Foreningen NLP klar med almennyttig strategi mod stress

En femtedel af afkastet på Foreningen NLPs 8 mia. kr. store formue skal blandt andet gå til indsatser mod det stigende antal stress-sygemeldinger. Foreningen opbygger nu et mindre sekretariat og vil både donere til enkeltprojekter og indgå strategiske samarbejder med arbejdsmarkedsrepræsentanter, forskere og organisationer, der arbejder med mental sundhed i arbejds- og seniorlivet.

For­e­nin­gen NLP (FNLP), der i au­gust 2015 blev ud­skilt fra Tryg­heds­grup­pen, har nu af­kla­ret sit ek­si­sten­ti­el­le stå­sted og ba­lan­cen mel­lem med­lem­s­for­de­le og for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge ind­sats. Der­u­d­over har for­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skab ved­ta­get en skar­pt fo­ku­se­ret stra­te­gi for det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de, som blandt an­det sig­ter på at fore­byg­ge de sti­gen­de pro­ble­mer med stress, som er skyld i sto­re om­kost­nin­ger for sam­fun­det, virk­som­he­der­ne og de ram­te fa­mi­li­er. For­e­nin­gen har sat sig det mål at bli­ve Dan­marks sam­len­de og dri­ven­de kraft, der kan gi­ve svar på, hvor­dan man lø­ser og fore­byg­ger de vok­sen­de pro­ble­mer, som tru­er bor­ger­nes men­tale sundhed.

Med stra­te­gi­en på plads er for­e­nin­gen nu så småt gå­et i gang med for­be­re­del­ser­ne til at ud­mønte de kom­men­de ind­sat­ser via bå­de do­na­tio­ner, part­ner­ska­ber og det den kal­der sig­na­tur­pro­jek­ter, som FNLP selv vil ini­ti­e­re og drive.

”Vi ar­bej­der i lø­bet af 2017 på at få skabt det rig­ti­ge grund­lag for at kun­ne ud­mel­de pul­jer og mid­ler på om­rå­der, hvor vi me­ner, at det vil gø­re en for­skel. Der­for har vi ik­ke åb­net for an­søg­nin­ger på nu­væ­ren­de tids­punkt. Når det sker, skal vi nok sør­ge for at det kom­mer bredt ud til re­le­van­te må­l­grup­per,” si­ger for­e­nin­gens for­mand Pe­ter Gæmelke.

FNLP blev ud­skilt fra Tryg­heds­grup­pen i au­gust 2015 med en an­del af for­mu­en, der til­hø­rer de 330.000 au­to­ma­ti­ske med­lem­mer, som er kun­der­ne i Nor­dea Liv & Pen­sion. Si­den har det væ­ret dis­ku­te­ret i hvor høj grad for­e­nin­gen ale­ne skal ar­bej­de til for­del for med­lem­mer­ne el­ler om FNLP og­så skal væ­re en al­men­nyt­tig ak­tør. De spørgs­mål var og­så en stor del af te­ma­et for den før­ste valg­kamp til det 50 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab. Ba­lan­cen sy­nes nu at væ­re slå­et helt fast med ved­ta­gel­sen af stra­te­gi­en og del­stra­te­gi­en for ar­bej­det for men­tal sundhed.

”Frem­over vil mid­ler­ne til frem­me af men­tal sund­hed år­ligt ud­gø­re ca. 20 pro­cent af af­ka­stet af vo­res for­mue på godt 8 mia. kr. In­gen ved, hvad det bli­ver i de en­kel­te år, men det er vo­res mål at op­nå et godt og sta­bilt af­kast af for­mu­en. Ved et år­ligt af­kast på f.eks. 300 mio. kr. vil der væ­re ca. 60 mio. kr. til ak­ti­vi­te­ter til frem­me af god men­tal sund­hed, men be­lø­bet kan væ­re min­dre, li­ge­som det na­tur­lig­vis kan væ­re stør­re,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Stør­ste­delen af af­ka­stet – ca. 80 pro­cent – skal gå til et så­kaldt bonuspro­gram, som ud­be­ta­les til de en­kel­te med­lem­mer af­hæn­gig af stør­rel­sen af de­res pen­sions­op­spa­ring i Nor­dea Liv & Pension.

Sundhedsfaglig kompetence

Et af de cen­tra­le ind­sats­om­rå­der for FNLP bli­ver fore­byg­gel­sen af stress, som iføl­ge for­e­nin­gen ko­ster sam­fun­det 8 mia. kr. i sy­ge­dag­pen­ge om året og er skyld i 35.000 sy­ge­mel­din­ger om da­gen. Her for­ven­ter for­e­nin­gen at ind­gå i stra­te­gi­ske part­ner­ska­ber med for ek­sem­pel or­ga­ni­sa­tio­ner med til­knyt­ning til ar­bejds­mar­ke­det og ar­bejds­plad­ser­ne samt forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner med fo­kus på me­to­der og værk­tø­jer til målgruppen.

”Men vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re kan i det he­le ta­get væ­re en­ga­ge­re­de grup­per af men­ne­sker, der vil væ­re med til fore­byg­gen­de ak­ti­vi­te­ter, som frem­mer god men­tal sund­hed på ar­bejds­plad­ser­ne og i sam­men­hæn­gen mel­lem ar­bejds­liv, fa­mi­lie- og fri­tids­liv,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Selv­om 2017 bli­ver et op­start­sår for FNLPs al­men­nyt­ti­ge ar­bejds­om­rå­de, har re­præ­sen­tant­ska­bet af­sat 10 mio. kr. til ud­de­ling i år. Og iføl­ge for­man­den er det me­nin­gen, at bå­de med­lem­mer og ik­ke-med­lem­mer kan få ad­gang til midlerne.

”Vo­res ak­ti­vi­te­ter ret­tet mod fore­byg­gen­de ind­sat­ser for frem­me af god men­tal sund­hed skal kom­me en bre­de­re kreds til go­de end ale­ne vo­res med­lem­mer. Men det vil væ­re me­get re­le­vant, at vo­res 330.000 med­lem­mer og­så kom­mer i spil gen­nem f.eks. pro­jek­ter el­ler forsk­ning. Men­tal sund­hed er en vig­tig dags­or­den for os al­le, og jeg hå­ber, at vo­res mål – at bli­ve me­get bed­re til at fore­byg­ge på om­rå­det – vil op­nå en bred op­bak­ning,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Til at gen­nem­fø­re de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter og dri­ve ind­sat­ser­ne er FNLP gå­et i gang med at op­byg­ge et selv­stæn­digt se­kre­ta­ri­at. Hidtil har for­e­nin­gen købt sig til se­kre­ta­ri­ats­be­tje­ning hos Tryg­heds­grup­pen. Men med den stra­te­gi­ske af­kla­ring har FNLP nu et grund­lag for at sø­ge ef­ter de nød­ven­di­ge fag­li­ge kompetencer.

”Vi for­ven­ter i lø­bet af 2017 at re­k­rut­te­re en per­son med en sund­heds­vi­den­ska­be­lig pro­fil, så­dan at vi i et vist om­fang kan dæk­ke det fag­om­rå­de, vi ar­bej­der på, med eg­ne kom­pe­ten­cer. Men vi over­ve­jer og­så for­skel­li­ge mo­del­ler for rå­d­gi­ver­pa­ne­ler og ek­ster­nt til­knyt­tet eks­per­ti­se, så­dan at vi al­tid kan træf­fe be­slut­nin­ger om støt­te og ind­gå­el­se af part­ner­ska­ber på det bedst mu­li­ge fag­li­ge grund­lag,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

For­e­nin­gen er der­for end­nu et styk­ke fra at kun­ne lan­ce­re sin før­ste in­vi­ta­tion til at an­sø­ge om puljemidlerne.

”Vi har af fle­re grun­de be­slut­tet at ven­te lidt med en bre­de­re kom­mu­ni­ka­tions­ind­sats. For det før­ste vil vi ger­ne væ­re skar­pe på den ud­de­lings­pro­fil, vi læg­ger os fast på, in­den vi gi­ver bol­den op til an­søg­nin­ger. Der er in­gen grund til at folk be­gyn­der at sen­de en mas­se an­søg­nin­ger, som vi al­li­ge­vel ik­ke har mu­lig­hed for at be­hand­le. For det an­det er vi i en etab­le­rings­fa­se, hvor vi net­op har an­sat vo­res før­ste me­d­ar­bej­der i et kom­men­de min­dre se­kre­ta­ri­at,” si­ger Pe­ter Gæ­mel­ke med hen­vis­ning til FNLPs nye pro­gram­chef, Lars Bo Pe­der­sen, som har en for­tid i bl.a. Carlsbergfondet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Mental sundhed

FNLP støtter initiativer til fremme af mental sundhed

Medlemmerne i Foreningen NLP er kunderne i Nordea Liv & Pension. Foreningens almennyttige indsats har fokus på forebyggende indsatser til fremme af mental sundhed i arbejds- og seniorlivet. Det kan ske via tre typer af aktiviteter:

  • Donationer: FNLP yder støtte til projekter, typisk efter ansøgning
  • Partnerskaber: FNLP indgår strategiske partnerskaber med organisationer
  • Signaturprojekter: FNLP kan selv tage initiativ til egne projekter, f.eks. i form af et Råd for Fremme af Mental Sundhed

Kilde: Foreningen NLP

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer