DI udpeger Jesper Møller til bestyrelsen i KFI Erhvervsdrivende Fond

Den tidligere formand for DI, Jesper Møller, er udpeget til bestyrelsen i KFI Erhvervs­drivende Fond i stedet for direktør Michael Holm Johansen.

Di­rek­tør Mi­cha­el Holm Jo­han­sen har ef­ter godt fi­re år i be­sty­rel­sen som næst­for­mand ik­ke øn­sket or­di­nært at bli­ve ge­nud­pe­get af Dansk In­du­stri (DI). På den bag­grund har DI ud­pe­get di­rek­tør Jes­per Møl­ler for en 4-årig pe­ri­o­de. Det skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond i en pressemeddelelse.

Jes­per Møl­ler er tid­li­ge­re for­mand for Dansk In­du­stri og har blandt an­det væ­ret adm. di­rek­tør i Toms Gruppen.

”Vi glæ­der os til sam­ar­bej­det med Jes­per Møl­ler, der har sær­li­ge kom­pe­ten­cer in­den­for ledel­se, mar­keds­fø­ring og salg af dag­lig­va­rer. Sam­ti­dig vil jeg ger­ne tak­ke Mi­cha­el Holm Jo­han­sen for hans bi­drag til den po­si­ti­ve ud­vik­ling, KFI har gen­nem­gå­et i hans tid i be­sty­rel­sen,” si­ger for­mand for KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, adm. di­rek­tør Bo Rygaard.

Mi­cha­el Holm Han­sen har dog ind­vil­get i at fort­sæt­te som KFI’s re­præ­sen­tant i Da­gro­fas be­sty­rel­se ind­til videre.

Køb­mand Lis­beth Dal­gaard er af De Samvir­ken­de Køb­mænd (DSK) ble­vet ge­nud­pe­get for en 2-årig pe­ri­o­de. Ved kon­sti­tu­e­rin­gen blev adm. di­rek­tør Bo Ry­gaard gen­valgt som for­mand og adm. di­rek­tør Mi­cha­el Chri­sti­an­sen valgt som næst­for­mand, skri­ver fon­den i pressemeddelelsen.

Uddeler for 100 mio. kr.

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond kan sam­ti­dig be­ret­te om et hi­sto­risk højt re­sul­tat på den pri­mæ­re drift i 2016. Fon­den øn­sker at ka­na­li­se­re flest mu­li­ge pen­ge ud til de frie, dan­ske køb­mænd og i 2016 blev det til næ­sten 100 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger – en stig­ning på 65 pct. i for­hold til året før.

”Køb­mæn­de­ne fik 72,5 mil­li­o­ner kro­ner som til­skud til mo­der­ni­se­ring, om­byg­ning, finan­siering el­ler an­det, der kan væ­re med til at ska­be et bæ­re­dyg­tigt grund­lag for drif­ten i de­res bu­tik­ker. 26,7 mil­li­o­ner kro­ner blev gi­vet til tvær­gå­en­de pro­jek­ter, der gav­ner køb­mæn­de­ne i bred for­stand, f.eks. tek­no­lo­gi, ud­dan­nel­se el­ler an­dre for­mål, hvor vi af­hol­der ud­gif­ter, som køb­mæn­de­ne el­lers selv skul­le bæ­re,” si­ger Jes­per Loi­borg, der er adm. di­rek­tør i KFI.

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond er den stør­ste uaf­hæn­gi­ge ud­le­jer til dansk dag­lig­va­re­han­del: KFI ejer el­ler dri­ver ca. 230 ejen­dom­me med over 1.300 le­je­mål, og i halv­de­len af ejen­dom­me­ne er der mindst ét le­je­mål med en dag­lig­va­re­bu­tik. Des­u­den ud­by­der fon­den fi­nan­si­el­le løs­nin­ger, der er skræd­der­sy­et til frie dan­ske køb­mænd, bl.a. ud­lån, kau­tio­ner, ga­ran­ti­er og ope­ra­tio­nel lea­sing af driftsinventar.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer