Annoncespot_img

Kulturfond vil styrke nordisk musik på livescenerne

Med en ny pulje på 3,5 mio. i 2017 tilbyder Nordisk Kulturfond støtte til musikscener, der vil præsentere flere nordiske artister med internationalt potentiale.

I 2017 får spil­le­ste­der og festi­va­ler mu­lig­hed for at ar­bej­de fo­ku­se­ret med nor­disk mu­sik og præ­sen­te­re de­res pu­bli­kum for loven­de ar­ti­ster med in­ter­na­tio­nalt po­ten­ti­a­le. Nor­disk Kul­tur­fond lan­ce­rer den 12. de­cem­ber det tre­åri­ge pro­gram Puls, der det før­ste år vil ud­de­le 3,5 mio. kr. til ca. 35 spil­le­ste­der og festi­va­ler i he­le Nor­den. Det skri­ver Nor­disk Kul­tur­fond i fon­dens nyhedsbrev.

Fon­den vil med pro­gram­met Puls for­sø­ge at rå­de bod på det pa­ra­doks, at ar­ti­ster fra Nor­den sjæl­dent spil­ler i an­dre nor­di­ske lan­de. Det be­ty­der, at kend­ska­bet til mu­sik fra an­dre nor­di­ske lan­de er be­græn­set, og at man som ar­tist skal slå igen­nem på in­ter­na­tio­na­le hit­lis­ter, før man slår igen­nem i Norden.

”Vo­res am­bi­tion er at ska­be en na­tur­lig strøm af ar­ti­ster mel­lem de nor­di­ske lan­de og et stærkt net­værk mel­lem de nor­di­ske sce­ner. Med puls vil vi in­spi­re­re og styr­ke kon­certar­ran­gø­rer­nes ar­bej­de med ku­ra­te­ring af nor­di­ske ar­ti­ster som en mod­vægt til den kom­merci­el­le til­gang til li­vemu­sik­ken. En til­gang som er vig­tig, men me­get let bli­ver do­mi­ne­ren­de. Puls-kon­cer­ter­ne skal gi­ve spil­le­ste­der­ne og festi­va­ler­ne mu­lig­hed for at bry­de med bå­de na­tio­na­le og men­tale græn­ser i en græn­se­tid og sam­le os om­kring det åb­ne, pul­se­ren­de og am­bi­tiø­se Nor­den,” ud­ta­ler di­rek­tør i Nor­disk Kul­tur­fond, Ben­ny Mar­cel til fon­dens nyhedsbrev.

Pro­gram­met er fi­nan­si­e­ret med 2,5 mio. kr. fra Nor­disk Kul­tur­fond og 1 mio. kr. fra Nor­disk Mi­ni­ster­råd for Kul­tur. Nor­disk Kul­tur­fond har og­så ved­ta­get at øre­mær­ke mid­ler til sats­nin­gen i 2018 og 2019.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer