Ny direktør i 15. Juni Fonden

Per Voetmann bliver ny direktør i 15. Juni Fonden. Han afløser Else Mikkelsen, som går på pension efter otte år som sekretariatschef i fonden.

Per Voetmann

Per Vo­et­mann til­træ­der 1. marts stil­lin­gen som adm. di­rek­tør i 15. Ju­ni Fon­den. Han kom­mer fra en stil­ling som sek­tor­chef for kul­tur, fri­tid og bor­ger­ser­vi­ce i Lol­land Kommune.

Det op­ly­ser 15. Ju­ni Fon­den på sin hjemmeside.

Per Vo­et­mann har i fle­re om­gan­ge haft chef­stil­lin­ger i Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, her­un­der 19 år som kontorchef.

Han har des­u­den væ­ret kul­tur­rå­d­gi­ver ved EU-re­præ­sen­ta­tio­nen i Bruxel­les, og in­den jobs­kif­tet til Lol­land var han di­rek­tør for Kul­tur­kon­takt Nord, en fæl­les­n­or­disk kul­turin­sti­tu­tion i Hels­ing­fors un­der Nor­disk Mi­ni­ster­råd, skri­ver fonden.

“Jeg glæ­der mig til at prø­ve kræf­ter med fonds­ver­de­nen. Jeg har ar­bej­det med kul­tur og na­tur i man­ge sam­men­hæn­ge, og nu får jeg så prø­vet en an­den ty­pe ak­ti­vi­tet, nem­lig at væ­re an­svar­lig for en fond og dens ud­de­lin­ger,” si­ger Per Vo­et­mann og fortsætter:

“Det bli­ver in­den for den sam­me ver­den, men i nog­le lidt an­dre rol­ler, end jeg har haft ind­til nu. Ef­ter at ha­ve væ­ret i for­skel­li­ge of­fent­li­ge og in­ter­na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tio­ner bli­ver det sjovt at kom­me ind i den me­re pri­va­te ver­den og dyr­ke de mu­lig­he­der, der er i det.”

Per Vo­et­mann over­ta­ger stil­lin­gen ef­ter El­se Mi­k­kel­sen, der har øn­sket at gå pen­sion ef­ter ot­te år i fon­den. Det sker med ud­gan­gen af fe­bru­ar 2019.

”Det har væ­ret et stort pri­vil­e­gi­um at få lov til at op­byg­ge 15. Ju­ni Fon­dens se­kre­ta­ri­at samt at fær­dig­gø­re byg­ge­pro­jek­tet i Ar­bo­re­tet. Jeg er me­get glad for, at fon­den er kom­met til, hvor vi er i dag med ut­ro­ligt man­ge vær­di­ful­de sam­ar­bejds­re­la­tio­ner in­den for fon­dens ind­sats­om­rå­der, og jeg vil med glæ­de føl­ge den fort­sat­te ud­vik­ling af fon­den,” si­ger El­se Mikkelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer