Bikubenfonden ansætter to senior projektledere

I forlængelse af Bikubenfondens nye strategi har fonden ansat to nye senior projekt­ledere for kulturområdet og for det sociale område.

Peter Kirkhoff Eriksen
Pe­ter Kirk­hoff Eriksen

Pe­ter Kirk­hoff Erik­sen er an­sat som se­ni­or pro­jekt­le­der på Bi­ku­ben­fon­dens kul­tu­r­om­rå­de. Han kom­mer fra en stil­ling som kon­su­lent i Slots- og Kul­tursty­rel­sen, hvor han blandt an­det har ar­bej­det med den stra­te­gi­ske ud­vik­ling af museums­området. Pe­ter Kirk­hoff Erik­sen har des­u­den væ­ret med­lem af Sta­tens Kun­st­rå­ds Bil­led­kunst­ud­valg og ar­bej­det som le­der af Kunst­hal Gl. Hol­te­gaard og Parkmu­se­er­nes sekretariat.

 

 

Mikkel Nedergaard
Mi­k­kel Nedergaard

Mi­k­kel Ne­der­gaard er an­sat som se­ni­or pro­jekt­le­der på Bi­ku­ben­fon­dens so­ci­a­le om­rå­de. Han kom­mer fra en stil­ling som eva­lu­e­rings­rå­d­gi­ver i Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, hvor­fra han har stor er­fa­ring med eva­lu­e­ring og mo­ni­to­re­ring af so­ci­a­le ind­sat­ser bå­de in­ter­na­tio­nalt og i Dan­mark. Mi­k­kel har des­u­den ar­bej­det som rå­d­gi­ver og kon­su­lent for Dansk Rø­de Kors og for Land­brug & Fødevarer.

 

 

Beg­ge se­ni­or pro­jekt­le­de­re be­gyn­der i Bi­ku­ben­fon­den den 1. marts.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer