Annoncespot_img

Erhvervsstyrelsen nedsætter årsgebyr efter millionoverskud på fonde

Tilsynet med de erhvervsdrivende fonde indbragte sidste år Erhvervsstyrelsen et over­skud på knap 6 mio. kr. Overskuddet skyldes indtægterne på fondenes årsgebyr, som overgik forventningerne. Det fremgår af styrelsens årsrapport. Nu sænker styrelsen års­gebyret og maksimumsatsen med virkning fra og med 2017.

Er­hvervs­sty­rel­sen hav­de sid­ste år et over­skud på 5,9 mio. kr. på fondstil­sy­nets ind­tæg­ter fra er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Det frem­går af sty­rel­sens årsrapport.

”Over­skud­det skyl­des pri­mært, at ge­by­rind­tæg­ter­ne har væ­ret hø­je­re end for­ven­tet, idet ge­by­rets stør­rel­se af­hæn­ger af fon­de­nes egen­ka­pi­tal, som er van­ske­ligt at skøn­ne nøj­ag­tigt. Sam­ti­digt har til­sy­nets ud­gif­ter væ­ret la­ve­re end for­ven­tet,” frem­går det Er­hvervs­sty­rel­sens årsrapport.

For at ska­be ba­lan­ce mel­lem ind­tæg­ter og ud­gif­ter fo­re­slår sty­rel­sen nu at ned­sæt­te gebyr­sat­sen fra 0,0285 pct. til 0,017 pct. af fon­de­nes egen­ka­pi­tal, dog mini­mum 300 kr. Og­så mak­simumsatsen på 42.000 kr. fo­re­slås ned­sat til 25.000 kr.

For­melt set er for­sla­get frem­sat i form af en æn­drings­be­kendt­gø­rel­se til anmeldelses­bekendt­gørelsen, som i øje­blik­ket er i høring.

”Æn­drings­be­kendt­gø­rel­sen for­ven­tes at træ­de i kraft 1. juli 2017. Er­hvervs­sty­rel­sen vil i før­ste hal­vår af 2017 und­la­de at opkræ­ve års­ge­byr, så­le­des at samt­li­ge er­hvervs­dri­ven­de fon­de fra og med 2017 opkræ­ves den la­ve­re ge­byr­sats,” skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen i høringsbrevet.

Æn­drings­be­kendt­gø­rel­sen, der alt­så ale­ne ved­rø­rer ge­by­rer for er­hvervs­dri­ven­de fon­de, er sendt i hø­ring til et stort an­tal bran­che­for­e­nin­ger, or­ga­ni­sa­tio­ner, for­e­nin­ger og råd.

Det er uvist hvil­ken for­e­ning el­ler or­ga­ni­sa­tion, der af­gi­ver hø­rings­svar på veg­ne af de cir­ka 1.360 er­hvervs­dri­ven­de fon­de: Hø­rings­li­ste (pdf).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer