Villum Fonden uddeler 400 mio. til internationale topforskere

Den første uddeling fra programmet ‘Villum Investigators’ går til 11 internationale topforskere inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning. De 400 mio. kr. fra Villum Fonden går ikke til konkrete forskningsprojekter, men bliver uddelt til erfarne og højt anerkendte forskere, som dermed får mulighed for at fordybe sig i den forskning, de brænder mest for.

De 11 for­ske­re, som nu kan kal­de sig Vil­lum In­ve­sti­ga­tors, mod­ta­ger hver op til 40 mil­li­o­ner kr. til de­res forsk­ning de næ­ste seks år. I en pres­se­med­del­el­se si­ger forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den, Tho­mas Sinkjær:

”Hver af de 11 for­ske­re har de­mon­stre­ret nytæn­ken­de, ba­ne­bry­den­de forsk­ning af hø­je­ste in­ter­na­tio­na­le vi­den­ska­be­li­ge kva­li­tet, og hver især har de le­de­rev­ner­ne og po­ten­ti­a­let til at op­byg­ge og fast­hol­de et in­ter­na­tio­nalt forsk­nings­mil­jø og der­i­gen­nem yde et væ­sent­ligt bi­drag til tek­nisk og na­tur­vi­den­ska­be­lig forsk­ning – og i sid­ste en­de samfundet.”

Blandt mod­ta­ger­ne er pro­fes­so­rer i fast­stof­fy­sik, ef­fek­telek­tro­nik, bi­o­geo­ke­mi, te­o­re­tisk da­ta­lo­gi og ma­kroøko­lo­gi – og forsk­nings­em­ner­ne spæn­der vidt – fra ubry­de­lig kryp­te­ring af kom­mu­ni­ka­tion over forsk­ning i op­ti­me­rings­me­to­der til at de­sig­ne bi­ler, ro­bot­ter og fly med mindst mu­ligt ma­te­ri­a­le­for­brug til grøn­land­ske isker­ne­bor­in­ger, der kan af­slø­re kom­men­de havvands­stig­nin­ger og klimaforandringer.

Pro­gram­met kan sø­ges af for­ske­re fra bå­de ind- og ud­land, så læn­ge de har til­knyt­ning til en dansk forsk­nings­in­sti­tu­tion, og i år re­præ­sen­te­rer mod­ta­ger­ne bå­de Syd­dansk Uni­ver­si­tet, RUC, Aar­hus Uni­ver­si­tet, Aal­borg Uni­ver­si­tet, DTU og Kø­ben­havns Universitet.

”Tan­ken med Vil­lum In­ve­sti­ga­tor-pro­gram­met er, at dyg­ti­ge for­ske­re la­ver god forsk­ning. Ved at støt­te ’In­ve­sti­ga­tors’ frem­for pro­jek­ter, får for­sker­ne fri­hed til at ud­for­ske – og om nød­ven­digt – at æn­dre ret­ning i de­res forsk­ning. Des­u­den får de støt­te til at føl­ge de­res ide­er, til de bæ­rer frugt, og­så selv­om det ta­ger man­ge år,” si­ger Tho­mas Sin­kær i fon­dens pressemeddelelse.

Vil­lum In­ve­sti­ga­tor-pro­gram­met er det ene af tre ben i fon­dens støt­te til det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de – al­le med nys­ger­rig­heds­dre­ven forsk­ning som om­drej­nings­punkt. Tid­li­ge­re på året ud­del­te fon­den 146 mio. kr. til yn­gre for­ske­re i Vil­lum Yo­ung In­ve­sti­ga­tor-pro­gram­met, og til ju­ni får an­sø­ger­ne til Vil­lum Eks­pe­ri­men­tet svar på, om det er net­op de­res dri­sti­ge forsk­nings­idé, der bli­ver støt­tet med 1-2 mio. kr.

De 11 Vil­lum In­ve­sti­ga­tors fejres ved et ar­ran­ge­ment den 27. april 2017, hvor blandt an­dre ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Sø­ren Pind og Vil­lum Kann Ras­mus­sen-pro­fes­sor Char­les M. Marcus deltager.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer