Pernille Sams valgt til bestyrelsen i FNLP

Pernille Sams, Viggo Nedergaard Jensen og Heine Callisen Brogaard blev fredag den 1. april valgt ind i bestyrelsen for den nystiftede Forening Nordea Liv & Pension, som nu skal lægge en strategi for sine kommende almennyttige aktiviteter.

For­e­nin­gen NLP af­holdt 1. april sit før­ste re­præ­sen­tant­skabs­mø­de ef­ter kun­der­ne i Nor­dea Liv & Pen­sion i vin­ter valg­te de 50 re­præ­sen­tan­ter, som skal sæt­te ret­nin­gen og ni­veau­et for de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i den ot­te mil­li­ar­der kro­ner sto­re pen­ge­tank. FNLPs for­mue blev sid­ste år ud­skilt fra TryghedsGruppen.

Al­le be­sty­rel­ses­med­lem­mer var på valg. Pe­ter Gæ­mel­ke og for­mand for Fi­nans­for­bun­det, Kent Pe­ter­sen, blev gen­valgt som hen­holds­vis for­mand og næst­for­mand. Der­u­d­over var der og­så gen­valg til Cat­hri­ne Ri­e­gels Gud­bergsen og Pe­ter Lind­holm Sørensen.
Der­u­d­over blev for­hen­væ­ren­de fol­ke­tings­med­lem for de kon­ser­va­ti­ve, Per­nil­le Sams, nyvalgt til be­sty­rel­sen sam­men med Vig­go Ne­der­gaard Jen­sen, der er pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem i bl.a. Bankinvest.

Vig­go Ne­der­gaard Jen­sen har tid­li­ge­re sid­det i re­præ­sen­tant­ska­bet i Tryg­heds­Grup­pen, hvor han var blandt for­ta­ler­ne for at ud­skil­le den del af Tryg-for­mu­en, som til­hø­rer kun­der­ne i Nor­dea Liv & Pen­sion, til en selv­stæn­dig for­e­ning. Den be­slut­ning blev truf­fet i Tryg­heds­Grup­pens re­præ­sen­tant­skab sid­ste år, og den ny-kon­sti­tu­e­re­de be­sty­rel­se i FNLP har nu an­sva­ret for at for­val­te de ot­te mil­li­ar­der kro­ner og ud­mønte for­e­nin­gens kom­men­de stra­te­gi for de al­men­nyt­ti­ge aktiviteter.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer