Annoncespot_img

Bo Lidegaard træder ind i Frederik den Syvendes Stiftelse efter afdøde Erik Hoffmeyer

Tidligere chefredaktør på Politiken, Bo Lidegaard, er indtrådt i bestyrelsen i Kong Frederik den Syvendes Stiftelse på Jægerspris efter forhenværende nationalbankdirektør, Erik Hoffmeyer, som afgik ved døden den 22. august i år.

”Erik Hof­f­mey­er, der i næ­sten 30 år var for­mand for be­sty­rel­sen ind­til slut­nin­gen af 2015, har haft ene­stå­en­de be­tyd­ning for Jæ­ger­spris. Han gen­nem­før­te en fuld­stæn­dig istand­s­æt­tel­se af Slot­tet og man­gedob­le­de si­de­lø­ben­de Stif­tel­sens frie mid­ler ved sin dyg­ti­ge for­valt­ning af øko­no­mi­en uden at ta­be fun­dat­sens al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de for­mål af sy­ne,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Oluf En­gell, der er ad­vo­kat hos Bruun & Hjejle.

Ud­over drif­ten af Jæ­ger­spris Slot og mu­se­um støt­ter stif­tel­sen ak­ti­vi­te­ter til for­del for ud­sat­te børn og un­ge. Be­sty­rel­sen ser frem til sam­ar­bej­det med hi­sto­ri­ker dr. phil. Bo Lidegaard.

”Bo Li­de­gaard var sup­ple­ant for Erik Hof­f­mey­er og er ved hans død ind­t­rå­dt i stif­tel­sens be­sty­rel­se. Ef­ter tra­di­tio­nen til­stræ­bes, at der er et med­lem med hi­sto­risk vi­den og bag­grund; det le­ver Bo Li­de­gaard til ful­de op til. Be­sty­rel­sen glæ­der sig til sam­ar­bej­det,” si­ger Oluf Engell.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer