Ny lovændring på vej

Regeringen fremsætter en ny lovændring for erhvervsdrivende fonde og andre selskaber. Lovforslaget er et led i indsatsen mod skattely og skal sikre, at de reelle ejere registreres.

Re­ge­rin­gen for­slår til de­cem­ber æn­drin­ger i lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de. For­sla­get kom­mer som en del af æn­drings pak­ke for al­le sel­ska­ber og skal gen­nem­fø­re skat­te­ly­af­ta­len mel­lem den for­ri­ge re­ge­ring og al­le Fol­ke­tin­gets par­ti­er, und­ta­get Li­be­ral Alliance.

Det frem­går af re­ge­rin­gens nye lov­pro­gram på Er­hvervs­mi­ni­ste­rens om­rå­de, som blev of­fent­lig­gjort på Fol­ke­tin­gets åbningsdag.

"Lov­for­sla­get har til for­mål at gen­nem­fø­re de­le af 4. hvid­va­sk­di­rek­tiv, som bl.a. skal styr­ke ind­sat­sen mod øko­no­misk kri­mi­na­li­tet. Med lov­for­sla­get kan der frem­over fo­re­ta­ges re­gi­stre­ring af re­el­le eje­re i sel­ska­ber og an­dre juri­di­ske per­so­ner, hvil­ket skal med­vir­ke til øget gen­nem­sig­tig­hed og gø­re det svæ­re­re at gem­me sig bag sel­skabs­kon­struk­tio­ner af for­skel­lig art. Re­gi­stret over re­el­le eje­re er en op­følg­ning på af­ta­len om en styr­ket ind­sats mod skat­te­ly på er­hvervs­om­rå­det fra de­cem­ber 2014", står der i lovprogrammet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer