Annoncespot_img

Kundedemokrati afgør om Trygfondens uddelinger skal stige til 700 mio.

De bonusudbetalinger, som ejerselskabet bag Trygfonden betaler til kunderne i Tryg A/S, bliver udvandet af præmiestigninger. Det viser en analyse af Tryg-koncernen fra SEB, som samtidig konkluderer, at Tryghedsgruppen fremover får 185 mio. kr. mere til bonusser. Men de penge kan alternativt lægges oven i Trygfondens uddelinger. Tryghedsgruppens formand ønsker ikke at tage stilling til, om pengene skal gå til fonden eller kunderne. ”Det bestemmer repræsentantskabet,” siger Jørgen Huno Rasmussen.

Tryg­heds­grup­pens ind­tæg­ter fra dat­ter­sel­ska­bet Tryg A/S er så sto­re, at ho­ve­d­ak­tio­næ­ren har øko­no­misk rå­de­rum til en­ten at for­ø­ge kun­der­nes bonus­ud­be­ta­lin­ger el­ler til at ud­de­le op til 185 mio. kr. me­re om året via Tryg­fon­den. Kun­der­ne i Tryg A/S får dog ik­ke fuld glæ­de af bonus­sen, som for før­ste gang blev ud­be­talt i år. For Tryg A/S har ud­nyt­tet bonu­s­ord­nin­gen til at hæ­ve præ­mi­er­ne og der­for er vær­di­en af bonus­be­lø­bet ble­vet ud­van­det. Det kon­klu­de­rer en om­fat­ten­de rap­port fra Svenska Enskil­da Ban­kens (SEB) Equi­ty Research-afdeling:

”Tryg har brugt den ot­te pro­cent sto­re kun­de­bonus til at hæ­ve præ­mi­er­ne med tre pro­cent, hvil­ket in­gen af Trygs kon­kur­ren­ter har tur­det gø­re ef­ter. Det vi­ser styr­ken ved kun­de­bonu­s­ord­nin­gen, som ale­ne er fi­nan­si­e­ret af den stør­ste ak­tio­nær i Tryg, nem­lig Tryg­heds­grup­pen. Det­te er et ty­de­ligt ek­sem­pel på vær­diover­før­sel fra ho­ve­d­ak­tio­næ­ren til min­dre­talsak­tio­næ­rer­ne,” skri­ver SEB i ana­ly­sen af Tryg-kon­cer­nen. Ho­ved­for­fat­te­ren bag ana­ly­sen er Per Grøn­borg, der for ny­lig blev kå­ret som Dan­marks bed­ste ak­tie­a­na­ly­ti­ker af det ame­ri­kan­ske ana­ly­se­in­sti­tut Thom­son Reuters.

Ho­ve­d­ak­tio­næ­ren er kun­der­ne i Tryg A/S, som i fæl­les­skab ejer Tryg­heds­grup­pen, der og­så står bag Tryg­fon­den. Tryg­heds­grup­pen sid­der på 60 pct. af ak­tier­ne i Tryg A/S. Igen­nem fle­re år har der væ­ret kon­flikt i det kun­de­valg­te re­præ­sen­tant­skab i Tryg­heds­grup­pen om, hvor­dan ak­tieud­byt­ter­ne fra Tryg skul­le bru­ges. Fle­re re­præ­sen­tan­ter har øn­sket, at kun­der­ne skal ha­ve kon­tan­te for­de­le af de­res ejer­skab, mens an­dre har ment, at pen­ge­ne skal gå til al­men­nyt­ti­ge for­mål via Tryg­fon­den. Sid­ste år blev det til et kom­pro­mis, som be­ty­der, at Tryg­fon­den hol­der sit ud­de­lings­ni­veau på 550 mio. kr. om året, sam­ti­dig med at en del af Tryg­heds­grup­pens over­skud går til­ba­ge til kun­der­ne som en bonus, der ud­be­ta­les i for­hold til den en­kel­te kun­des sam­le­de præmieindbetalinger.

Med SEB-ana­ly­sen i hån­den kan Tryg­fon­dens til­hæn­ge­re i re­præ­sen­tant­ska­bet ar­gu­men­te­re for, at bonus til kun­der­ne al­li­ge­vel kun har rin­ge re­el vær­di. Der­til kom­mer, at kun­der­ne skal be­ta­le skat af bonussen.

For­man­den for Tryg­heds­grup­pens be­sty­rel­se af­vi­ser dog, at Trygs le­del­se be­vidst ud­nyt­ter kun­de­bonu­s­ord­nin­gen til at hæ­ve præ­mie­ind­tæg­ter­ne til for­del for min­dre­talsak­tio­næ­rer­ne på aktiemarkedet:

”Der er in­gen sam­men­hæng mel­lem bonus­ud­be­ta­lin­ger og Trygs præ­miestig­nin­ger. Trygs præ­mi­er fast­sæt­tes jo af den dag­li­ge le­del­se i for­sik­rings­sel­ska­bet med ud­gangs­punkt i mar­keds­ud­vik­lin­gen og sel­ska­bets om­kost­nin­ger. Det har Tryg­heds­grup­pen in­gen ind­fly­del­se på,” si­ger Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen, der bå­de for­mand er for be­sty­rel­sen i Tryg­heds­grup­pen og for­mand for be­sty­rel­sen i Tryg.

Kan blive 5. største filantropiske aktør

Iføl­ge SEB-ana­ly­sen kan Tryg­heds­grup­pen for­ven­te at få så man­ge pen­ge i ak­tieud­byt­te fra Tryg, at det sva­rer til 17,5 pct. af præ­mi­er­ne på det dan­ske mar­ked, som i 2016 for­ven­tes at lig­ge på 9,3 mia. kr. Det be­ty­der, at der ef­ter ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger og de 550 mio. kr. til Tryg­fon­den, sta­dig er rå­de­rum til at hæ­ve bonus­ud­be­ta­lin­ger­ne til ti pct. af præ­mi­er­ne. Men da det står re­præ­sen­tant­ska­bet frit for at væl­ge en an­den mo­del, er det og­så en mu­lig­hed at fast­hol­de det nu­væ­ren­de ni­veau for bonus­ud­be­ta­lin­ger på ot­te pro­cent og i ste­det læg­ge de sid­ste to pro­cent­po­int fra rå­de­rum­met over i Tryg­fon­den til al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter. Det vil be­ty­de, at Tryg­fon­den kan hæ­ve sit ud­de­lings­ni­veau med 185 mio. kr. til 735 mio. kr. om året. Der­med kan Tryg­fon­den sprin­ge op på en fem­te­plads blandt de mest ud­de­len­de fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger i Danmark.

”Det går jo rig­tig godt i Tryg, og det går og­så godt med Tryg­heds­grup­pens øv­ri­ge in­ve­ste­rin­ger. Vi glæ­der os over, at vi har en stærk øko­no­mi og en sund ud­vik­ling, som vi kan nyt­tig­gø­re bå­de til Tryg­fon­dens do­na­tio­ner og til bonus­ud­be­ta­lin­ger til kun­der­ne. Men den kon­kre­te for­de­ling mel­lem de to hen­syn er no­get, som af­gø­res af Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab, så der­for kan jeg ik­ke kom­men­te­re på, hvor Tryg­fon­dens ud­de­lings­ni­veau kom­mer til at lig­ge frem­over,” si­ger Jør­gen Hu­no Rasmussen.

Er du enig i, at Tryg­fon­den fak­tisk har mu­lig­hed for at hæ­ve ud­de­lings­ni­veau­et sam­ti­dig med, at man kan fast­hol­de kun­de­bonus­sen på ot­te procent?

”Det vil jeg ik­ke kom­men­te­re på, for­di det kun­ne bli­ve op­fat­tet som om, at jeg prø­ver at for­ud­dis­kon­te­re hvad re­præ­sen­tant­ska­bet be­slut­ter. Det øn­sker jeg – i respekt for den de­mo­kra­ti­ske pro­ces – ik­ke at gø­re, så det må vi af­ven­te og hø­re, hvad re­præ­sen­tant­ska­bet be­slut­ter,” si­ger Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen med hen­vis­ning til det næ­ste mø­de i det 70 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab, som fin­der sted i ok­to­ber måned.

SEBs ak­tie­a­na­ly­ti­ker Per Grøn­borg har ik­ke øn­sket at med­vir­ke til ar­tik­len, da SEB af prin­cip ik­ke ud­ta­ler sig of­fent­ligt om de ak­tie­a­na­ly­ser, som de le­ve­rer til be­ta­len­de kunder.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer