam­ar­bej­det med ek­ster­ne par­ter skal ha­ve stør­re op­mærk­som­hed, og le­del­sen i fon­den skal styr­kes som føl­ge af fle­re ak­ti­vi­te­ter og ansatte.

”Med Pa­tri­cia de Lip­t­hay Be­hrend får vi en di­rek­tør, som er ind­be­gre­bet af El­sass Fon­dens DNA. Hun har igen­nem 10 år sat mar­kan­te af­tryk på alt dét, som fon­den ken­des ved i dag. Pa­tri­cia har ik­ke ale­ne vist sig bå­de hands-on og vi­sio­nær – hun har og­så rent le­del­ses­mæs­sigt vist os, at hun har hvad der skal til for at fø­re fon­den sik­kert ind i frem­ti­den sam­men med den øv­ri­ge le­del­se i ly­set af de man­ge nye op­ga­ver,” ud­ta­ler be­sty­rel­ses­for­mand Ni­ck El­sass i pressemeddelelsen.

Pa­tri­cia de Lip­t­hay Be­hrend er ud­dan­net fy­si­o­te­ra­pe­ut og har en Ma­ster i Pu­blic Gover­nan­ce. Hun har væ­ret an­sat i El­sass Fon­den si­den 2013. Op­rin­de­ligt med an­svar for at op­byg­ge en ny af­de­ling, der skul­le sik­re bed­re sam­men­hæng mel­lem forsk­ning og prak­sis. Før an­sæt­tel­sen i El­sass Fon­den ar­bej­de­de hun i to år som om­rå­de­le­der i Fre­de­riks­sund Kom­mu­ne og in­den dét som lek­tor på fysioterapeutuddannelsen.

Elsass Vest

Pa­tri­cia de Lip­t­hay Be­hrend skal pri­mært stå i spid­sen for at va­re­ta­ge og styr­ke re­la­tio­nen til fon­dens sam­ar­bejds­part­ne­re – gam­le så­vel som nye. En op­ga­ve som får sær­ligt op­mærk­som­hed i de kom­men­de år, bl.a. med etab­le­rin­gen af El­sass Fon­dens ny Kol­ding-en­hed i ok­to­ber 2023.

”Op­ga­ven, der lig­ger for­an mig, er utro­lig spæn­den­de. Det er vig­tigt, at man – uan­set om man be­sø­ger os i Char­lot­ten­lund el­ler hos det ny team i Kol­ding – mø­des med sam­me imø­de­kom­men­hed, men­ta­li­tet og vi­den. Det kræ­ver et fo­kus på at fast­hol­de den kul­tur og de vær­di­er, der er så grund­læg­gen­de for El­sass Fon­dens vir­ke,” si­ger Pa­tri­cia de Lip­t­hay Behrend.

Adm. di­rek­tør Pe­ter Lin­de­gaard glæ­der sig over at skul­le ind­gå i et nyt parløb.

”I takt med at vi når bre­de­re og bre­de­re ud – bå­de på ak­ti­vi­tets­si­den og med le­ga­tud­de­lin­ger har be­ho­vet meldt sig for at ud­vi­de di­rek­tio­nen. Man­ge års godt og tæt sam­ar­bej­de med Pa­tri­cia de Lip­t­hay Be­hrend gør mit kend­skab til hen­de så ind­gå­en­de, er jeg ik­ke i tvivl om, at vo­res ny or­ga­ni­se­ring bli­ver en ge­vinst for fon­den, og for de man­ge men­ne­sker, som vi lø­ben­de er i kon­takt med,” un­der­stre­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer