Mads Lebech stopper som adm. direktør i Tryghedsgruppen

Ef­ter få må­ne­der på po­sten som adm. di­rek­tør stop­per Mads Le­bech i Tryg­heds­grup­pen på grund af ue­nig­hed om le­del­sen i det med­lem­s­sty­re­de sel­skab, som og­så står bag Tryg­fon­den.

Rie Odsbjerg Werner og Ulrik Andersson
Rie Od­s­b­jerg Wer­ner (tv.) bli­ver ny adm. di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen. Sam­ti­dig ind­træ­der Ul­rik An­der­s­son (th.) som øko­no­mi­di­rek­tør i en ny­op­ret­tet stil­ling (fo­to: Tryg­heds­grup­pen)

Mads Le­bech for­la­der stil­lin­gen som adm. di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen ef­ter kun fi­re må­ne­der på po­sten.

Den fhv. di­rek­tør for In­du­stri­ens Fond blev hen­tet til Tryg­heds­grup­pen af den tid­li­ge­re be­sty­rel­se un­der le­del­se af da­væ­ren­de be­sty­rel­ses­for­mand, Jes­per Hjul­mand.

På årets før­ste re­præ­sen­tant­skabs­mø­de den 14. marts i år trak Jes­per Hjul­mands sig fra Tryg­heds­grup­pen og den nyvalg­te be­sty­rel­se kon­sti­tu­e­re­de sig med Ida So­fie Jen­sen, kon­cer­n­chef for Læ­ge­mid­de­lin­du­stri­for­e­nin­gen, som ny be­sty­rel­ses­for­mand.

På re­præ­sen­tant­skabs­mø­det i marts blev der ved­ta­get en ny stra­te­gi for Tryg­heds­grup­pen, som dog end­nu ik­ke er of­fent­lig­gjort for Tryg­heds­grup­pens ca. 1,3 mio. med­lem­mer – nem­lig kun­der­ne i Tryg For­sik­ring og Al­ka For­sik­ring.

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har for­søgt at få svar på, om der lig­ger stra­te­gi­ske ue­nig­he­der til grund for af­ske­di­gel­sen af Mads Le­bech, men for­mand­ska­bet øn­sker ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt at gi­ve in­ter­view.

Det er dog en enig be­sty­rel­se, der står bag brud­det med Mads Le­bech, skri­ver Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se.

”En enig be­sty­rel­se har i dag af­talt med Mads Le­bech, at han stop­per som adm. di­rek­tør for Tryg­heds­grup­pen. Be­sty­rel­sen har lø­ben­de haft en di­a­log med Mads Le­bech om hans og be­sty­rel­sens syn på le­del­sen af Tryg­heds­grup­pen fremad­ret­tet. Vi er i enig­hed nå­et frem til den kon­klu­sion, at vi ik­ke de­ler sam­me op­fat­tel­se af det­te. Der­for har vi af­talt, at Mads Le­bech fra­træ­der sin stil­ling som adm. di­rek­tør. Vi øn­sker Mads Le­bech held og lyk­ke frem­over. Be­sty­rel­sen kan al­le­re­de nu præ­sen­te­re et nyt le­del­ses­hold, der står klar til at ta­ge over,” si­ger Ida So­fie Jen­sen, for­mand for Tryg­heds­grup­pens be­sty­rel­se.

Mads Le­bech til­t­rå­d­te stil­lin­gen som adm. di­rek­tør for Tryg­heds­grup­pen i ja­nu­ar 2019, og kom den­gang fra en stil­ling som adm. di­rek­tør for In­du­stri­ens Fond.

”Tryg­heds­grup­pens og Tryg­fon­dens rol­le over for med­lem­mer­ne og det dan­ske sam­fund er bå­de stor og vig­tig. Der­for sag­de jeg op­rin­de­ligt ja til job­bet som adm. di­rek­tør. Jeg er selv­føl­ge­lig ær­ger­lig over, at det ik­ke blev til læn­ge­re tid i Tryg­heds­grup­pen. Men om­vendt har jeg og­så væ­ret i ga­met læn­ge nok til at vi­de, at hold­nin­ger og syns­punk­ter in­di­mel­lem kan væ­re så for­skel­li­ge, at man må stop­pe sam­ar­bej­det. Der­for er jeg i al min­de­lig­hed ble­vet enig med be­sty­rel­sen om, at det er et godt tids­punkt, at vo­res ve­je skil­les. Jeg øn­sker Tryg­heds­grup­pen al mu­ligt held og lyk­ke frem­over,” si­ger Mads Le­bech.

Han bli­ver af­løst af Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, der så­le­des ven­der til­ba­ge til Tryg­heds­grup­pen, hvor hun var un­der­di­rek­tør fra 2013-2017. Sam­ti­dig ind­træ­der Ul­rik An­der­s­son som øko­no­mi­di­rek­tør i en ny­op­ret­tet stil­ling i Tryg­heds­grup­pen. Ul­rik har se­ne­st væ­ret kon­sti­tu­e­ret CFO i Tryg.

Di­rek­tio­nen i Tryg­heds­grup­pen be­står her­ef­ter af adm. di­rek­tør Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, øko­no­mi­di­rek­tør Ul­rik An­der­s­son og di­rek­tør for Tryg­fon­den, Gur­li Mar­ti­nus­sen.

Ul­rik An­der­s­son til­træ­der 15. maj 2019 og bli­ver kon­sti­tu­e­ret adm. di­rek­tør for Tryg­heds­grup­pen frem til 1. sep­tem­ber 2019, hvor Rie Od­s­b­jerg Wer­ner til­træ­der.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.