Videnskabernes Selskab udpeger nyt bestyrelsesmedlem til Carlsbergfondet fra den humanistiske klasse

Når professor Carl Bache til årskiftet udtræder af Carlsbergfondets bestyrelse, bliver han afløst på posten af professor i egyptologi Kim Ryholt. Han er netop blevet udpeget fra humaniora af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Kim Ryholt har igen­nem 30 år væ­ret an­sat på Det Hu­ma­ni­sti­ske Faku­l­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, hvor han i dag er pro­fes­sor i egyp­to­lo­gi på In­sti­tut for Tvær­kul­tu­rel­le og Re­gio­na­le Studier.

Carls­berg­fon­det får per 1. ja­nu­ar 2024 et nyt med­lem i be­sty­rel­sen. Ind træ­der pro­fes­sor i egyp­to­lo­gi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Kim Ryholt, der over­ta­ger po­sten ef­ter pro­fes­sor Carl Ba­che, som har væ­ret med­lem af fon­dets be­sty­rel­se si­den 2014 og ved års­skif­tet ud­træ­der som føl­ge af al­ders­græn­sen for bestyrelsesmedlemmer.

Det op­ly­ser Carls­berg­fon­det i en pressemeddelelse.

Kim Ryholt er valgt af Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Sel­skabs med­lem­mer på et mø­de den 11. maj 2023.

For­per­son for Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se pro­fes­sor Ma­j­ken Schultz glæ­der sig til at by­de Kim Ryholt vel­kom­men som nyt med­lem af Carls­berg­fon­dets bestyrelse.

Kim Ryholt bli­ver et stort ak­tiv for Carls­berg­fon­det i en tid, hvor der er be­hov for at væ­re sær­lig op­mærk­som på de ud­for­drin­ger, som de hu­ma­ni­sti­ske vi­den­ska­ber står over for

pro­fes­sor Ma­j­ken Schultz – For­per­son for Carls­berg­fon­dets bestyrelse

”Med val­get af Kim Ryholt får be­sty­rel­sen nu til­ført en stor fag­lig ka­pa­ci­tet, som ken­der de hu­ma­ni­sti­ske vi­den­ska­ber ind­gå­en­de. Ik­ke ba­re har Kim Ryholt man­ge år som for­sker og forsk­nings­le­der i Dan­mark bag sig. Han kom­mer og­så til Carls­berg­fon­det med et bredt kend­skab til, hvad der rø­rer sig in­ter­na­tio­nalt i de hu­ma­ni­sti­ske forsk­nings­mil­jø­er. Jeg er sik­ker på, at Kim Ryholt bli­ver et stort ak­tiv for Carls­berg­fon­det i en tid, hvor der er be­hov for at væ­re sær­lig op­mærk­som på de ud­for­drin­ger, som de hu­ma­ni­sti­ske vi­den­ska­ber står over for,” ud­ta­ler hun i pressemeddelelsen.

Kim Ryholt har igen­nem 30 år væ­ret an­sat på Det Hu­ma­ni­sti­ske Faku­l­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, hvor han i dag er pro­fes­sor i egyp­to­lo­gi på In­sti­tut for Tvær­kul­tu­rel­le og Re­gio­na­le Studier.

Som le­der af Carls­berg Pa­py­rus Sam­lin­gen si­den 1999 har han især væ­ret en­ga­ge­ret i forsk­ning i old­tids­ma­nuskrip­ter og de­res kul­tu­rel­le og hi­sto­ri­ske kon­tekst. Des­u­den har han le­det el­ler væ­ret en del af le­del­ses­tea­met på in­ter­na­tio­na­le, tvær­fag­li­ge forsk­nings­pro­jek­ter, der har om­hand­let alt fra fi­lo­lo­gi­ske stu­di­er af vi­den­ska­be­lig lit­te­ra­tur fra old­ti­den til ke­mi­ske blæk­a­na­ly­ser af pa­py­ri fra old­ti­dens Egypten.

Igen­nem åre­ne har Kim Ryholt end­vi­de­re be­skæf­ti­get sig med fi­lo­lo­gi­ske tek­stud­gi­vel­ser, ma­te­ri­a­li­tets­stu­di­er, so­ci­al og po­li­tisk hi­sto­rie, lit­te­ra­tur­stu­di­er, bi­bli­o­teks­hi­sto­rie i old­ti­den, vi­den­skabs­hi­sto­rie, old­ti­dens hi­sto­ri­o­gra­fi og iden­ti­tets­dan­nel­se, re­li­gion samt an­tik­vi­tets­han­del og mu­se­o­lo­gi. Han er for­fat­ter og med­for­fat­ter til syv bø­ger og om­kring 100 vi­den­ska­be­li­ge artikler.

Kim Ryholt har i sin tid på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og­så væ­ret bå­de stu­di­e­le­der og sid­det i en lang ræk­ke ud­valg. Han sid­der des­u­den i Den rå­d­gi­ven­de Uni­ver­si­tets­for­sam­ling på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet samt Aka­de­misk Råd, hvor han se­ne­st har ar­bej­det for aka­de­misk fri­hed i un­der­vis­ning og forsk­ning, op­ly­ser fonden.

”Det er mig en stor glæ­de at væ­re ble­vet valgt til Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se. Det står mig sam­ti­digt klart, at der føl­ger et be­ty­de­ligt an­svar med den til­lid­ser­klæ­ring. Carls­berg­fon­det har i ge­ne­ra­tio­ner bi­dra­get bredt og mar­kant til frem­ra­gen­de forsk­ning og er en grund­pil­le i det dan­ske forsk­ning­s­land­skab. Jeg fø­ler og­så en per­son­lig for­plig­tel­se, da fon­det har spil­let en uvur­der­lig rol­le i for­hold til min egen kar­ri­e­re. Jeg ser der­for frem til at kun­ne bi­dra­ge til be­sty­rel­sens fort­sat­te ar­bej­de med at støt­te nytænk­ning, di­ver­si­tet og ta­lent i den dan­ske grund­forsk­ning til gavn for bå­de sam­fund og mil­jø,” si­ger Kim Ryholt, der har væ­ret med­lem af Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab si­den 2011.

Val­get af Kim Ryholt gæl­der frem til og med 2028, hvor­ef­ter han kan genvælges.

Carls­berg­fon­det blev op­ret­tet af bryg­ger J.C. Ja­cob­sen ved Fun­dats- og Ga­ve­brev af 1876. Si­den den­gang er Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­med­lem­mer jf. fun­dat­sen ble­vet valgt af og blandt Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Sel­skabs in­den­land­ske med­lem­mer. Val­get gæl­der for fem år.

Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se be­står af fem med­lem­mer. Hvert år af­går et med­lem af be­sty­rel­sen. Gen­valg kan fin­de sted.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer