Annoncespot_img

Fondsbestyrelse: Slipper for regning i sag om skulpturpark

Efter længere tids dialog mellem Midtjydsk Skole- og Kulturfond og Kulturministeriet er forløbet om Skulpturparken i Herning nu afsluttet. Trods oprindelig modstand fra Slots- og Kulturstyrelsen, tillader styrelsen nu, at den fredede park i store træk må opdateres, som fonden hele tiden har ønsket sig. Dermed ender sagen ifølge fonden uden et økonomisk efterspil for bestyrelsen.

Skulpturparken i Herning
”Jeg er glad for at det lan­ge og kom­pli­ce­re­de sags­for­løb om­kring Skul­p­tur­par­ken nu kan bli­ve af­slut­tet. Vi ser løs­nin­gen som en god ba­lan­ce mel­lem at sik­re fred­nings­vær­di­er­ne, og sam­ti­dig gi­ve mu­lig­hed for at gen­nem­fø­re den øn­ske­de op­da­te­ring af Skul­p­tur­par­ken,” ud­ta­ler vi­ce­di­rek­tør Mor­ten Laut­rup-Lar­sen fra Slots- og Kul­tursty­rel­sen i en pressemeddelelse.

De stø­jen­de gra­ve­ma­ski­ner har for længst for­ladt om­rå­det om­kring den fre­de­de Skul­p­tur­park i Her­ning. Og nu kan ro­en og­så ind­fin­de sig for be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond, der ejer parken.

Slots- og Kul­tursty­rel­sen har nem­lig net­op af­gjort, at fon­dens ulov­li­ge æn­drin­ger af par­ken i 2016 i det sto­re he­le al­li­ge­vel får lov at be­stå ef­ter en ret­lig lov­lig­gø­rel­se. Der­med vur­de­rer fon­dens be­sty­rel­se, at der ik­ke bli­ver no­gen ek­stra­reg­ning at be­ta­le og alt­så hel­ler ik­ke no­gen dis­kus­sion om erstatningsansvar.

Det sker ef­ter, at fon­den kla­ge­de til kul­tur­mi­ni­ste­ren over, at Slot- og Kul­tursty­rel­sen af­vi­ste at gi­ve til­la­del­se til renove­rin­gen af par­ken på ef­ter­be­vil­ling. Kul­tur­mi­ni­ste­ren gav fon­den del­vist med­hold og send­te der­med sa­gen til­ba­ge til styrelsen.

Med den nye af­gø­rel­se en­der sa­gen til­sy­ne­la­den­de mar­kant an­der­le­des end Slots- og Kul­tursty­rel­sen op­rin­de­ligt lag­de op til. Blandt an­det an­før­te sty­rel­sen i maj 2017 om ud­skift­nin­gen af træs­vel­ler med cor­ten­stål i om­krans­nin­gen af par­kens mid­te, at en så­dan “æn­dring af ma­te­ri­a­li­te­ten vil øde­læg­ge an­læg­gets fredningsværdier.”

Og den 12. ju­ni 2018 skrev sty­rel­sen i en mail til de­par­te­men­tet: “Sty­rel­sen me­ner ik­ke, at det skal kom­me skul­p­tur­par­ken til ulem­pe, at fon­den har valgt at bru­ge de­res pen­ge på et ulov­ligt pro­jekt, i ste­det for et pro­jekt, der er god­kendt af Slots- og Kul­tursty­rel­sen. En så­dan ar­gu­men­ta­tion vil stil­le en­hver fri til at ud­fø­re det pro­jekt, de selv øn­sker sig.”

Tilfredshed med udfaldet

Men ef­ter Slots- og Kul­tursty­rel­sens se­ne­ste af­gø­rel­se er­klæ­rer næst­for­mand i Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond, Jo­hs. Po­ul­sen, sig glad for ud­fal­det af sa­gen. Den er nem­lig endt me­get tæt på det pro­jekt, som fon­den he­le ti­den har øn­sket sig:

”Renove­rings­pro­jek­tet var grund­læg­gen­de nød­ven­digt, for­di det 50 år gam­le an­læg var i op­løs­ning og umu­ligt at ved­li­ge­hol­de på de gam­le præ­mis­ser. Der­for har det og­så væ­ret på­kræ­vet med en­kel­te nye greb for at kun­ne be­va­re et styk­ke kul­tu­rarv for frem­ti­den, og det er vi gla­de for, at der er for­stå­el­se for. Vi har un­der for­lø­bet frem­ført, at der ik­ke fin­des én en­ty­dig sand­hed om­kring tolk­ning af et styk­ke land­skabs­ar­ki­tek­tur, hvil­ket de for­skel­li­g­ret­te­de eks­pertud­ta­lel­ser un­der­vejs og­så i vo­res øj­ne har do­ku­men­te­ret. Det har så og­så re­sul­te­ret i, at den af­slut­ten­de af­gø­rel­se om­kring et en­kelt greb – sti­for­lø­bet – ik­ke gi­ver os med­hold. Vi hav­de ger­ne set et an­det ud­fald, men ac­cep­te­rer af­gø­rel­sen og ret­ter ind,” ud­ta­ler Jo­hs. Poulsen.

I Slots- og Kul­tursty­rel­sen er man og­så til­freds med sa­gens afslutning:

”Jeg er glad for at det lan­ge og kom­pli­ce­re­de sags­for­løb om­kring Skul­p­tur­par­ken nu kan bli­ve af­slut­tet. Vi ser løs­nin­gen som en god ba­lan­ce mel­lem at sik­re fred­nings­vær­di­er­ne, og sam­ti­dig gi­ve mu­lig­hed for at gen­nem­fø­re den øn­ske­de op­da­te­ring af Skul­p­tur­par­ken,” ud­ta­ler vi­ce­di­rek­tør Mor­ten Laut­rup-Lar­sen fra Slots- og Kul­tursty­rel­sen i pressemeddelelsen.

Stor usikkerhed om økonomien

I lang tid var der el­lers stor usik­ker­hed om øko­no­mi­en i pro­jek­tet, der ko­ste­de i om­eg­nen af fem mio. kr. For op­da­te­rin­gen af Skul­p­tur­par­ken blev ud­ført før de lov­mæs­si­ge til­la­del­ser var på plads, og der­med ri­si­ke­re­de al­le æn­drin­ger at skul­le fø­res til­ba­ge til ud­gangs­punk­tet. Hvis dét hav­de væ­ret ud­fal­det af Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets sags­be­hand­ling, vur­de­re­de eks­per­ter, at be­sty­rel­sen i Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond kun­ne ri­si­ke­re at hæf­te for reg­nin­gen af egen lomme:

”Be­sty­rel­sen har jo ik­ke væ­ret i tvivl om, at fon­dens park er fre­det. Og så kan de hel­ler ik­ke ha­ve væ­ret i tvivl om, at man skal ha­ve fred­ningsmyn­dig­he­der­nes til­la­del­se, hvis man skal æn­dre ved no­get. Det ved jo selv læg­mand, at hvis man kø­ber en fre­det ejen­dom, må man ik­ke en­gang skif­te vin­du­er uden Slots- og Kul­tursty­rel­sen har gi­vet til­la­del­se til det. Der er en rig­hol­dig rets­prak­sis for, at hvis man gør vold på fre­de­de om­rå­der, så bli­ver man til­plig­tet at til­bage­fø­re det. Det er klart, at et på­bud om at til­bage­fø­re Skul­p­tur­par­ken vil bli­ve på­lagt fon­den med de om­kost­nin­ger, det med­fø­rer,” sag­de eks­pert i fonds­be­sty­rel­sers er­stat­nings­ansvar ad­vo­kat ph.d. Sø­ren Ber­gen­ser i au­gust 2018.

Midtjydsk Skole- og Kulturfond: Budgettet holder

Og den ty­pe om­kost­nin­ger kan en fond ik­ke blot be­ta­le uden vi­de­re, selv hvis den har pen­ge på kon­to­en. Det skyl­des fonds­lo­vens reg­ler, som bl.a. skal sik­re fon­de mod at bli­ve på­ført ube­ret­ti­ge­de tab af fonds­le­del­sen, for­kla­re­de Sø­ren Ber­gen­ser videre.

”Ci­vilsty­rel­sen fø­rer jo til­syn med Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond, og sty­rel­sen kan som fondsmyn­dig­hed vur­de­re, at be­sty­rel­sen har på­ført fon­den et tab. Der­for kan den til­plig­te fon­den at fø­re er­stat­nings­sag mod si­ne be­sty­rel­ses­med­lem­mer,” sag­de han.

Med Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets se­ne­ste af­gø­rel­se bli­ver der dog ef­ter fon­dens vur­de­ring ik­ke ta­le om et øko­no­misk ef­ter­spil. Jo­hs. Po­ul­sen for­ven­ter at af­kla­re de for­mel­le ting – her­un­der an­søg­ning om hæk­ke i par­ken og en æn­dret pla­ce­ring af en sti – med Slots- og Kul­tursty­rel­sen i lø­bet af kort tid, så Skul­p­tur­par­ken kan fær­dig­gø­res i lø­bet af foråret.

"Det ene­ste, der skal æn­dres ved pro­jek­tet, er flyt­nin­gen af en sti. Det hol­der sig in­den bud­get­tet," si­ger Jo­hs. Poulsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer