Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev – uddelinger 2018

Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Jer­s­lev støt­ter op om al­men­nyt­ti­ge for­mål i den tid­li­ge­re Jer­s­lev Spa­re­kas­ses vir­ke­om­rå­de. Fon­den ud­del­te i 2018 2.469.141 kr. Se be­vil­lings­li­sten her.

Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Jer­s­lev støt­ter op om al­men­nyt­ti­ge for­mål i den tid­li­ge­re Jer­s­lev Spa­re­kas­ses vir­ke­om­rå­de. Fon­den ud­del­te i 2018 2.469.141 kr. Se be­vil­lings­li­sten her.

ModtagerBeløbFormål
Sæby Håndboldklub10.000 Til at købe et kamera, en iPad og/eller en computer.
Jerslev-Sterup Idrætsforening, Gymnastik5.000 Til at købe en træbænk.
Sterup Borgerforening85.000 Til at få lavet et nyt tag på forsamlingshusets bygning ud mod hovedgaden.
Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening10.000 Til at købe en kikkert.
Hørby Idrætsforening, Gymnastik73.749 Til at købe en airtrack + kile.
Jerslev-Sterup Idrætsforening, Fitness75.000 Til at købe maskiner og håndvægte.
Jerslev RC Klub10.000 Til at købe en decoder, et detection loop, tællerbrikker og et race control management-system.
Brønderslev Skytteforening30.000 Til at renovere foreningens opholdsrum og toiletter.
Idrætsbørnehaven Bispevang15.000 Til at etablere en balancebane på legepladsen.
Jerslev Sterup Idrætsforening40.000 Til at etablere et køkken og/eller strømforhold på markedspladsen.
Jerslev Multipark72.500 Til at etablere et lysanlæg langs løbestien. 
Foreningen "Minibyen Sæby"9.000 Til at udvikle minibyen.
De Blå Næser25.000 Til at etablere en ny sauna til vinterbaderklubben. 
Vendsyssel Nu20.000 Til 'Zoom ind på din fremtid event'.
Jerslev-Sterup Idrætsforening, Fitness8.000 Til at købe et musikanlæg til Spinningafdelingen.
Jerslev Byorkester16.000 Til at købe et elpiano.
Hørby Bylegeplads100.000 Til at renovere multibanen og opsætte et shelter.
Brønderslev Harmoniorkester10.000 Til at købe nye instrumenter.
Østervrå Idrætsforening, Fodbold15.000 Til at foretage energioptimering af lys på træningsbanerne.
Jerslev Forsamlingshus40.000 Til at købe en ny foldedør mellem de to sale.
Jerslev Fotoklub7.000 Til at købe et fjernsyn til digital udstilling.
Ældresagen Brønderslev10.000 Til at købe Højskolesangbøger.
Kvissel Fritidshus6.000 Til at renovere trapperne ved indgangsdørene. 
Jerslev Sterup Idrætsforening250.000 Til Jerslev Multipark.
Sæby Sejlklub25.000 Til at købe et nyt gulvtæppe samt borde og stole til klubhuset.
Jerslev Sterup Idrætsforening42.500 Til at købe rekvisitter.
Jerslev RC Klub10.000 Til at købe et elektronisk tællerapperat.
KFUM's Orlogshjem, Frederikshavn10.000 Til at købe inventar til udvidelsen af hjemmet, herunder etablering af handicaplift og adgangsvej.
Lyngså Petanqueklub8.000 Til at købe et redskabsskur til opbevaring af rekvisitter.
Hellum Idrætsforening7.605 Til at få lavet ny gulvbelægning i det oprindelige klubhus.
Ventilen Frederikshavn5.000 Til at lave aktiviteter for og med enSomme unge.
Danmark Dejligst - 9740 Jerslev J18.000 Som skal bruges til at etablere en scene, el og toiletter samt markedsføring.
Aktivitets-/samværstilbuddet Møllegården10.000 Til at købe en ny plænetraktor.
Jerslev Sterup Idrætsforening1.000.000 Til Jerslev Multipark.
KFUM Spejderne Jerslev36.500 Til at isolere spejderhuset, isætte 2 nye vinduer og 1 dør. 
Jerslev Borgerforening20.000 Til at rejse et nyt tårn på legepladsen. 
Jerslev-Sterup Idrætsforening, Håndbold9.800 Til at købe 2 udendørshåndboldmål, lægetasker, et musikanlæg og få lavet streger og huller til maks. totalbane. 
Jerslev 4H6.300 Til at købe 2 crosserhjelme, 3 symaskiner og materialer. 
Jerslev Forsamlingshus31.000 Til at etablere en ny fortrappe og forny udenomsarealet. 
SparV Hallen59.300 Til at købe køkkenelementer, hvidevarer og varmestyring. 
Hørby Pensionistforening8.100 Til pentanqueklubben, der skal bruge pengene til stenmel til banerne. 
Jerslev Sterup Idrætsforening15.000 Til at købe en opvaskemaskine Til klubhusets cafeteria.
Sysselklubben2.500 Som hjælp til klubben. 
Støtteforeningen W. Klitgaards Bådelaug5.000 Til at købe en 20 personers redningsflåde. 
FDF 1. kreds - Frederikshavn27.000 Til at købe et stort partytelt, plastgulv til teltet og 2 cykelstativer til mountainbikes. 
Hørby Børnemusikfestival18.478 Til at købe et foldetelt, 4 beachflag inkl. tryk og 10 veste m/logo for og bag.
Spring Team Sæby50.000 Til at købe redskaber til Spirecup. 
Volley Klubben VK Vendsyssel/ Jerslev Sterup Idrætsforening, Volley15.000 Til at købe 30 bolde, 4 pointtavler og 2 dommerstole. 
Kulturkirkens Venner8.087 Til at købe 12 lamper og 1 lysmixer til brug i kirken.
Sterup Borgerforening25.000 Til at etablere fast strøm til Sterups nye park (Johannes Minde).
GF77 Østervrå15.000 Til at købe en combimåtte Til springgymnasterne.
Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn13.722 Til at købe en transportabel højtaler, et projektionslærred og et videoredigeringsprogram.
Sæby og Omegns Jagtforening5.000 Til at købe 2 jagtpramme inkl. transporttrailer. 
Spar V Hallen - Jerslev20.000 Til at købe en talerstol og garderobestativer.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…