Forskning: Gode viljer stigmatiserer medarbejdere med CP

Mennesker med cerebral parese (CP) bliver stigmatiseret på arbejdspladsen. Politisk korrekthed og misforstået hensyn er blandt hovedårsagerne. Det er en af konklusionerne i en SFI-undersøgelse finansieret af Elsass Fonden, som nu indgår i en forskningsartikel publiceret i det internationale tidsskrift Human Relations.

Nanna Mik-Meyer, forskningsprofessor, SFI
Nan­na Mik-Mey­er, forsk­nings­pro­fes­sor, SFI

Selv om kol­le­ger og le­de­re har in­ten­tio­ner om ik­ke at for­skel­s­be­hand­le han­di­cap­pe­de me­d­ar­bej­de­re, så bli­ver men­ne­sker med CP al­li­ge­vel stig­ma­ti­se­ret på arbejdspladserne.

Det er en af kon­klu­sio­ner­ne i en un­der­sø­gel­se fra 2014, om hvor­dan men­ne­sker med syn­lig CP bli­ver mødt af kol­le­ger og le­de­re på ar­bejds­mar­ke­det. Un­der­sø­gel­sen er la­vet af Det Na­tio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Vel­færd (SFI) og er fi­nan­si­e­ret af El­sass Fonden.

Nu er un­der­sø­gel­sen pu­bli­ce­ret som en del af en vi­den­ska­be­lig ar­ti­kel i det in­ter­na­tio­na­le tids­skrift, Hu­man Re­la­tions, skri­ver El­sass Fon­den i sit se­ne­ste nyhedsbrev.

I en iver for ik­ke at for­skel­s­be­hand­le kol­le­ger med ce­re­bral pa­re­se, kom­mer man­ge util­sig­tet til at gø­re net­op dét, for­tæl­ler pro­fes­sor Ni­na Mik-Mey­er ved SFI, som står bag un­der­sø­gel­sen, til El­sass Fon­dens nyhedsbrev.

”I vo­res sam­fund ser vi helst os selv som rum­me­li­ge og to­le­ran­te. Det er ik­ke po­li­tisk kor­rekt at be­mær­ke el­ler ta­le om, at no­gen skil­ler sig ud fra an­dre. Det fy­si­ske han­di­cap bli­ver der­for ele­fan­ten i rum­met. I ste­det pak­ker vi det ind ved at ta­le om an­dre grup­per, som skil­ler sig ud, men det ene­ste de har til fæl­les er, at de ad­skil­ler sig fra en norm. In­tet an­det,” si­ger Nan­na Mik-Meyer.

Iføl­ge pro­fes­sor Nan­na Mik-Mey­er kan den util­sig­te­de stem­pling gi­ve ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser. For men­ne­sker med CP, så­vel som for al­le an­dre han­di­cap­pe­de på ar­bejds­mar­ke­det. Den kan be­græn­se den en­kel­te me­d­ar­bej­der i det kon­kre­te ar­bej­de, og det kan på­vir­ke sam­men­hol­det på ar­bejds­plad­sen på uhen­sigts­mæs­sig vis.

”Når le­de­re, kol­le­ger og de­res han­di­cap­pe­de kol­le­ga selv fast­hol­der den dis­kurs, at in­gen skil­ler sig ud el­ler har sær­li­ge be­hov, så gør man det me­get svæ­re­re at la­ve go­de lo­ka­le løs­nin­ger for me­d­ar­bej­de­re med han­di­cap,” si­ger Nan­na Mik-Mey­er i El­sass Fon­dens nyhedsbrev.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer