Ny direktør i 15. Juni Fonden

Per Vo­et­mann bli­ver ny di­rek­tør i 15. Ju­ni Fon­den. Han af­lø­ser El­se Mi­k­kel­sen, som går på pen­sion ef­ter ot­te år som se­kre­ta­ri­ats­chef i fonden.

Per Voetmann

Per Vo­et­mann til­træ­der 1. marts stil­lin­gen som adm. di­rek­tør i 15. Ju­ni Fon­den. Han kom­mer fra en stil­ling som sek­tor­chef for kul­tur, fri­tid og bor­ger­ser­vi­ce i Lol­land Kommune.

Det op­ly­ser 15. Ju­ni Fon­den på sin hjemmeside.

Per Vo­et­mann har i fle­re om­gan­ge haft chef­stil­lin­ger i Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, her­un­der 19 år som kontorchef.

Han har des­u­den væ­ret kul­tur­rå­d­gi­ver ved EU-re­­præ­­sen­ta­tio­­nen i Bruxel­les, og in­den jobs­kif­tet til Lol­land var han di­rek­tør for Kul­tur­kon­takt Nord, en fæl­les­n­or­disk kul­turin­sti­tu­tion i Hels­ing­fors un­der Nor­disk Mi­ni­ster­råd, skri­ver fonden.

“Jeg glæ­der mig til at prø­ve kræf­ter med fonds­ver­de­nen. Jeg har ar­bej­det med kul­tur og na­tur i man­ge sam­men­hæn­ge, og nu får jeg så prø­vet en an­den ty­pe ak­ti­vi­tet, nem­lig at væ­re an­svar­lig for en fond og dens ud­de­lin­ger,” si­ger Per Vo­et­mann og fortsætter:

“Det bli­ver in­den for den sam­me ver­den, men i nog­le lidt an­dre rol­ler, end jeg har haft ind­til nu. Ef­ter at ha­ve væ­ret i for­skel­li­ge of­fent­li­ge og in­ter­na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tio­ner bli­ver det sjovt at kom­me ind i den me­re pri­va­te ver­den og dyr­ke de mu­lig­he­der, der er i det.”

Per Vo­et­mann over­ta­ger stil­lin­gen ef­ter El­se Mi­k­kel­sen, der har øn­sket at gå pen­sion ef­ter ot­te år i fon­den. Det sker med ud­gan­gen af fe­bru­ar 2019.

”Det har væ­ret et stort pri­vil­e­gi­um at få lov til at op­byg­ge 15. Ju­ni Fon­dens se­kre­ta­ri­at samt at fær­dig­gø­re byg­ge­pro­jek­tet i Ar­bo­re­tet. Jeg er me­get glad for, at fon­den er kom­met til, hvor vi er i dag med ut­ro­ligt man­ge vær­di­ful­de sam­ar­bejds­re­la­tio­ner in­den for fon­dens ind­sats­om­rå­der, og jeg vil med glæ­de føl­ge den fort­sat­te ud­vik­ling af fon­den,” si­ger El­se Mikkelsen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…