Mads Lebech stopper som adm. direktør i Tryghedsgruppen

Efter få måneder på posten som adm. direktør stopper Mads Lebech i Tryghedsgruppen på grund af uenighed om ledelsen i det medlemsstyrede selskab, som også står bag Trygfonden.

Rie Odsbjerg Werner og Ulrik Andersson
Rie Od­s­b­jerg Wer­ner (tv.) bli­ver ny adm. di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen. Sam­ti­dig ind­træ­der Ul­rik An­der­s­son (th.) som øko­no­mi­di­rek­tør i en ny­op­ret­tet stil­ling (fo­to: Tryghedsgruppen)

Mads Le­bech for­la­der stil­lin­gen som adm. di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen ef­ter kun fi­re må­ne­der på posten.

Den fhv. di­rek­tør for In­du­stri­ens Fond blev hen­tet til Tryg­heds­grup­pen af den tid­li­ge­re be­sty­rel­se un­der le­del­se af da­væ­ren­de be­sty­rel­ses­for­mand, Jes­per Hjulmand.

På årets før­ste re­præ­sen­tant­skabs­mø­de den 14. marts i år trak Jes­per Hjul­mands sig fra Tryg­heds­grup­pen og den nyvalg­te be­sty­rel­se kon­sti­tu­e­re­de sig med Ida So­fie Jen­sen, kon­cer­n­chef for Læ­ge­mid­de­lin­du­stri­for­e­nin­gen, som ny bestyrelsesformand.

På re­præ­sen­tant­skabs­mø­det i marts blev der ved­ta­get en ny stra­te­gi for Tryg­heds­grup­pen, som dog end­nu ik­ke er of­fent­lig­gjort for Tryg­heds­grup­pens ca. 1,3 mio. med­lem­mer – nem­lig kun­der­ne i Tryg For­sik­ring og Al­ka Forsikring.

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har for­søgt at få svar på, om der lig­ger stra­te­gi­ske ue­nig­he­der til grund for af­ske­di­gel­sen af Mads Le­bech, men for­mand­ska­bet øn­sker ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt at gi­ve interview.

Det er dog en enig be­sty­rel­se, der står bag brud­det med Mads Le­bech, skri­ver Tryg­heds­grup­pen i en pressemeddelelse.

”En enig be­sty­rel­se har i dag af­talt med Mads Le­bech, at han stop­per som adm. di­rek­tør for Tryg­heds­grup­pen. Be­sty­rel­sen har lø­ben­de haft en di­a­log med Mads Le­bech om hans og be­sty­rel­sens syn på le­del­sen af Tryg­heds­grup­pen fremad­ret­tet. Vi er i enig­hed nå­et frem til den kon­klu­sion, at vi ik­ke de­ler sam­me op­fat­tel­se af det­te. Der­for har vi af­talt, at Mads Le­bech fra­træ­der sin stil­ling som adm. di­rek­tør. Vi øn­sker Mads Le­bech held og lyk­ke frem­over. Be­sty­rel­sen kan al­le­re­de nu præ­sen­te­re et nyt le­del­ses­hold, der står klar til at ta­ge over,” si­ger Ida So­fie Jen­sen, for­mand for Tryg­heds­grup­pens bestyrelse.

Mads Le­bech til­t­rå­d­te stil­lin­gen som adm. di­rek­tør for Tryg­heds­grup­pen i ja­nu­ar 2019, og kom den­gang fra en stil­ling som adm. di­rek­tør for In­du­stri­ens Fond.

”Tryg­heds­grup­pens og Tryg­fon­dens rol­le over for med­lem­mer­ne og det dan­ske sam­fund er bå­de stor og vig­tig. Der­for sag­de jeg op­rin­de­ligt ja til job­bet som adm. di­rek­tør. Jeg er selv­føl­ge­lig ær­ger­lig over, at det ik­ke blev til læn­ge­re tid i Tryg­heds­grup­pen. Men om­vendt har jeg og­så væ­ret i ga­met læn­ge nok til at vi­de, at hold­nin­ger og syns­punk­ter in­di­mel­lem kan væ­re så for­skel­li­ge, at man må stop­pe sam­ar­bej­det. Der­for er jeg i al min­de­lig­hed ble­vet enig med be­sty­rel­sen om, at det er et godt tids­punkt, at vo­res ve­je skil­les. Jeg øn­sker Tryg­heds­grup­pen al mu­ligt held og lyk­ke frem­over,” si­ger Mads Lebech.

Han bli­ver af­løst af Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, der så­le­des ven­der til­ba­ge til Tryg­heds­grup­pen, hvor hun var un­der­di­rek­tør fra 2013-2017. Sam­ti­dig ind­træ­der Ul­rik An­der­s­son som øko­no­mi­di­rek­tør i en ny­op­ret­tet stil­ling i Tryg­heds­grup­pen. Ul­rik har se­ne­st væ­ret kon­sti­tu­e­ret CFO i Tryg.

Di­rek­tio­nen i Tryg­heds­grup­pen be­står her­ef­ter af adm. di­rek­tør Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, øko­no­mi­di­rek­tør Ul­rik An­der­s­son og di­rek­tør for Tryg­fon­den, Gur­li Martinussen.

Ul­rik An­der­s­son til­træ­der 15. maj 2019 og bli­ver kon­sti­tu­e­ret adm. di­rek­tør for Tryg­heds­grup­pen frem til 1. sep­tem­ber 2019, hvor Rie Od­s­b­jerg Wer­ner tiltræder.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer